Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΖΕΣΤΗ: Γενικα αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις τό απόγευμα στα δυτικα καί Δ
βόρεια ὁρεινα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βό- ρ
ρειοι 3 μέ 5 καί στό Αἰγαίο τοπικα 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα φθασει τούς 36β.
Σάββατο - Κυριακή 23 - 24 Ίόυλἰόυ 2016
Φωκα ἱερομόρτυρος. "εζεκιήλ του προφήτου,
Πελαγίας οσίας της ἐν Τήνω
Σελήνη 19 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.21'- Δυσις 8.42'
Ἀριθμ. φύλ. 40508 | Τιμή 1,50 θ (μέ Τό βιβλίο 4€)
'Ερστσσθένσυς 1, ΤΚ 118 85, Ἀθῆνοι, ίΠίο@θ$ῖί8Πθνν8.9Γ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
"Ετος 1280ν
"Εβδόμη αλλαγή
ἑκλόγικόύ νόμου
#ΜτΜ%
Μω“ωωω
ἈΜ ήΜὡ
τα· “τ
.ΜΜπ Μ ω
ΜΒ· "Ωω
άΜ:ΜἩἘ“Μϋἔ
Μηω· Μ ω·Μ*
%Μ““Μ
@ΜἙΐ@ΐ
Μ ΝΜΜΜ
ἄ"ῳ=ΎΘ
-·εΜ=α
ἔΜΜΜ““Μ
ἡ ω ή
εΟ καπιταλισμός
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
°Ο αριθμός τών καναλιών καί τών κρατικών φορέων
Ο' ΕΝ Ν0|ΕΣ τού καπιταλισμού,
τού ανταγωνισμού, της προσφορας
καί της ζητήσεως, της κερδοφορίας τών ἐπιχειρήσεων, ήταν παντοτε από ξένες μέχρι ἐχθρικές για
τήν Ἀριστερα. Κατόπιν, ώστόσο,
της ανελίζεως τού ΣΥΡΙΖΑ στήν
ἐξουσία, ἰδίως δέ μετα τήν ύποχώρηση έναντι τών δανε ιστών της χώρας τόν περασμένο ῦΙούλιο, τα κο μματικα καί κυβερνητικα στελέχη
έχουν αρχίσει να ἐπιδεικνύουν μια
-ἐπιλεκτική- προσαρμοστικότητα
έναντι τού συστήματος της ἐλεύθενης άγονα.
'Η προσαρμοστικότης αὐτή, ἐπί
παραδείγματι, προβαλλεται ἐμφαντικώς στό ζήτημα τού διαγωνισμού για τήν παροχή αδείας τηλεοπτικού καναλιού πανελλαδικής
ἐμβέλειας. «Τό “τέσσερεις" (σ.σ.:
αδειες)», ἐξηγούσε ὁ Ἀλέζης Τσίπρας στήν τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, «προέκυψε μέσα
από τήν πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε ένα ύγιές περιβαλλον».
Καί συνέχιζε ὁ Πρωθυπουργός:
«Δέν μπορείς, ακόμη κι αν ήθελαν
οἱ ἰδιοκτητες τών ΜΜΕ, να έχουν
βιώσιμα σχήματα καί να μπορούν
να λειτουργήσουν τίς ἐπιχειρήσεις τους μέ βαση τα έσοδα πού
θα έχουν από τή διαφημιστική πίτα.Ἀρα, λοιπόν, ἐξ ὁρισμού είχες
σχήματα τα ὁποῖα ήταν καταδικασμένα να εἶναι μή βιώσιμα».
Κατόπιν, ὁ κ. Τσίπρας συνόψισε τήν καπιταλιστική λογική
(έζαιρουμένου τού κλειστού αριθμού αδειών) τήν ὁποία ἐνστερνίσθηκε: «Είπαμε κατι παρα πολύ
απλό: Πόση εἶναι αὐτή τή στιγμή
ή διαφημιστική πίτα: Εἶναι γύρω
στα ΖΟΟ έκατομμύρια εύρώ ἐτησίως. Ποιό εἶναι τό μέσο κόστος λειτουργίας για να μπορεί ένα καναλι αξιοπρεπώς καί να στέκεται καί
να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό
ἐργαζομένων, να μήν πεταζει τούς
ἐργαζόμενους στό δρόμο: Εἶναι γύρω στα 50 έκατομμύρια εύρώ. Ἀπό
ἐκεί βγηκε αὐτό».
