Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πάγος ΗΠΑ για το πλεόνασμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
εΠιχειι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Βουλιὶ
Μ.ηαίτοτηΡοτίκί8τ
Παράσκευη 22 Ιουλίου 2016 /τιμΠ: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α| Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.117
Φρανσουά θλάντ
Πρόεδρος της Γαλλίας
ΑΛΥΣ|ΔΑ
ΑΞ|ΑΣ
Σ'|'|·| ΝΑΥΤ|Λ|Α
[Τζακ Μου] Παρε αΠοστάσεις αΠό το ελληνικό αίτημα για μείωση του δημοσιονομικού στόχου μετά το 2018
Πάγος ΗΠΑ για το Πλε όνασμα
Ο Αμε ραςανός ΥΠΟΙΚ ζητησε να μην αντιμετωΠιστεί αΠοοΠασματικά η διευθέτηση του χρέους
σημερα στη Ν
Ανδρέας Ανδρεάδης
Πρόεδρος του ΣΕΤΕ
Σταυρόλεξα για δυνατούς
λαος ιι εικονα
τωτοιιασιιοῦΦέτος >7
Γιατί δεν Προτιμουν
τη ναυτιλία οι νέοι
Να αλλάξει «ρότα» η ελληνικη ναυτιλία, Που κατά
Παραδοση διατηρεί χαμηλό Προφίλ, και να υιοθετησει
μια Πιο εξωστρεφιι εταιρικά κουλτούρα, Προκειμένου
να αντιληφθούν οι νέοι Έλληνες τις δυνατότητες Που
Προσφέρει ο κλάδος για εργασία, Προτείνει η Ε.Υ. >2
58ιΡ: Στα 75 τρια. δολ.
το εταιρικό χρέος το 2020
Το άφθονο φθηνό χρημα, το οΠοία συνεχίζουν να
διοχετευουν στο συστημα οι μηόλες καπρικές τραΠεζες, έχει αυξιίσει αισθητά το εταιρικό χρέος, με τον
οίκο Μαφία δι Ροοι“5 να εκτιμά ότι η τόση αυτή θα
ενταθεί τα εΠόμενα χρόνια, δημιουργώντας φόβους
για «φούσκα». Αναλυτές του οίκου υΠολογιζουν ότι
έως το 2020 θα έχει εκτιναχθεί στα 75 τρια. δολαρια, αΠό 5" τρια. σημερα. >2ί
Μαζικά στρατοδικεία
στιίνονται στην Τουρκία
Σε κατασταση έκτακτης αναγκης ζει αΠό χθες η
Τουρκία, με τη διεθνη κοινότητα να ανησυχεί για την
εν εξελίξει οικοδόμηση... ισλαμικιίς δημοκρατίας και
«κράτους Ερντογάν». Παράλληλα η τουρκικά κυβέρνηση Προχώρησε σε Προσωρινή άρση της
ΕυρωΠαικιίις Σύμβασης για τα ΑνθρώΠινα Δικαιώματα
και ετοιμάζεται για μαζικό στρατοδικεία, Που θα δικασουν τους συλληφθέιτες κινηματίες. >27
ΤτΕ: ΦΟΥΣ|(ΩΡ|ΕΝ0
το ΕΜΕ|Ρ|Ρ|Α ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΝ ΝΑ|0 >6
ο εσαίες
 ΙἰιαχειρΠσ€ι<
ένθετο
μαΠ με τη «Ν»
Χωρίς δημόσια υΠοστΠριξΠ -τουλάχιστον στη δεδομένη χρονικΠ συγκυ ρίαμένει Π Ελλάδα όσον αφορά το αίτημα
για μείωοη του στόχου του Πρωτογενούς
Πλεονάσματος την Περίοδο μετά το
20 1 8. Μετά το κατηγο ραματικό «όχι»
του Γάλλου εΠιτρόΠου Πιερ Μοσκοβισί, ηρθε ο υΠου ργός Οικονομικών των
Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει σαφείς αΠοστάσεις αΠό το ελληνικό αίτημα για μείωση του δημοσιονομικού
στόχου μετά το 2018. Αρχικά τόνισε
ότι υ Πάρχουν «διάφοροι τρόΠοι για να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και α εΠιστροφα της Ελλάδας σαιν
ανάΠτυξα», ενώ ύστερα αΠό σχετικές
ερωτησεις υΠοσαίριξε ότι «α ελληνικά κα βέρναοιι θα ΠρέΠει να τα βρει με
τους θεσμούς για το συγκεκριμένο θέμα». ΑΠό τις εΠίσαμες δηλώσεις των
κορυφαίων αξιωματούχων Που εΠισκέφτακαν την Ελλάδα τις τελευταίες
ημέρες καθίσταται σαφές ότι οι διαΠραγματεύ σεις Που θα ΠραγματοΠοιαθούν τον χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα
σκλη ρές. Κυ βερνητικά στελέχη με τα
οΠοία συνομίλησε η «Ν» τόνιζαν χθες
ότι δεν Περίμεναν διαφορετικό Περιεχόμενο δηλώσεων, αΠό τη στιγμη Που
τόσο το θέμα του χρέους όσο και το Ζήτημα των Πρωτογενών Πλεονασμάτων
μόλις τώρα ανοίγουν. >3
Κατά τιι διάρκεια της συνεντευἔης ΤυΠου με τον υΠουρνο Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο ο κ. Λιου στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα διευθέτησης των
«κόκκινων» δανείων αλλά και στη σταθεροΠοίηση του τραΠεῇκου συστηματος
ως βασικά Προι7Πάθεση για την αΠοκατάστασΠ της χρηματοδότησης της
Πραγματικός οικονομίας και της ανάκαμψης των εΠενδάσεων.
