Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεν@οτεπετ.ετ
Τετ σ τετ Τσίπρα - Λιου
για χρέος.
μεταρρυθμίσεις
στη «Μα» Το"
πραξικοπήματος
ΔΙΚΗ ΧΑ
«κωσ'γ|σμός»
ερωτήσεων δέχθηκε
η αδελφή του Ρουπακιό
Σελ. 4
Ρ|Ο 2ΟΊ6
οριστικά εκτός
ολυμπιακών Αγώνων
ιι Ρωσία
|ΤΤΠΟΔΡΟΙο'ΗΕΣ Α Ε
Πλήθος κόσμου
στο 70ο Ελληνικό
Ντέρμπι του ΟΠΑΠ
Σελ.7
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο'Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8994 · ΞΤΟΣ 32ο - ΠΠΚ Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 |°ΥΑ|°Υ ¦°Ίδ
ΜΕΣΟΒΕΖ|ΚΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕ| Η ΤΡΟΠΟΛΟΓ|Α ΤΟΥ ΤΠ. Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΩΝ ΠΑ Τ|Σ ΑΠΟΔΕ|ΞΕ|Σ
«ΠΟΝΟΚΕΦΑΑΟΣ» Τ|Α ΤΙΣ ΕΑΑΗΝ||(ΕΣ ΑΡΧΕΣ
Φυλοκιση δύο μηνών με ονοσιολή
επέβαλε πως 8 Τούρκους σιροιιωιικούς
Δ|ΕΘΝΗΣ ΑΝ ΗΣΥ)(|Α ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Μετά τ
ηρθε ιι..9ιι.οοοεοχ
ο'ῖ“ιιονκρομ:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Επικρίσεις
Επικριτική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
και ων Φώφπ Γεννπματά για ων στάσπ τους ενόψει ως φπφοφορίας για
το εκλογικό νόμο· εμφανίσωκε π Ολ·
γα Γεροθασίλπ.
Η κυθερνιιτική εκπρόσωπος σκολίασε ενόψει ως αποφινής φπφοφορίας σων Ολομέλεια "Η απλή αναλογική, από σήμερα το Βράδυ, θα είναι
νόμος του κράτους. Αυτή είναι π πρωω παραδοκή. ων οποία δεν νομί:ω
ότι μπορεί να μπ συμφωνήσει κανένας και ως εκ τούτου. δεν μπορεί να
θεωρπθεί ήττα ως κυθέρνπσπς, όταν
π πρότασή ως γίνεται νόμος του κράτους. Και γίνεται νόμος του κράτους
με αυςπμἐνπ πλειοφπφία, περισσότερο από τους 153 Βουλευτές ως ουγκυθέρνπσπς. Αυτό, σε καμία περίπτωσπ, δεν σπμαίνει αποτυκία.
ΒεΒαίως, π πρόθεσή μας ήταν να
ανοίξει ο δρόμος μιας προοδευτικής
μεταρρύθμισπς και είκαμε ων εκτίμπσπ ότι αυτό ήταν εφικτό με δεδομένο
τις θέσεις αρκής. τις οποίες είκαν
προθάλει και τα υπόλοιπα κόμματα
ως αντιπολίτευσπς. Αυτά συνεθπσαν
προσφάτως στο χωρο του ΠΑΣΟΚ.
Και από το ΠΑΣΟΚ πριν ων κυρία
Γεννπματά, αλλά και π ίδια τι κυρία
Γεννπματά είχε επικυρώσει ω στάσπ
ως απέναντι σε αυτό το :ήωμα. Επομένως, αυτό το οποίο συμδαίνει σήμερα είναι μια μεγάλπ οπισθοκώρπσπ
ενός πολιτικού φορέα, ο οποίος θελει
να ανήκει στον προοδευτικό προσανατολισμό.
Ο λογικός