Ἀφού ὁ Πρωθυπουργός έχει
κανει τήν μεταστροφή αὐτή καί
ασπαζεται πλέον τήν λογική πού
περιγραψαμε, τό έπόμενο βημα
πού όφείλει να κανει εἶναι αὐτονόητο: Να μετρήσει πόσες εἶναι οἱ
κρατικές έταιρείες καί ποιές εἶναι
βιώσιμες καί φυσικα- χρήσιμες.
Στόν τομέα τού Δημοσίου, τό έσοδο της διαφημίσεως πού ἐπιτρέπει στούς τηλεοπτικούς σταθμούς
να λειτουργούν αντικαθίσταται μέ
τούς φόρους τών πολιτών καί τών
ἐπιχειρήσεων. Οἱ ὁποίοι, βεβαίως,
όσο καί αν πιστεύουν τό αντίθετο
στήν Κυβέρνηση, δέν εἶναι ανεξαντλητοι.
Για τό έτος 2016 συνολικα, τό
'Υπουργείο Οἰκονομικών έχει προύπολιογίσειΜ,8 δισ. εύρώ από αμεσους καί έ μμεσους φόρους. Πόσοι
φορείς καί όργανισμοί τού Δημοσίου μπορούν να στέκονται «αξιοπρεπώς» μέ αύτα τα έσοδα: Καί πόσοι αν ή φορολογία ἐζορθολιογίζετο, ἐπιτέλους, πρός τα κατω:
Τό Κυπριακό
μετα τό πραἔικόπη μα
Παραθυρο εύκαιρίας για προώθηση λύσεως
Το ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝ0 πραξικόπη μα στήν Τουρκία μπορεί να δημιουργεί ένα παραθυρο εύκαιρίας για τήν Κύπρο. 'ΗἈγκυρα αὐτή
τήν στιγμή αντιμετωπίζει έναν κυκεώνα προβληματων, τα ὁποῖα
ἐντείνονται καθημερινώς. Οἱ διώξεις εἰς βαρος τών θεωρουμένων
ἐχθρών τού ῦΕρντογαν βαθαίνουν
τό ρήγμα πού έχει δημιουργηθεί
στήν τουρκική κοινωνία καί στήν
δημόσια διοίκηση της χώρας. Μέσα στό περιβαλλον ανασφαλείας
πού έχει διαμορφωθεί, ίσως ή πίεσις πού ασκείται στόν Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφα Ἀκιντζί
να έχει καπως χαλαρώσει. Καί, μέ
αύτα τα δεδομένα, ή προσέγγισις
νήσου μπορεί να ἐπιτευχθεί καί οἱ
διαπραγματεύσεις να ὁδηγήσουν
σέ καποια εύνοίκα τετελεσμένα.
ίΟ χρόνος δέν εἶναι πολύς. Διότι, από τήν στιγμή πού θα αποκατασταθούν οἱ ἰσορροπίες στήν
Άγκυρα, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ή τουρκική αδιαλλαξία
θα βαρύνει καί παλι στήν διαδικασία, καί τα γνωστα αδιέξοδα θα
ἐπανέλθουν. Καί ἐπειδή αύτό τό
γνωρίζουν πολύ καλα έκατέρωθεν
της γραμμης πού χωρίζει τήν Λευκωσία, θα πρέπει ἐκεί πρωτίστως
να αναληφθούν πρωτοβουλίες. 'Η
έλληνοκυπριακή πλευρα έχει κατ,
ἐπαναληψιν ἐπιδείζει τήν καλή
σπαθειών λύσεως. Τώρα εἶναι ή
σειρα τού Μουσταφα Ἀκιντζί να
δείξει ότι ἐννοεί όλα αύτα πού έχει
κατα καιρούς δηλώσει αναφορικώς
πρός τήν ἐπιδίωζή του για λύση.
«Καί σείς κι ἐγώ μεγαλώσαμε
μέ τό Κυπριακό ζήτημα», δήλωσε ὁ
ύπουργός ῦΕζωτερικών, Νίκος Κοτζιας, ύποδεχόμενος χθές τόν Κύπριο ὁμόλογό του,ῦΙωαννη Κασουλίδη. Τήν ἴδια στιγμή, συναντώντο
καί οἱ κ.κ. Ἀναστασιαδης καί Ἀκιντζί, σέ μια συναντηση πού ίσως
αποδειχθεί ή πιό σημαντική της τελευταίας φασεως τού Κυπριακού.
Διότι για πρώτη φορα ὁ Τουρκοκύπριος ηγέτης μπορεί να έλιχθεί μέ
Ζ τών δύο κοινοτήτων της Μεγαλο- της θέληση για εύόδωση τών προ- σχετική ἐλευθερία κινήσεων.
| | |
Σημερα «Κυριε Πρωθυπουργε.“»
ΤΙΜ | ο | 2
ῳῳῳ Ι Δημοκρατια αλα τουρκα
Το νεο πλαισιο για τους
κ λ κο' ελ' ο
θΞΦἑῖ83ΐωἔΖ“ΞίΉἱ Μαι-Μ ===““·ω Μ _Μ= καπ·Μ
ο 'κ θ'σ ων,κ- Μ _ Μ
ἔἶηίἩἔ“εἐ·  ·κ· ·ω· ”·”ω8- __ΜΜ'
ωω“ωΜ ΜΜ·*#· *μὴ-ιω
”'Μ ”πΜω·Μ Μαρ· _|*ῇ*ψ· ύ*
την Δευτερεπορο9- ”ι"ωὴ "τι, · _ ω~__ _ ·”ὑ
οισζειοκ-Τ9“ιρεωε ΟΕΜ-Μ* Μαη-“ω "*“ ·Μώ"Μ·
“ΡΟΤΨεΜ°ΡωΜ· “κοκ-Δα" Μ*ΜΜω Ἑ“ΌΜἩ η
γεςιουΣυνΤσνμσΤος- ωωωωΜ ΜὴΜ· ¦._Μ_”Μ· _ Μ·Μ····Μ
·ΜΜη·*· *ΜωσαωἙ __·ω¦ω ηΜηω·ω
Μ ωμ·“ψ* ω··ωωω Μ...” ω·ψΜ·κ”
ΗΜ ”*Μ|*ϋ” _Μ“ὐΜ --*Μ&_
β , , ·ἡΜΜ ΜΜΜ· Ν”“”· ω.*”Μὡ
σ,ΠΟΜἩκ° ΚΨΜ" ”·Μ”ὑΟ Μὴ· αφ· “ΜΜ·” ·¦Μ”·
στηνΠΓΔΜ κ0τ8λη€σν ΜΜ·”ὴὑ ”ύ η Β Όιω”ήΓ _”-_”·_
σεσυμΦωγιονιοΠροω- μΜΜ·ψ“ ω*“Μ· ”·ω· Μ Μη*
ρ€ςεκλογες-Μ€Τσρρυ,θ· Μ_“ω· Μ·μ“_ω ·ΜἡΜ_ η ὴ““
μισει9κωσΤηνΑλβσΜ- ΩΜαηω· Μ_ωηη ωω~·Μ4· _“””““ήἑῖ
Η' Ἡ. Μὐὐ” ΜΝΌΜ“ὴ ··Μὐὴ _ὑωἡωω“
ω_·Μ· ·= 8 Η·  ψ·Μ_
 =··*|ω|ω- ·“η|Μ“ ὡ*·Μη ΜΜΜ”
" ὡ|Μ“Ἡ“β _·Μ-·Μ ··ὴΜῆ·" ΜΜΜ
ο ιη Με·
ΣΗΜΕΡΑ
ΚγΊΡ3Ἡ
Τό βρώμικο
παρασκήνιο,
ή κατασκοπία
καί ὁ ρόλος
τών Η Ι ΙΑ
"Ενα αποκαλυπτικό βιβλίο
· Ποιοίήταν οἱὑπεύθυνοιτῆς τραγωδίας
·ἱΗ ήρωική αντίσταση τώνἱΕλλήνων · Ποιοί
πολέμησαν μέ αὐτοθυσία τόν είοβολέα
ΠωσΜε
Ο Μεγάλο μπελά βρήκε
έξ αἰτίας τών μέτρων
ασφαλείας στά αεροδρόμια ό ηθοποιός σέρ Μάικλ
Καίην. Μέχρι πρό τινος
διατηρούσε στό διαβατήριό του τό πραγματικό του όνομα (τό «Μάικλ Καίην» είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο), πού
είναι Μάουρις Μίλκγουαιτ. Καθώς όμως είναι γνωστός καί αναγνωρίσιμος
οί αξιωματικοί ασφαλείας θεωρούσαν ύποπτο
τό ότι Φλεπαν τόν Μάικλ
Καίην, αλλά διάβαζαν ένα
διαφορετικό όνομα στό διαβατήριο. Ό ίδιος ανέφερε ότι ύπήρξαν περιπτώσεις πού, μετά από έναν
θερμό χαιρετισμό από τό
προσωπικό ασφαλείας,
εᾶε ύποχρεωθεί νά περιμένει γιά ώρες μέχρις ότου
διευκρινισθεί τό θέμα τού
όνόματος. ~Ετσι, πλέον καί
στό διαβατήριο αναγράφεται «Μάικλ Καίην».
ο Ύπάρχουν εύτυχισμένες χώρες καί δυστυχισμένες. Ἡ χώρα λοιπόν πού
κατά τό βρετανικό των(
των( Νεα ΕοοΙ10ιΠἰοε
Ρ0ιιΙ1ό8τἰοι1 προσφέρει μεγαλύτερη εύτυχία
στούς κατοίκους της είναι
ή Κόστα Ρίκα! Καί ακολουθούν οί Μεξικό, Κολομβία, Βανουάτου, Βιετνάμ, Παναμάς, Νικαράγουα Μπανγκλαντές
προκαλεί ότι δέν βλεπουμε καμμία εύρωπαική χώρα. Όσο γιά τίς δυστυχισμένες χώρες, είναι οί
Μπουρούντι, Σουαζιλάνδη, Σιέρρα Λεόνε Τουρκμενιστάν, Ἀκτή Ἐλεφαντοστού Μογγολία
Μπενίν, Τόνγκο, Λουξεμβούργο, Τσάντ.
ο Κατά καιρούς έχουμε
απίστευτες παράξενες συνήθειες διασήμων. Ἡ τελευταία από αύτές είναι
τό μασάζ μέ... δαγκώματα! Ἡ μασέζ Ντόροθυ
Στάιν κάνει μασάζ στούς
πελάτες της δαγκώνοντάς τους στήν πλάτη!
Καί δέν είναι λίγοι εκείνοι
πού πληρώνουν από Ι 50
έως 250 δολλάρια γιά μία
ώρα αύτού τού ίδιόρρυθμου μασάζ Ό καθένας μέ
τήν τρέλλα του.
Ο Ἀπίστευτη σκηνή
στήν )|νδία! "Ενα αστικό
λεωφορείο -ὁ Θεός νά τό
κάνει λεωφορείο τό σαράβαλο- κινείται στόν δρόμο ύπό βροχήν. Όμως οί
καθαριστήρες τών τζαμιών δέν δουλεύουν. ”Ετσι
ένας ανθρωπος κάθεται
πίσω από τόν όδηγό, εᾶει
δέσει τούς καθαριστήρες
μέ ένα σχοινί τό όποίο
τραβά δεξιά καί αριστερά
γιά να κινηθούν!
Ο Κινητή βιβλιοθήκη
γιά αστέγους δημιούργησε μία καλλιτέχνις καί
έπίκουρος καθηγήτρια
Λογοτεχνίας στό Πανεπιστήμιο τού Πόρτλαντ
στό ”Ορεγκον. Ἡ Λώρα
Μούλτον πηγαίνει κά
Ταιλάνδη καί Ἐκουαδόρ θε ήμέρα μέ τό ποδήλατό
()|σημερινός). Ἐντύπωση της βιβλία σέ αστέγους.
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
<ἑ|Ολα καλα, κ. Μαρκησία...»
Μ*(σελ. 4)
“Η «ΡιοΠιοΙιααο τα ΑΠ818Ι8»
Μωβ (σελ. 12)