Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αλλαγή σκηνικού στις τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.Π8ἴτοτΠΡοι·ἰκἰ.8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτΠ 21 Ιουλίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
εητετταίηηιεητ 50"Ἡᾶ|Ἑ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Δ|'|0ΓΕ|Ωθ|·||(Ε
Η ΤΟΥΡ|ΣΤ||(Η
ΚΙΝΗΣΗ
Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.116
Γιώργος Χουλιαρακης
αναΠληρωτης υΠ. Οικονομικών
[Μιχάλης ΜΜΜ ΑΠοχώ ρΠσε αΠό το τιμόνι τΠς Πειραιώς έΠειτα αΠό 25 χρόνια - «Παραμένει αμετάβλΠτΠ Π στρατΠγικΠ»
ΑλλαγΠ σκΠνικού στις τράπεζες
Πώς αναλύουν στελέχΠ τΠς αγοράς τις εξελίξεις στα ελλΠνικά Πιστώτικά ιδρύματα
σημερα στη Ν
Καταχώρηση αφόρσλόγητων
αΠόθεματικών αναΠτυξιακών νόμων
Οδηγίες σχετικό με την καταχώρηση των αφορολόγητων αΠοθεματικών αναΠτυξιακών νόμων στο
έντυΠο Ν, της δηλωσης φορολογίας εισοδηματος
νομικών ΠροσώΠων, Παρέχει ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Γ. ΠιτσιλΠς, με σχετικη εγκύκλιο
Που εξέδωσε και αΠέστειλε Πρόσφατα σε όλες τις
ΔΟΥ και τις λοιΠες εμΠλεκόμενες υΠηρεσίες. >ί ί
«Πρόσκαιρη» η ανακαμψη
στη διεθνη ναυτιλία
Με το Βι·εχίτ να κυριαρχεί στις κινησεις των αγορών Παγκοσμίως, η ναυτιλία εξακολουθεί να
ταλανίΖεται αΠό την ανισορροΠία μεταξυ της Προσφορός και της ζητησης χωρητικότητας. Η
γενικότερη ΠεΠοίθηση Που εΠικρατεί, κυρίως αΠό
μεγάλους οίκους και αναλυτές, αλλά και ναυτιλιακές εταιρείες, είναι ότι η αγορα, Παρα την ανοδικη
τόση της Περιόδου, θα κινηθεί και Παλι Πτωτικα
μέχρι τα τέλη του έτους. >'| 3
Πώς η αναΠτυΞη «ηερνό»
αΠό την εκΠαίδευση
Αν κάτι δεν αναδεικνύεται όσο ΠρέΠει στην αναλυση της ελληνικης κρίσης, είναι τα διαρθρωτικα
χαρακτηριστικα της και ειδικότερα η διάσταση της
εκΠαίδευσΠς στην εθνικη ανταγωνιστικότητα. >2
Έρχονται βαρια Πρόστιμα
για ρευματσκλσηιί
Πρόστιμα-φωτια για όσους διαΠιστωμένα έχουν
Προβεί σε ρευματοκλοΠΠ Προτείνει ο Διαχειριστης
Διανομης Ηλεκτρικός Ενέργειας (ΔΕΔΔ|·|Ε) στη
Ρυθμιστικό Αρχη Ενέργειας. Η ίδια η ΡΑΕ Προχωρα
στη ληψη όμεσων μέτρων για την ανάσχεση του
φαινομένου. >ί 2
Η αΠοχώρΠσΠ του ΜιχάλΠ Σάλλα αΠό το τιμόνι τΠς
ΤράΠεΖας Πειραιώς έΠειτα αΠό 25 Χρόνια σΠματοδοτεί τΠν έναρξΠ μιας νέας εΠοχΠς για το εγχώριο
τραΠεζικό σύστΠμα. Ο εΠίτιμος Πλέον Πρόεδρος τΠς
Πειραιώς ανοίγει τον δρόμο στΠ νέα γενιά στελεχών.
σε μια Περίοδο μετασχΠματισμού για τΠν αγορά, με
τΠ στρατΠγικΠ τΠς τράΠεΖας να Παραμένει Π ίδια.
όΠως τονιῖει ο κ Σάλλας. Το δ.σ. εξέλεξε τΠν καθΠγΠτρια
Χαρίκλεια ΑΠαλαγάκΠ ως ΠροσωρινΠ Πρόεδρο. Στο νέο Περιβάλλον
του εγχώριου τραΠεζικού κλάδου
είναι Πιο έντονΠ Π ΠαρέμβασΠ του
88Μ, Που ΖΠτεί ριζικές κινήσεις,
ειδικά στα «κόκκινα» δάνεια, έχοντας δρομολογήσει αλλαγές σε δομές και ΠρόσωΠα. Στόχοι και διαδικασίες θα αξιολογούνται σταθερά υΠό το Πρίστια
τΠς Πιο αΠοτελεσματικΠς διαχείρισΠς των ΝΡΕ8 και
τις Πιέσεις εΠοΠτών και εΠενδυτών. Ο κ. Σάλλας υλοΠοίΠσε χθες, μετά τΠν εΠιτυχΠ ολοκλΠ ρωσΠ τΠς αξιολόγΠσΠς αΠό τον 88Μ, τΠν αΠόφασΠ Που είχε ανακοινώσει αΠό τις αρχές του 2016 σε ΤτΕ και ΤΧΣ και
ΠαραιτΠθΠκε αΠό τΠν τράΠεζα Που δΠμιού ργΠσε ουσιαστικά αΠό το μΠδέγ το 1991 και έφτασε να κατέχει οΠμερα το 30% τΠς αγοράς. >6-7
Συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις ο Ερντσγαν
.ε - ι < .
Δκόθεκτος ο Ερντογάν συνεχίζει τις μαακές εκκαθαρίσεις, θέτοντας σε διαθεσιμότητα χθες αλλους 6.500 υΠαλλιίλους του υΠουργείου Παιδείας, εΠιΠλέον των ί 5.200 Που αΠολύθηκαν Προχθές. Ανακοινώθηκε εΠίσης η σύλληψη
δυο μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε εΠιφυλακιί οι ελληνικές ένοΠλες δυνάμεις. >27, 28
φορολογία
Ε|'||ΒΔΡΥΝΣΕ|Σ
|'|Δ Χ|Δ|ΔΔΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
[εΠικσυρικές]
Πε ρικοΠές
σε τρεις
δόσεις
ΑΠό τις ΠλΠρωμές των εΠικου ρικών συντάξεων
του Αυγούστου θα αρχίσουν οι ΠερικοΠές των εΠικου ρικών σε εφαρμογΠ του νέου νόμου 4387/ 16 Περί ασφαλιστικού. Ο δεύτερος γύρος ΠερικοΠών θα
γίνει με τις ΠλΠρωμές του ΣεΠτεμβρίου, εγώ ο τρίτος τους μΠνες Οκτώβριο - Νοέμβριο και Δεκέμβριο
και θα αφορά μόνο τΠν αναδρομικΠ ΠαρακράτΠσΠ
των Ποσών των συντάξεων αΠό τΠν 1Π Ιουλίου του
201 6. >4
[Γραφεία ΠρσθΠσλσγισμσό της Βουλης]
Δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος
αΠοτυχίας του Προγράμματος
Το Πρώτο ραντεβσό Πέρκελ - Μέι [Με]
τα· Ι ε Ανοίγει
ο δ ρόμος
για είσοδο
ιδιωτών
Η θέσΠισΠ κανόνων για τΠ δΠμιου ργία ενιαίου ευ ρωΠαικού σιδΠροδρομικού χώρου και Π ευθυγράμμισΠ τΠς εθνικΠς με τΠν
ευ ρωΠαῖκΠ νομοθεσία, «αΠελευθερώνοντας» Περαιτέρω τΠν
εγχώρια αγορά. εΠιχειρούνται με
νομοσχέδιο Που κατατέθΠκε
χθες στΠ Βουλή. >ί 2
Να ξεκαθαρίσει τι είδους σχεση με την Ε.Ε. θέλει η Βρετανία και μετά να
ξεκινΠσουν συνομιλίες για το Βι·εχίι διαμΠνυσε η Γερμανίδα καγκελάριος
Άγκελα Μέρκελ στη νέα ΠρωθυΠουργό του Ηνωμένου Βασιλείου ΤερέΖα
Μέι, στην Πρώτη εΠίσΠμΠ συναντηση τους χθες στο Βερολίνο. >28

Τελευταία νέα από την εφημερίδα