[στοιχεία]
127.000
εργαζόμενοι
με μισθό
έως 100 ευ ρώ
Τα δραματικό συ ρρίκνωσα του
εισοδΠματος των εργαζομένων
εξαιτίας της ύφεσης, της έκρηξης της ανεργίας, της κυ ριαρχίας των ελαστικών μορφών αΠοσχόλασας, της χαμηλης ανταγωνιστικότητας και τας αΠότομας βύθισας των μισθών ταν
Περίοδο 2010 - 2015 αΠοτυΠώνει το κείμενο θέσεων για τις εργασιακές σχέσεις Που αΠέστειλε το υΠου ργείο Εργασίας στην
εΠιτροΠΠ εμΠειρογνωμόνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υΠου ργείου, 126.956 εργαζόμενοι αμείβονται με μικτό μηνιαίο μισθό έως 100 ευρώ. Συνολικά 343.'760 εργαζόμενοι
αμείβονται με μηνιαίους μισθούς έως 400 ευρώ μικτά. >5
[ΦΠΑ] Το νέο καθεστώς εξακολουθεί να μην καλύΠτει χιλιάδες εΠιχει ρήσεις και ελεύθερους εΠαγγελματίες
Αυστηρότε ρα Πρόστιμα για τις αΠοδείξεις
Μερικά εΠαναφορά των αυτοτελών
Προστίμων για τη μα έκδοση Π την
ανακριβα έκδοση αΠοδείξεων και λοιΠών φορολογικών στοιχείων αΠοφάσισε, τελικά, α Πολιτικα ηγεσία του
υΠου ργείου Οικονομικών. Το νέο καθεστώς εΠιβολας Προστίμων Που εΠιχειρεί να νομοθετασει είναι αυστηρότερο σε σχέση με το ισχύον σημερα, αλλά Πολύ Πιο χαλαρό αΠ¦ αυτό
Που ίσχυε μέχρι τον Οκτώβριο του
201 5. ΕΠιΠλέον, το νέο Προτεινόμενο
νομοθετικό καθεστώς εξακολουθεί να
μην καλύΠτει τις Πε ριΠτώσεις χιλιάδων
εΠιχειρΠσεων και ελευθέρων εΠαγγελματιών Που δεν υΠάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ. >4
ΕΚΤ: Παράθυρο
για νέα μέτρα
στάριΕης
Αμετάβλητα διατήρησε τα
εΠιτόκιά τιις η ΕΚΤ κατά τη
χθεσινά της συνεδρίαση,
αφηνοντας ωστόσο ανοικτη
την Πόρτα για Περαπέρω
μέτρο στήριξης,
εΠικαλουμενη τον «υψηλο
βαθμό» αβεβαιότητας όσον
αφορά τις ΠΜΜΚές ΠΚ
Παγκόσμιας οικονομίας. >2Τ
[νομοσχέδιο]
Τι αλλάζει
σας δημόσιες
συμβάσεις
Νέα δεδομένα στο τοΠίο των
δημοσίων συμβάσεων εισάγει το
σχέδιο νόμου Που κατατέθηκε
χθες στη Βούλα. Μεταξύ άλλων
εΠιδιώκεται η αΠλούστευοιι και
η ευελιξία των κανόνων και διαδικασιών εκτέλεση ς τους. >ί Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα