Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
β" Ρ|ΣΚ°
ΑΜΑπ°Ν'
Η ερμηνεία γιτι τις; κινήσεις; της ΙΙΙ/ΧΚ "Πιτ/(ια¦νιι'ι'ι«”›τ: Μ]- 4 Γιατίδισλέγει αναπληρωματικό Φορ αντίγια βασικό στόπερ
ι ιι›ικιιΜΛιικιι .τ Τον θέλει πολύ Π
 ΗΜεΡ"Σ'^ ^›ιι·ΜΜιΜΛκΜ ιΦ›ιΜΜ·ιΛΑ Η   στο "ερ|σϊἑρΓ0 Δέλλας
ιι που· μια  ο- 
°τ ιΔΕιιιιτΜτιιιτιιτ ή! - 
··· τι" ΜΜΜ .  < .
ΠΕΜΠΤΗ 21 Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2773 Γιατί δεν θέλουν να Περασει
ιοΥΛιΟΥ 2016 · Τ'ΜΗ 1.3Ο€ η πρόταση της Νανα
' ν Δ
κ ῆέ5 καιω... “
μεταγρσφέ5. σῆῇα...
"|Λ ΜΜΜ
Μ' Η" ΠΑ
ΠΥΣ ΜΑΜ
οι κινήσεις που Περιμένουν
οι Φίλοι της ομαδας για την
εκτόξευσή της
Μ Ο' 2 θΕΣΕ|Σ
Μ ΠΟΥ «ΚΑΝΕ»
Ϊ0Ν ΜΠΟΡ
ΠΑΝ|ΠΝ|ΟΣ
θα τον σναγεννήσει
ν· . ° ο
Ω Ο |(ΕἔΣΠΛΓΙΛοθΕΩΡΕΙ
Π Σ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛ Σ ΑΝΕ" ΙΜΟΣ...
Το «ΜΠΛ_ »
Π" Λ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑ|ΤΑΝ
Σπουδαία προσθήκη για
ιι ιιιιιιιι 
τι ιι ιιιιιι Μ
   τισ τΡΛιι ΕΖι Μ" ΜΜΜ" Μ
τι ω ησε τον « ι ρη» στις ι Σω. 23 ,
τελευταίες πρσσ ήκες Πε." ένο" να με'νε' Τι αλλαζει στο μεταγραΦικο
Το μήνυμα στον Αλβονο μέσο ελε“ ερος Μο ων ΜΜΜ τοπίο της Α1