Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8ο πέσο' τοεκοοο· σε ούτω
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
 “το Η εκοτ. ουντὐΕεττ 
ΧΩΡ'Σ ΚΑΝΟΝΕΣ»
του ΣαΒΒατοκὐρ·ακου 
Μοτο οκοοο.·..
Πέφτω
Μ τ ρεν.ε5,
ΜΜΜ |ὲ|οοιο,
εοΔοΜΑΔ|Α·Δ ΔηοκΔΛγηττκΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΪΡ   Ε:!ἶ_π
(8¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) _ .
” 4 ΜΟΥΣΕ|Ο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ κΑι ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΠΡΩΘγΠογΡτογΣ |Ζ^Νἔ^ΚΗ
«'έΦ"Β£(» Μ" ΜΑΜ!" τ::;τ.:τ
ο Μοο·νοκΜ
ΚΟΨ|ΜΟ ΤΣ||'ΑΡΟΥ
Ο _ Τον ὡρο Που εΠ·κροτεί . · έ Π°χ°Σ ΜΑ "Ψ “ἑ
~ἩΜΉἑ%ὲ^ Σεοοεττ=το:οτ ~ . ` - τ ΜΜΜ" 
|· ΝΝ του στόχου των 200 ψῇφων · τ "Ζει  ζ ή  Σ
κι] γ·ο τον εκῆογ·κο νομο. ΕΜ . .
. Π Ο·
· '7 "Πο "ΠΙΩ ο ΠρωθοΠοοργοε ΔΕΠΑ! ΚΑ| · °°;;;="°=ΐ='
”“ “ ' » “ κεΝποΜΣπΜΣ ,
. κ ΒΒ||Π£||'έ( (Με' ΜΜΜ του κοπν·ωπ
Ἡ" "Ε οΠΜνὲΕ _ 38·39 
του ΚοοΙοκοο
Μο τον οοτ8οοοοο Μοτο 
οπο' οοοΜνο Μποντ" >`
1 8-9 ΗΧΜσωωψ0ΜΦ$μΜ6ΜΠφωωΜ· 
`  η Ο ο  Αο.Δ·οποΣ=ΔεΝ
οκ" ΠΑ πωπω ΜΜΜ Μ ΜΝ ποΜκοπΗΜ
= ο 'Μ'
Α   €ω""° ΓΚΑΝΤΕΜΟΛΑΝΤ
< ·- τ ο· Ποοεοοίο
'ΙΕ ε"'Π
Γ :Ξ  τ
τί ο.,
Ε: 7 ” ρ
τ ||"°'|"'Ϊ°|
··τ ε
Σοοωτ·κεο  τοονωο·εο ύ 
οΜον£ο οτ": ο· -κεΣ ί ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Νοτια" «ΜΗΝΕΣ» Ντόπ·ο και ξένα ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
Στην κ°ῇ°μ6ω που μαγειρεύουν πε «μυαλό» ορἱ:ουν 
.ο Ντο·οεῆμπῆοομ έ6Ρεε 'ων κ°Ρ|!ων Η" Παιδεία 'Με
28·29 303·