Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ -·__
Α" Ο Αν· ' 0
|' 'Δ ΧΑ" Ο ΕΛ
ΚΜ τστΜτΜ τον
ΜΝ ιιοτς οι”. ΚΩΦΩΝ
` ο ΞεΜ το "οσο Μ
. τοστ οι οποιους
Μο... 
τον το σο στον ιι ρο τος
ότι οο εοι8οοοον "Μ" “Π'°Μ ° 'Ἑ"° "“° Μα | Ι=Β“=ἡὅ=Ήἔ ·. ι
, στον οοοσἱσο τον οοοσοστ·ν ιο πιασεις στ Ἡ ¦ 'ω Μ°"Μς . ο '
τον νομο τον Παω· Μώοοος το· ιιΜσσσἰσσν. ο· Μακ το· " τισ |οροοο ο τοῖ°" ι"°Ρ κροτσος το· τος οο- οι σντοΜις των οοοΜ μονοον στο” στο μ "Πω” Ο κ"
· _ στστοοιι ΜΜΜ” οοιοοστις. εοοσοορμσ'.
Δ/οτ ο ς : ο . Νικο Η Μο Η ς Ψ". "° Μ "ΜΒ" ανω” “ν “Μ ω" σ” ΜΝ” ; ο “ Ρ==:==ἩΝῖ== τ η
- °ω'°°' ομως το κοσμο· το· οι” το ον·ιοσοσμσστσ· Ξ Μ" Η ϊ Ε Μο" 'η "Μ π¦“¦¦° "Με 'γ
Διευθυντος ΚοντοΒως. ΣΤΗΝ! ΜΑΚΡΗ: ` ν. ο
ΜΜΜ” Η 'ΜΜΜ 2036 Ο λο- ΊθΜ° _ ΓροΦει ο οισινγτιι: οεΜιι: οποιοι· κι
·κομοονες· σορεσον οσες
στο περιστέρι γισ τον οριοτσοοοτο
ΞΒΠὐ"¦
*:=;==:° Δεκτοκε
“_ῳι“!ω τρίο γκοο σε
==ἔΞ=¦ϊ τρεις ευκοιρτες
°“““Μ° των γηπεδα» ι
μοτς μτ το ο σωστο
Χοοοτο στων Μο τερμοτον
τον οτρσμοτσο. ο·
ποστ στο" οσνογοΜι μσ τον
Μονο” ¦
το... οοοσ γοοοοο
ο οινο·ιρσς ο Δον "σιντι το οοἰρομο μ·
τον οσοτοονο ορισττρο εετρομ ο το μονο
. ο τομ ' Ξ με
:ομοσ τσι οτοορμος νο οινοον τοοο οομιοορνιο
οσο το οτρο ο Μο ένο σοτσοι τοπον οι οοο
^ του ` Ο'. 27',
ο Μ ΝΝ: το Μο
γτσο τον νιτοτον σο'.
Το ορὑτσ για· τ· ΜΜΜ το· οσο οοοονιιοοτσν
ο κοινο το· το σοοσ οφ ο Μσοι. στο 27· οτ τον Μοσοιιρο ..πω ως οποσ" "Ο Μ οο ο ἱΜι·Μγτἔτς
στο ·
"ΕΤΑΠ" οι ΜΗΝ" ΤΟΥ ΑΜΗΝ!" στο στοηρσ ομίτρσνο ο οσοο τοΝσ·οτο ο τοσνο τος
ομοοσς τον Μοοο. οομ·οργοσο Μος
Ο "°|'ΚΜ|'|Ἀ
¦|·|ῖΗ¦Ε ΝΑ
:Μοριο στο ιοτριοο
Η τιμ στο ΠΟΠΗ" ο Το
Μτο στο ' τοι στι το
ΜΝ ΨἩ=ἔΜ"ΞἩκ ..Μ ΦΥΓΕ' ΑΠΟ ϊ"
κ·:$Ἡ%“ ·Μ··-“ΐ·“ ο· =ι'=:$¦ "'°ΥΒΕΝΤ°Υ¦
ο Μος το· απο". τον σγ·νο με το "Μα”
ο στοττρσς τοσο· Χοοοτο
μοσαο οοο το
ο πο" τοκοι" με ιτοοιτο
οομοσιοομοτσ. ο νεορος
ιοοοος σετοροστ στοος
αμοισν·σνορο τον τοιοομιο τον
νο οοοτοροσει οοσ τον σοοοσγσ
"Ρ|ἱ|"ΟΣ |ΞΛΜΕ: Δεν
στ·τομοστο στο στορ ο
Κομιο ομοοο σον εινοι
έτοιμο σοτο τον ΜΜΜ "' π ω""°" "Ν ""6” 'ω
. -"ω" Μ" "Ωω στο Νοντοτστερ Νοονοιττντ. οτ
ποιο ·ιοποτκοοοτοο το οτιχοιΔι ο μορσοτο μος τ 'Μ ΜΟΒ “Ν "Μ ΜΒΜ·
Μκ"ιοοΜ οι ονοοντ€ς τον προτρο- Εοτομοι τσοο νοστι γισ οτντοτττς
οοσ τις Μν- οτοτσν·. οντῶνος Ατμο- / σοιτοτιο στον ΦΗΜΗ
ΜΜΜ· νοτος τοι ΜΜΜ 'σ- ' ι οοομοιοτο το·
ΜΝΜκ έξ· οσο”. τροσιμοοσιοοσν γ | γ στις νοοοσιστο το το· τοστ τους κοιοστς γιο . έτι, σε· πως ·
Η”. 'Μισο νο ΎΜ'· το μας. ' οσο ο· μος Τον ισιο στιγμο. το μοσιτιτο γοοωἰσ
“οσοι Μ νο το Π στομα·- -ΡΜο σκορ ιτο- εοιστμοΜε ότι
οοοοοι σοι· ονοοοοοον μπι μ· ' . ` Ι οοσσον ονοῇιτο σοἱτι γιο τον οοίκτο στο
Π'οοΜ νο τον οΠτορ τις στον Εν- Μοντοτσττρ: Μος ονστοοο· τοιι·“Μ Μ* οοομεν·ς ομοσ" ι Μο- σομο νο οροομτ μισ το· γιο τον οσο
οιο·τοοιο στο Μο _ ιιογτμοο στο Ηοντσοστσρ ο Μος
7 έχει σωσει το οοιτι νο ομισ-τοι
Πω": ων τονσομ· ι· το
Χοοσοο το Μοο οσο Μνσμτ στο
'ΜΜΜ. ο ζωο μας το γίνει
ωσκοοο ο ιιοοοοί Μ" οτι τοκ
εινοι νο τονοις στο απο γιο νο
οΜο·ις το Μισο σον ο Εγώ ομως
σον "Μονο το" σοτε στο οιοιτο- χ
.οσο ομοσ ιι τιτονσ μος στο ορο"
ΜΜ. στη” Μο· ποσοστο στο
στο" σΜσττὁΜιςΜ στο
ΜΠ·Μ·Μ·Μκ·Μ
τΜοοιοέτοπΜΜΠΜ ο Μ
τόσο ΜΜΜ γισ το ως ο· Μη·
Μι· στο ΜΜΜ τσμμστι τσι στο ποσοτσιο μος Μισο άσσο· Μαι στον Μονο·
ΜοιιοοιΑ“. Μοτο: '
 :ΜΗΝ οΛιοο·εοο ο οοοοοσἰο ων των
ως Μ Μ_ οοιττῶν στον οοοοτοιμοσισ ο ο !οοιροοσοοος
"π" Μ το· οι Μργοττς τον ετσι" οσο οοοῶσοι το
ΠΜ., Μονο γιο το ως σο ττμττσΜτοτσον σοτο το
αν _""ὁ γτγσνος. ώστε νο οτοιμοσττι που" ο σμοοο
ντσι· γισ τις
Ν'“Μ<- οιοοοσο το με οικω: ο
“οτ “πιο “ιι-“ΜΜ"σο-“Μἱ" τισ· έ ΠΜ” Χ" “Ἡ 'ω
πιο· το· “νοκ ΜΟΗ" νο ==°==Ἐ ἔκ 
Μ " Η' 'Μ' "πως μ' '° η τον ΜΜΜ πιο!"
Μο"  “Μ%"“ η οι οσο ο·ορος σον Μ
οντο το οτομο. ο οι Με" '
Μο οοο σοῶοτιτς τον 0ο "Μ Μ Μ
τον σοχο μοαοσντοι . ,
Μι οι οσοσι τοιισοσ τοΧΕῖοι ο ποιο σομ·ρο το  . . . ¦
σ·στσι μεσομορι. νο οτροστι το ιστρ-ο _ έ 7
ο σε!" τον οοοι·ιιστοο
γιο το ασια' τοποσ μτ τον "Λο
στον ΕΜ" το· οοσ το οοσσστονιο γιο
το οιοργονὑτρ- οσοι οσο είνοι
μονίμως ·οτμονο στο οτω. τος
ομσσοονΜος
ΜΠΟΡ σοι ΔΗΜΗΤΡΗ! Μ0|'0'Λ°Σ
οοορΞσν σομοσἰντος στον πονοοονσιτσ
το σεζόν τοστ-σ, το· στο ΜΜΜ"
τον τσεσινσο πόνο των τον σοκοιρ|ο
νο το οσον ιοοιο σωστού)
ΓΝ"ι σ ΜΒ"
"Ρ"Λ"¦ '08·ἱΜ
'θ το· '5)
στον οτριοτο οσο ΜΜΜ νο
μεινει το· ο τοστ" ιμοσο'μσοιτς·
Στο μοτοεο. ο ΓιονΜντσος κρασι νο οο¦ρπω οσστοοο τος ΓιοννοΜντ
οοοος ισο το. το” γισ τον σιτονο
τσοκ μοοο τοι ζοτο οοοο το στο·
τσμμνσιο γισ νο σώστι το
σογτστο και τος
τοσοι νωσιτσσσ τρεις κοοσινἑς σοτοιριες
. ι “
ορεσε ο οοο με τομοοε ι·-οι ιιοοοσιιοοτ“
' . Ο ΟΛΠ|'|'ΠΝ
ΕΕοιρττιιοι τμοονισο στο οροτο ομορσνο οοο τοστ αοροσινσος·
οσο στοοοοον με τοος Λεντέσμσ (271 οσοντ ιο” κο· ιοοοτοσο ο ΜΜΜ "Βιμ”. ΜΒ
ι·ο'ι ο ττο σονωισ τοσο· σ σοσμος. οοοο το· οσοι οι οσιτττς του ·¦.Μ "ΜΜΜ Ω" "ή
Αντοοο Στρσμοτσιονι οτ" τοοοτοροι οοο τοος ο·οονοοος τσι ο "ο °Μμ“°“. "ΠΜ
Μορτοος κοτργτ οισμσρΜε το ττοιτο σκορ στο σο'. “οντος
ΑΕΚ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2-0 η
Μποστ ΗΜ το· ιςσνστσοοοοος ιο” το
ντο· τον στο” οσο τον· κτκοτισμτνσν
τον οορὐν στο γοοτοσ τος οοοος ο 'ΕοσιΕο
ο ΜΜΜ. οοοσ οτσν ΜΗΝ οτι οριστ·τοι
οσον οἱοο στ ωσιιοι νοτοστσσο... Φον οσ
τἰνοι έτοιμος με το Σεντ των ο στο"
οοοοο οσοοειο στομα. ειοο ο Κοτσοογισ
γισ τον ΠορτογοΜ πωπω
οι ·τττσ·νσμοορο· στο" οιοτοροαι
οοορσοιοστο τον ·στιο τσος στ οοο το
Μοτο οοο το Πο"οΜ τος οΜτοιοσσιστ
Πνοτοιν“ο" γωγω γιο Νο
οσο τον οι ο ού· τσονιο τοι Μοτο·σιι τος ΜΝ· νόσο· σοσ τον Αεκ
σίος με Ποσοσ- ο Μπακ Μγ8ντινσνσττ τοι σον· νσς τετρομ Μοτο
στον οσνιῶνιογισ·ι+τΜνσ
οι Μοσμοονιώττς τω οσοι)
κοντο στον οοοττοσο τα τον
Μος ιρονοο μοσοσοιοετοσο Μ. ενο στον
οοσττιο τοιστσΜι. οντος
τω. μοτο οοο σοοοτο ενος Μο στον τριοοοο. ο τΊτρσνος εοιοτταος
ϊ°ΕὑΜ ΜΝ
ΑΠΟΨΕ θ"'|' - "Λ¦ |'|Α""|Ν| γ
οι οοοισοττς οοοοοννο οοτρσσοισοσον το το τομ
οροτσο ογὑνσ τοι νο οσροσοον στον το οροτρι·
μοτιτο “σο τον 'ισοροοσ Λιγκ ο Μο οοο ·οο
οιοοοΜι οσ σινοι σοσ- 
Ψ' "Ο "ΜΒΜ ΕΝ Το μστς σρτΜι “Κ
ΟΝ! 'οτ οποίων· Ο ο.οο μ.μ. το· σο το οιονΜΜοι οπο τον· σιντι ο "οο·νό¦ τον"
στο οσροονιο το· μοοτιοο ο Αν οροτριοτΙ
"Ν" 'Μ'ῆ 'Η' ο "Η ω Μ|"8'Μἱ°8'
ΜΜΜ· τοκ α στον τοοοτνο Ν" “ο
απο αν· ΜΝ! οοοονοιτο ΆοΜοο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα