Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΝ[ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Παρασκευή 22 Ίουλίου 2016
Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς καλλιπαρθένοιι μυροφόροιι,
Μαρκέλλης παρθενομαρτιι ρος
Ἀριθμ. Φύλ. 40505 | Τιμή ],50 €
Ἀμερικῆς 9, ΤΚ. ]0872, Ἀθήναι, ίπίο@εειίσηενν8ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 0 822088] , ως: 2] 0 824807]
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι
καί τό απόγευμα στα ήπειρωτικα αρει
ΜΜ' Ο
να. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 μέ 5
μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία έως 35β.
Σελήνη ]8 ἡμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 6.20- Δύσις 8.48'
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2] 8 Ο] 70870 - 2] Ο 8227670
”Ετος ]28ον
Χαριστική βολή
ὁ έφετινός ΕΝΦΙΑ
.€ΜΜΜἙΜ
Η ΜψὡΜ'“
Μ· Η#Μ#
κ _μὴ"·Μ“·|_
η “ϋω“ΜΜ=
ή ΜωὁΜ
ΜΑΜ ω
αΨΜΜωω
ΜΝ Μ*·Μ
·Μ|ω*ΜῆὡΜ
Μ ΜΜΜ” ω
ἡ ω Οι”
ω“ Μ ή
ω**Μ Μ”
"ΜΜΜ”ΜΜ
Μ·ΜΜ··
“ΟΜΜ“
* ΜηἘΜή
°ΜωΜὡἡ “ή
ή· Ό"ϋ ψ
Μό” αωΜω
ΜΜΜ ΠΜ” β
ΜΜ*Μ Μ
ο Μὴ·
ΜΜΜ*””
Μ ω· Μ*
*ΜΜωψ
ω Μπ“6Μ
*Μ' ·ΜΜ
Πανίσχυρος
ὁ κρατισμός
Σχεδόν 700.000 οί δημόσιοι ύπαλληλοι στην χώρα
ΚΑΘΩΣ ή °Ελλας βαδίζει στόν
ἔβδομο συνεχή χρόνο ὑπό διεθνή
έπιτροπεία καί στόν ἔνατο συνεχή (μέ έζαίρεση ἔνα διαστημα
τό 2014) σέ καθεστώς ύΦέσεως, ὁ
κρατισμός όχι απλά δέν ἔχει ύποχωρήσει ση μαντικώς, αλλα δείχνει
ότι ἔχει πολύ βαθειές ρίζες στήν
χώρα μας.
“Η κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνέζαρτήτων Ἑλλήνων τόν τελευταίο
έναμιση χρόνο ἔχει έγκαταλείψει πλήρως τήν όποια προσπαθεια
εἶχε ξεκινήσει για έζορθολογισμό
του δημοσίου τομέα, μέ κλείσιμο
ή συγχώνευση όργανισμών, απόλυση ύπαλλήλων πού εἶχαν παρανόμως μονιμοποιηθεί, καί αξιολόγηση μέ αύστη ρα κριτήρια τών δημοσίων ύπαλλήλων. Παραλλήλως,
καθε σκέψις για μείωση τών κρατικών δαπανών ἔχει παραμερισθεί,
καί ή έπίτευζις πρωτογενών πλεόνασματων έπιχειρείται μέ τήν
αύξηση τών ἔμμεσων καί αμεσων
Φόρων, αλλα καί τήν έπιβολή νέων.
Ἡ ανακοίνωσις τών έπισή μων
στοιχείων του =Ιουνίου για τό μέγεθος του προσωπικού στό Δη μόσιο δεν αφήνει κανένα περιθώριο
για παρερμηνείες: Σέ όρισμένες
περιπτώσεις οἱ έργαζόμενοι (μόνιμο προσωπικό) αύζήθηκαν, όπως,
έπί παραδείγματι, σέ Δήμους καί
Περιφέρειες, όπου ανέρχονται
σέ 82.604, ἔναντι 81.325 τόν =Ιανουαριο του 2015. Σέ αλλες περιπτώσεις παρέμειναν περίπου στα
ἴδια έπίπεδα, όπως στήν Βουλή:
1.163 ύπαλληλοι, ἔναντι 1.167 πρό
18 μηνών. Ἀθροιστικα, τό Δη μόσιο δαπανα έτησίως περί τα 15 δισ.
εύρώ ώστε να μισθοδοτεί 677.477
έργαζομένους: 564.915 μονίμους,
54.611 συμβασιούχους, 14.400 μετακλητούς καί αἱρετούς, 33.440 μονίμους σέ Νομικα Πρόσωπα =Ιδιωτικού Δικαίου καί 10.11 1 συμβασιούχους στα ΝΠΙΔ.
Ό κρατισμός, ώστόσο, δέν
αποτυπώνεται μόνο στούς αριθμούς τών δημοσίων ύπαλλήλων ή
στό εύρος τών δραστηριοτήτων
πού καλύπτει σήμερα τό κρατος.
"Εχει εύρύτερες καί βαθύτερες ρίζες. Χαρακτη ριστικό τό ακόλουθο:
Τό Ποταμι, ἔνα νεοπαγές σχετικώς
κόμμα μέ όρισμένες ρηζικέλευθες
απόψεις, αρχισε μια έκστρατεία
«για τούς έργαζόμενους πού δέν
πλη ρώνονται», όπως αναφέρει.
Μέ μία έκ τών προτασεων πού
κατέθεσε πρός ύποστήριζη της
έκστρατείας καλεί τήν Κυβέρνηση να ένταζει τούς έργαζομένους
«πού εἶναι απλη ρωτοι για τρείς
μήνες, σέ προγραμματα αντίστοιχα μέ αύτα του ταμείου ανεργίας
ώστε να λαμβανουν ἔνα “έπίδομα
έπισΦαλούς ἐργασίας" τό ὁποία θα
συμψηφιστεί σταδιακα μέ τούς μισθούς τους, όταν ξεκινήσει ξανα ή
μισθοδοσία τους». Οἱ Φορολογούμενοι πολίτες, δηλαδή, να πλη ρώσουν τα χρεωστούμενα τών ἰδίωτικών έταιρ ετών - όσα καί αν εἶναι
εΗ ἑἔώστρέφεια δδηγός
ἑἔόδου από τήν κρίση
Κέρδη ρεκόρ έἔασφαλισαν οί ίσπανικές πολυεθνικές
ΤΗΝ ΔΠ(Η τους απαντηση στήν
οἶκονομική κρίση ἔδωσαν οἱ ἱσπανικές έταιρείες. ἈπεΦασισαν να
έπεκτείνουν τίς δραστηριότητές
τους έκτός χώρας καί καταφεραν
να έζασΦαλίσουν κέρδη ρεκόρ από
διεθνείς συμβασεις, τα ὁποία ξεπέρασαν τα 55 δισ. εύρώ τό 2015!
Ἀκόμη πιό έντυπωσιακό εἶναι
τό γεγονός ότι πρόκειται για τα
ύψηλότερα κέρδη πού κατέγραψαν ποτέ ἱσπανικές έταιρείες, καί
αντιστοιχούν σέ αύξηση 5% από
τό 2014, παρ, όλα πού ὁ αριθμός
τών συμβασεων οἱ όποίες ύπεγραΦη σαν ήταν λιγώτερες από τό προηγούμενο ἔτος. Αύτό πού αποδει
εἶναι ότι πολυεθνικές έταιρείες
της °Ισπανίας ανταπ εκρίθη σαν ταχιστα αλλα καί αποτελεσματικα
στήν οἶκονομική κρίση πού ξεκίνησε τό 2008 καί εἶχε ώς αποτέλεσμα τήν καταρρευση της έγχωρίου αγορας.
=Οκτώ χρόνια πρίν, τό μεγαλύτερο μέρος τών ἱσπανικών συμβασεων στό έζωτερικό αφορούσαν
στόν κατασκευαστικό το μέαἔ'Ομως
τα τελευταία χρόνια, οἱ έταιρείες
ἔχουν εἰσέλθει σέ τομείς όπως
τό περιβαλλον καί ή ένέργεια, μέ
ἔμΦαση στίς ανανεώσιμες πηγές.
«σε ἔπρεπε να ανακαλύψουν έκ νέου τόν έαυτό τους καί τό καταφε
νοντας τίς ύπηρεσίες καί τήν διεθνοποίηση», ανέφερε χαρακτη ριστικα ἔνας αναλυτής.
Οἱ έταιρείες αρχισαν συνεργασίες μέ τήν Λατινική Ἀμερική,
αλλα πλέον ἔχουν έπεκταθεί καί
σέ αλλες περιοχές, όπως ή Βόρειος
Ἀμερική, ή Αύστραλία, οἱ χώρες
του Κόλπου καί ή Μέση Ἀνατολή, αντιμετωπίζοντας μέ έπιτυχία
καί τόν ανταγωνισμό από τήν Κίνα. ΣυμΦώνως πρός αναλυτές, οἱ
ἱσπανικές έταιρείες έπέτυχαν, καθώς συνδύασαν τήν τιμή καί τήν
ποιότη τα."Ενα από τα βασικα τους
πλεονεκτήματα εἶναι ότι έπενδύουν τόσο στό ανθρώπινο κεφαλαιο
Ζ κνύεται από τα έν λόγω στοιχεία ραν μέ μεγαλη έπιτυχία, έπεκτεί- όσο καί στήν τεχνολογία.
Σ ί Τ” < ί
ημερα τις ημερας
ΤΙΜ ε 5 | | 5 ~
_οἈμερΜνΜΟΜ Η Αρχαια Σαλαμις κι εμεις...
τησε ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ένω τόν προ- ”ΜΜΜ πωωΜ -&””Μ Μ*Μ
βλημότισαν τα <<κόκκι- ·ΜΜ ·ώ“Μ”-· ..*ωφ*ω Μα
να» δανεια Η' Μ“ἩἩ” ΜΜ·"* ψΜΜ~“ ΜΜΜ..
”ψΜ““Μ Η”'”-ϋ Μ~·"” ω” ·
ΜβΜ ψ”··”-· ”ὴΜΜ· ”Μ*““· “··Μ·Μα· μ·Μ·ωΜ ·ώΜ_“ ”””ωὡ ΜΜΜὴἡ
ΦρουροΠνται στήν Κα- _Μ”ἡ* ·“”ω*“” -Μ Β
βόλα οί όκτὡ Τούρκοι, -“““ωηΒ 'Πάω ω ω Μ” -Μ”Μ”
ενώ σέ ηύξημένη έτοιμό- Μαι-*πω “·”_Μ·· Μ η ω'”_Μ*
τητοεινοιὸΣτροτός στό ·Μω"η_ Μῳ·ΜΜ·· Μὴ* 'Ψ Μ“Μ·
ανατολικό Αίγαίο. Η· ω“ΜσΜ Μ”ϋΜ'· ¦8ΜΜ ”καψω”
*_“ΜΜ “Μπα “““ __” "_*ὴΜ
Μ” η·ωω ΡΨ”ΜΝὐὑ __ Β '*Μ° ΜΜΜ”
ΜΝ"- " κ *Μ"Μ" "¦ 'μή' ” ΜΜΜ
Μέ Τό πω νικά Του Μὴ Ο ·Μ”Μ”· Μ 'ΜΝ ω
. . Ψ] . . ”Μωβ” ὡ_“ὡ”' ··“·Μ· ””*ΜΜ
|ντσιρλικ εκβιαζειΙο ”ω” ”ύ η * ω". “ΜΜΜ *ων-"Μ
,Ερντογαν, ζητωντας τον ."" * Μ 'ΜΜΜ
Τκισυλεν. ΣΚα'ταστασις Ώ Μ°” Μ* Ρ'ῆΜ“ Μ·Μω
ήπιων 9ναΥκης και Μ”____ -Μα··ηΜωρ η__ Β' ΝΜὴβ
αναστολη Της ΕΣΔΑΒ· · σ   
α ..ΜΜ*·α· Μ·Μ· “ωῳ“*°
· :ο ·Μ···* “'“*Μ η·- “ΜΜΜ"“
| | ΜΜΟ-Μὴ" ΜΜΜ'. ω·__·”ὑ
μ _“ η···ωΜ” 'Μ
ο Η· τοι κι
Αυτο, ΣΑΒΒΑτο 23.07
Με των Μ
Τό βρώμικο
παρασκήνιο,
ή κατασκοπία
καί ὁ ρόλος
τῶν ΗΠΑ
"Ενα αποκαλυπτικό βιβλίο
· Ποιοί ήταν οί όπεύθυνοι τής τραγωδίας
·"Η ήρωική αντίσταση τών°Ελλήνων · Ποιοί
πολέμησαν μέ αύτοθυσία τόν είσβολέα
Ο Δέν είναι δυνατόν νά
μήν τό σχολιάσει κανείς.
Σχεδόν καθημερινώς στήν
χώρα μας, σέ δύσβατες
περιοχές, έντοπίζεται καί
μία φυτεία ίνδικής καννάβεως, μέ δ8<άδες «χασισό
δενδρα»! Τά δέ κέρδη πού
θά άπεκόμιζαν οί παράνομοι καλλιεργητές ύπολογίζονται σέ δεκάδες χιλιάδες εύρώ. Τί γίνεται
έπί τελους; Τόση ζήτησις
ύπάρχει; Καί οί Έλληνες;
Μεταλλάχθηκαν σέ έμπόρους ναρκωτικών; Δέν
βρίσκουν άλλον τρόπο
γιά τα πρός τό ζ ήν;
Ο Τό είδαμε καί αύτό
στήν χώρα μας. 'Ο ύπεύθυνος τού πύργου έλέγχου τής Μήλού ὁ άνθρωπος δηλαδή πού είναι
άπαραίτη τος γιά τήν
προσαπογείωση τών αεροπλάνων, παρουσίασε
ένα πρόβλ ημα ύγείας. Φυσικό καί ανθρώπινο. Αύτό
ὅμως πού δέν είναι φυσικό εἶναι ότι, έπειδή είναι
ὁ μοναδικός ύπάλληλος
τής ΥΠΑ σέ αύτήν τήν θέση, ματαιώθηκε ή έπόμενη πτήσις! Ἀργότερα μετεφέρθη αεροπορικώς από
τήν Ἀθήνα ἀντικαταστάτης του. Πού ξανακούσθηκαν αύτά τά πράγματα.
Καί νά τά πείς, δέν θά σέ
πιστέψουν...
Ο Μόλις χθές γράφαμε ότι,
κατά τήν ΝΑΞΑ, ό Τούνι
ος έφέτος ήταν ὁ θερμότερος τών τελευταίων 136
ἐτῶν. Σήμερα, ὁ Παγκόσμιος >Οργανισμός Μετεωρολογίας έρχεται ἐκ νέου
νά μας κάνει τήν καρδιά...
περιβόλι, λήοντάς μας ότι
τό 2016 πιθανόν θά άποδειχθεί τό θερμότερο έτος
πού έχει καταγραφεί ποτέ
καί πώς πρωτοφανεΒ' καύσωνες «θά γίνουν ὁ κανόνας τίς επόμενες δεκαετίες».
Δέν μας αφήνουν στόν πό
νο μας. Ἐάν θέ]ουν νά μας
έξοντώσουν, μήν ανησυχούν, μέσα στούς προσεχεκ μήνες θά τό πετύχουν
μέ τούς φόρους.
Ο 'Όλα πήγαιναν καλά
σέ γήπεδο τού Ἐκουαδόρ.
(Ο ποδοσφαιρικός αγώνας
εᾶε ξεκινήσει, καί οί ποδοσφαιριστές εᾶαν, φυσικά, ώς μοναδικό τους μέλημα νά βάλουν γκόλ. Καί
τότε ήλθε τό... νέφος| ”Οχι
σύννεφο κανονικό, αλλά
ένα σμήνος μελισσῶν,
πού προκάλεσε πανικό, καί ὅπου φύγει-φύγει
όλοι. Καί γιά νά φύγουν
οί μελισσες, πού μαλλον
θά ήταν φίλες τού αθλήματος, άναγκάσθηκαν νά
φέρουν είδικό συνεργείο.
Εἶναι νά μήν σού τύχει.
Ο Μακάρι νά τόν είχαμε
κι έδῶ, τώρα πού έρχεται
ή φοροκαταιγίδα. (Ο λόγος γιά έ2αν μυστηριώδη
φιλάνθρωπο στίς ΗΠΑ,
γνωστό μόνο μέ τό όνομα
«ΒοΙ1Πγ», πού έχει κρύψει
τά τελευταία χρόνια σέ
περιοχές τού Σάλεμ πάνω
από 550 εα<ατοσταδόλλαρα καί καθοδηγεί ανθρώπους πού τά έχουν ανάγκη νά τά πάρουν!
Διαβάστε τά αρθρα
«°Η°Ελλαδα πόσο μας ανήκει;»
ΜιΜ(σ8λ- 3)
«Ούκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη»
ΜΜ(σελ. 8)