Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ *ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ωιιιιιιιιι " Δι¦ιωΠιιι
οικω· το· ἴ
, “ . : νιτ τιιιοΕτιιιιτιιιιιι
"ω" ""'°'°" τοιινιιιιιιιιιιιιιιιιιοιιιιιιι
Μ Μισο Η .
 Ι ' Έκι οριο με σνακ” Μο να Μια
"ω “ΜΝ °Μω ι 2. ~ - Μο μπορούν νο ΒΜιωοων ων κω“ωωωω οσων
ο φαω ΜΜΜ Μ ' ' Μο ΜΜΜ, τα! το Νέο ΜΜΜ
ἩΨ·Μ%Μ Η " Ω _ μ ευεργετικό Μ. που μα βοι8αιν νο Μωβ
Μ "ΜΜΕ Μωω το ΜΝ του Μαύρου στο οτι· τα
Έ" *ο Η'.
· Π'Μ Μ? |
'-` · `
Τσῖσσνοτικο κόμμα ΜΒ, σ ωτομοοωιε κο· '
η..<τ ΜΟΟρὁι κοιτούν ούτω σε συγκέντρωση
τοὐε ιε"'8ιΞιρκσι15τιι:=. Δυτικὴσωσκη5· γισ νο... “ξυπνήσουν
οτιό τον ύπνο τησ ῆΜμονι69 Μι Η σγωνιστούν γισ το δικσιὡμστσ τουσ
ΜΜΜ ιι ιδιωτικοποίηση τιι8 Υγεἰοε στον εποχή των μνιιμ0νίων
ΑΥΞΗΣΗ-ΣΚ
ο 732% επάνω η συμμετοχή
«Ἀοιγμσ>> °' ο ι των ασθενών στα φάρμακα
σε κο'νωνί° ` Α Σοκ κα δὲοε στον τομέα του ΜΜΜ.
Μ|ΧΑΛΗΣ ΣΜΜΣ
Ι ·| :ί γ Μ' ιιἑρωνοτω ΜΜΜ
κο' κομματ·° Μ Πειραια δείχνει ότι την περιοδο των
'ΑΜ .ἩαΒΜἄΣ 'ν μηνιαίων είχαμε στη"...
Μ το 3% ιδιωτικοποίηση Με ΜοτευιικιΒ
ΜΒ@Μ, Μ τι Μ
ο: Ί Ξ την Η Πιο μεγσῆη
, σῳμσοχῇ των ασθενών
ζιἐἔΞ στο κόστοε των ΜΜΜ
Εῆῆ66σ5 ο Μεκῳἔ2ἔ
Ποιοι κοι γιού οδιιγιιοον
σε ιιορσιιιιοιι τον
<<κοινωνικο>> ιροιιεΖιιιι
Μέχρι τονΣειιτεμβριο σῆῆστουνοῆο
το ΜΜΜ συμβοιιῆισ των τοστιετων
·' )ι`).. |[)·Ι|
 ' Διοχειρίτονωιεκοτοωὡ π@ωω»
 ¦ ωονειιοχιιτιι8κριοιι8 ΜΜΜ
ΜΜΜ β Π "ἙΜ@ἩΜ νοκοΠιι6οει!
.› ω 1345  πιω-17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα