Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΜΜΜ. οηως οπο.: τοι
ως το -οοτ·. οποιοι σωστο
οηο το οικονομικο ωοοι·νο
τον προτοοη··τὡν. που ίσος
μπουν στη στο" ι· ποντο
ετνους η ιιοοτηοουν τοηιιιο
τον... ·ιηουτίνομ
ο οηυ μι·ιοτος οοΜ· ντο
·οοι. ο'Μι νο Μία· την που· Μ
ξένων. οηηο αν οηοτΜί·τοι τη" η πιοσνο·
τητσ νο μη νίν·ι μτονμοοηι ο ο ΧΕΝ Μ
ηη·ιτη “Ευ τις οηοιτοσ·ις του ατο τω
Μπήκε ωστοσο ουν “οι πως" ομοιτουτ·οη τον ου· Μηνών
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτης: ο. Νικοηο'ίοης
Διευθυντής ΣυντοΜς: ΠΡΛΤ0Ι ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΜΜ' 20” Ο ΑΩ. 380"
"ΡΕ"ῖΡΑ|'Κ ῖ¦°Ρῖ¦ΕΒ|ῖ¦. ο οηοίοο ητον και οτο
γηπεδο του Ατρόμητου ιτοι είδε ζωντονο το μοτς:
ζ ; - η γ χ .
" | | Ι Ι  | ί
η | η η .
-ττ οτ· το απο·
Νίνο που Μαιο· στη μοοίο
νοομμη Μ οτι υηοοοουν το ηη'ιιττς της ίσια ο·ηοοο0ίος. στο ίσιο στιη.
ομυντινον·ντίς ο κο· Μαιου" ένα ωοτουνη στο ηηονιο. του αεί ουσωητυττ·. ουν
τίνοι η 08η του. Με· που· ητον ο Η” τοι στο
ντοη το στις σοίοτ πίσω οπο τον ο” ο τον μου
στο ο' ΜΜΜ που Μην· το οποιττ τω.
τη" οηονοηττυμονος τοι Μίς Μη ο 'τοτί
νίνοντο· ουτο. αν το το" ο Αυτος ποντ·ς
τίνοι Μίκης νιο νο ηοίαι οτον Μονο.
νο τον· Μι. το οητιη·ί. νο
τον" το οηΜησητο
αυτν με
ενοιοοέοουν
ηοοσωηο οηηο
το κοηο του οημμηιοκου τ κοτο τη
ννῶμη μου είνο·
Μου μενοηο τοοος ουτο ηου συμβοίνει με τον
Φορτουνη»
η· οι·ο·ο αν του· τ
"Ι" "·?"" Μ' αν ΜΝ νο ανησυχώ ν·ο την
να" ο __ στο πρῶτο μστς
κο· Μ ΝΝ οίνο· οΜο η ΜΜΜ | του Τοομη·ονςΛ·ν·, Μ'
η μπάρας· οπου- · νοουμη οντιμ·τοηιοτ η η οικουσ του οηυμ·υοκου αν
ψ 'Μ Ιω" .ΜΙ η ηοηηο ηοομηημοτο Μ· νο του· σε σου" ο Κο'
Μ" ω* α" ο 'Ενινον τοοι·οο υποοπι το· το ιστορικό με τις
υηοονοι Μ 'η ποση το· μοηι- ομοσ" οπο το ιοοοηη ο
“Μ "Ι οτο τπτ·τ““ο- Ξυπωνοοτ·οΜ| Φωτεινη"
β' .'20 ηηοη· π ομοοο·
Απο ως στην των· Μ'αω..
ο "ο". ηου οηη·- ΔΙΑΡΚΗ” ο
στι -Ξίμοι ηοηυ Μοισσοττοο
Χοοοοι·νος τοι οιιο Ξ.οοο ινομη·οιΜνο νο ω μοτιο- έχουν
οουμ· τουοστιο ουκ· το· στην
Μ Μο' Η” ο Με οιηοοοκ ηνοηῶ το που" ζουν νο πω·
στον οηυι·ποτο ο οο·ομος οηηο
το· νο
ποίεο μοι' με
τον Πονουηη·
ο Ἐρ·κ Γκρ·υ μου·
ατού τη· “του του
στο κΕλ. ·ον·:“ο··
-τ=4'·
Γράφει ο ΠΠΝἴΕΛ"Σ ηιηΜοιντοηονηο: ἱοεΠιοο '4)
ο ποοντον Αγιου (Άστον Μη. ο ηοοτος στοχος ο
ο οονο·ομος του που Χριστώ ·ηο·μη·ι· ιηοοί τον
:εμμονι. ο οτοηιοτιιιος ο Κο· ο οηυμηιοκος με τον τοονο
Με" νο Μοτο· Μονο· την ΜΜΜ του νιο τον τπ·ωτιτο
ο οημ8ς νιο τοΞίοι του τω" Μντςου στο πασοκ
ΜΝΗΜΗ "Ο τοπιο
Αν··οίντι το· οπο· η Τσίου· νιο
τον Μονωηο ο κο· οι ιτοηοί ιιοίνοντοι νο ουμΟονηοουν με τον οηυ·
μηιοτο ημιν οηοοοοίοουν τι 0ο τονουν με τον Ντρου· οτοητο ο ητΜε" η ηοοτοση νιο τον Μισμο του Χουον ιτοοομπο οπο τη
τόμο στους ·εουΜητυκους·
ολοι ΠΕΣ· ο Μοτο με :ο
το· ονομο οτηηηΕη τον Μονο.
οστοιησν ο· η·ιροιώτ·ς
οτην ΜΟΗ
Μοτο": πωπω Μο.
23.00' με τη πως· ο
'ο τίηιους οηοοους
έρχοντω στην τηοοοο
ο· ισοτιηηινοί
ο ιιοουοοίος εηιστημονος
το· Μινωικός οηυμηιοιτος ς
ΧΡιττο·ιονιιοτ
Μο το Μ” ως
.ο οπυΜιοΙος Μο· ΜΜΜ οΜο. με το·
Μαιο ·οτοοίο το· με μέΜον “ντο Μπ·ι νο μος ΜΜΜ το μοηηοη νο Μ
ί ΔΕ" "Ο "ΕΡ|ΜΕ|'¦ Ο Β|ΚΤ°Ρ
ο Μονος κινητα τοση· τους στο Ρέντη με
με τους ουντονοως του το· Μου μίνωο ένα·
μίο Μυτοοη Μαη του οΩΜ στο ΜΜοΞΜΜΜμΜΜτ·ονοΜ
Μ του στο στοπ” ημίηονο. πιο ομοσνΒτοι οίνουοος οτι τουτου οτη Κοηοοη ω
ακουστεί ένα οΜος ΜΜΜ
ο την». οπος ΜΜΜ- Ϊ
_ Μηις μίο Μ
χω” ο Με που· το· ατο το ηοο- τ
“ΜΝ Μ Μ_ Μα” "τη 'η τ" ο·.ιοοοηη·νο· ο Μο τον
Μπα· του σου· Λτοομητο. αν επι πο- °'=”"="ἑ°" 88""
μπω ΜΜΜ κι οκομο ιιοιοσ οιιο- !" 'Η, Β" Β' Χ ' "Ψ
στο ΜΝ. Μη νιο την ·νΒτοοο "Πρ 'πάς “β Μ' "Σ ω
. ο “Μ μοηονι
· νε για· 'Π' "ΙΜ" 526:: 'ἔ"?:=ἔ°==ἔ Μανία οηο τη Μπομπ· τη”
ομονο. οηηο χρεο- "”.°'“· ·Μ· και». ΜΜΜ· ω “Ψ 3::ἩἔΜ°
ζομοστε ενίσχυση το· ο  ή - _ 'Μ "Μ" ο "
°¦° κε"ρ° κα' ""' / που η οτονο που Μ ΜΜΜ οι ΜΜΜ· τον ΜΜΜ ν·ο τη
· η Χοη η ο εντο·ιιοον οοτττο “η στην ομυνο της ο Μου της η το· μου μτ
επί 80" / ω ' ἡ
την Μο Μίκι στην τοπ" τηΜοη ο ηοοηονητιτο οπο με την ομοοο
Μην Φον” το που! οι ημοτοοηητος ο·νονίστητον τοτο το” το"
οσοι τηοιεον τηοτιστο η πωπω μ· τον Λτοομητο
τον Μο της οι·ηητ ΜΝΗΜΗ·
ο Μιτου. Μος ο" "Μου νο κι κ
το ΜΜΜ στους πως του η· ~ '
την Μη τμοον·οη του ΜΜΜ
ΜΜΜ· ο ΜΜΜ νο τους Μ·
Μαι Μου στο ΜΜΜ
ΜΜΜ απο” το πρωί· το· οτ· μονο
το πωπω μοτς της Τετοοτπς ο Νο απο· ο ποοπονητης
οπος οουν· ο :Ποσ- υο· νο ομοσ· ένος Μπος ουμ8οΜ·
Μοτο: ως· 'ο Μουσικο·ίνο·σ ΜΜΜ”
νπτ·ίς νο μιν Μπότα· νο τοπ· Ματς οηηονές που σο
θέσουν σο Μονο το "μπω το· τις 8η·τΜ·ς της Ματς
ο τη! Βέης· προσοχη οπο τους ΜΜΜ που ονοηοντ
τον ο·υΜο στη ο·οίπηοπ
α "ΠΟ“
8ο· οτι αν ηοὐιιτι νο “Β Μ' Μ
οο το ΜΜΜ με
ηηοκηιοηκε ττι-ιιν 3
ηηι··ιτητιι ο ηη: Ί
πτήση" 3-1 οπο την οντ Γ·τρἑνηοντ μ
οι ΗΜ'Μ¦¦< “Ω°" την °"°'"°Π°!|' τους ϊ" “ὺ" ν'.
"ΜΒ" Μ' "°" τι· νομο”. πιανω οτο ο· ημίχρονο. Νοτημο ιιοτο το οποίο
6::==ἄ=ἐ==ἐ=< οτι οπο το πως μοτς οοχοητον το· το τοίο ντοη: ηοοντκτοηε ου. Ν "ΜΝ"
_ . . Μ ο Μου· τον ΜΜΜ” οι Μι- “Μμμμ ΜΜΜ οτι. οουουντ ίου· .
τη". νο το τον·ις οι" ως 'ω ° “Μ""" νοοντο κουτο·ις ο
οι". ιι· Μαη· · οτ· “ ΜΝ' Μ.” ο πιανω τιποτι·· Φωνής ΜΜΜ· η" "Μ"“¦ έ Π τινος μηιίτο οηηονη στο
Π “°'°· ~ το'. τνοοτ ττοοοτιο τυνοιοίο
στο ομοια εηομτνο Μο.
ΚΕΔ Η! ΤΡ!" ιιι·Χι·ιιηιτιιπτ “ΜΜΜ ·=Μ·““8=
·ην έχει ο οηυμη·οτος την οηοοοοη ηου το· πέρσι. οο _ _ . οτ" -τοιμηηοο- την μηοησ
ιιοτοιττηοοι μοι ηοηι το ιιΝτοοηπμο ο Δεν νομίζω οτι το ΜΜΜ Μη· Μιτουονἱ·τ τητ νηιτοοηης ζ' στο ο” του ιιτνοητι το· με η ι
οι οντίηοηοί του ου μηοοοοουν νο ώμο" το ημωτο- 6Μς“ο|ο¦ ο· ε”"Μ| "ο ΜΜΜ-ο "Μ ηηοοο Μαη· τον Μ
οηημο οπο τον οηιιμη·οτο ο ΜΗΝ νο τίνοι ουκ ο σου· οσιοο. πως ουμοΜο με ηηηοοοοοης η οντος ο!” 'ΜΝ '·°'ΜΜ·'θ
μπηκα ομως ηοοητ· το· μηοοτί ο Απο ομος εεοοτοτοι ο έσωσε τη συντοτοο·οη της στην Εηο ο ο ηοοο- νομο του 'ιουοοηο Λιν'. .
Νο μη συμβεί το" ονοτο·ητικο οιιηοοη τοι οηοουνο- οσος της ομοσπονοίος 'Μονος Μοτζίτης ·νημτ- οηου οο οντιμττυηίοτι
Μη κοι οηηο η ομοοο ο Μη τους· το· ουτως Μίκτες κοπο· προσο- 7 την οηηονοικη
οπος ο Ρομη·οτο το· αν Μπιουτ· ο 'η νο μη “οτι οιτο το· “ΜΜΜ το “του ηΜηέπει νο Μμμμ."
ο Γ . νο ονο- τη νοοητη που· ετποοοοηηοοί η “κωνοως” το ποντο ο Μη οιιο την το" τιμη του ηΜ'·'"Μ
ηιοτΜιω οτι 0ο το ηοο- ·υοοηοίτη ηοοο- τος της ΜΜΜ ΜΜΜ
Μουν ουτο οι ΜΜΜ· οσοιοι-ί ουνομο- "ο ένα ηοῶην οηηητιί μου ί ·
που οιοικονν τον ων· σιιονοίο ο |'ίν·τοι μοι' με τον οντίστοοο της ° κ - "6
πιο”. οιοτι ο Μοοι- ηοιιιον Πίπη πιο τοι ονον ονομη τιμη· Μ ”ἔ“6 ρ”
"ΚΜ Με' οτιτ οτι το· η προτοοη των -ιςηςἡ ο· ναοί" ταις °Μως Β ω' οιτ ο' ο' ποιιηονος οίνοι το· ονοποοι σε" Μος" ς" 'Η “08” "° ΜΜΜ" Νικο σουτ στο
την ομοοο· Σουηοο Μπος "9 ι
771 ιο8 ΜΜΜ 3ο “ΜΜΜ  Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα