Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
τα ΓΕΓ0Ν0Τ
ΗΜεΡιιΕ ιο Προίκα-ι 
ΕΦι-ιΜεΡιΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2' |ΟΥΛ|ΟΥ 20|6
|ΑΡΥΤ|·|Σ Τ. Σ|'|ΑθΑΡΑΚ|·|Σ
ΕΤΟΣ 29": ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ7208 ·Τ|ΜΗ |€
Μαθήματα ζωής _ _
από το καρότσι
ΣΕΑ|ΔΑ4
Σήμερα τα
επιδόματα
ΣΕΑ|ΔΑ 9
Παραιτήθηκε ο
Μιχάλης Σόλλας
ΣΕΑ|ΔΑ 3
Αναβλήθηκε
ή ίκή |'|ελετίδή γ
Συγκέντρωση και πορεία
του ΠΑΜΕ και εργαζομένων
στο Δήμο
ΣΕΑ|ΔΑ7
Νεγόλο επενδυτικό
ενδιαφέρον
Τέλος Σεπτεμβρίου η
ανακοίνωση των όράσεων
επιχειρηματικότητας του
ΕΣΠΑ 20Ι4 -2020
Μεγάλο επενδυτική ενδιαφέρον καταγράφακε κατά τα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρήματοδότασας επιχειραματικών σχεδίων για τις τέσσερις δράσεις επιχειραματικάτατας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΣΕλ|ΔΑ3
Κορυφώνεται ή αγωνία
Για τον 68χρονο και
την 44χρονη κόρη του
ΣΕΑ|ΔΑ 5
Πώς θα
γλιτώσουν από
φόρο λόγω
τεκμαρτού
εισοδήματος
Τι προβλέπει η
εγκύκλιος της
Γενικής
Γραμματείας
Εσόδων προς
τις Εφορίες
Φορολογούμενοι οι οποίοι, παρότι ήταν
άνεργοι το 2015, φορολογήθακαν για το
τεκμαρτο τους εισοδαμα με ταν κλίμακα
των ελεύθερων επαγγελματιών και οχι με
βάσα ταν κλίμακα των μισθωτών και το
αφορολόγητο, καλούνται να πλαρώσουν
φορους! Και αυτή διοτι δεν εμφανίζονταν
στα αρχεία τας ΓΓΔΕ ως άνεργοι.
Για το θέμα ο Γενικής Γραμματέας
Δαμοσίων Εσόδων, έδωσε οδαγίες προς
τις εφορίες μετά ταν υποβολή σχετικών
ερωταμάτων.
Σε αυτήν ταν περίπτωσα, για να ακυρώε
σουν τον φάρο λογω προστιθέμενας
διαφοράς τεκμαρίων, οι άνεργοι θα πρέε
πει να περάσουν απο ταν εφορία τους,
εφοσον α δήλωσή τους έχει ήδα εκκαε
θαριστεί.
Όπως εξαγείται οταν εγκύκλιο Πιτσιε
λή, για τις ανάγκες τας αλεκτρονικής
υποβολής των φορολογικών δαλώσεων,
α πλαροφορία τας ιδιοτατας του ανέρε
γου έχει λαφθεί απο τα αλεκτρονικά αμε
χεία που έχει στα διάθεσή τας α Φοροε
λογική Διοίκασα, τα οποία ζατήθακαν
απο Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠεΜΜΕ,
για τον σκοπο τας εξαίρεσας των ανέρε
γων απο ταν ειδική εισφορά αλλαλεγγύε
Επειδή είναι ενδεχόμενο κάποιοι φοε
ρολογούμενοι που ήταν άνεργοι να μαν
περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα αε
λεκτρονικά αρχεία, για να διαταρήσουν
το δικαίωμα α προστιθέμενα διαφορά
τεκμαρίων τους να φορολογαθεί ως ειε
σοδαμα απο μισθωτές υπαρεσίες, οι
δαλώσεις τους υποβάλλονται αλεκτροε
νικά με επιφύλαξα και εκκαθαρίζονται
απο τις Δ.Ο.Υ.
Αν τυχον έχει ήδα υποβλαθεί α δήε
λωσα και έχει εκδοθεί πράξα διοικατιε
κού προσδιορισμού φάρου, ο φορολογούε
μένος υποβάλλει αίτασα για νέα εκκαθά
ρισα τας δήλωσής του στα Δ.Ο.Υ., προε
σκομίζοντας τα βεβαίωσα τας ανεργίας.
Το νερό... μπαίνει στο Φράγμα το Ζθ|7
_ Τι ανακοίνωσε ο
η Γ. Δέόες στους
Δημάρχους οι
οποίοι ζήτησαν
να αναλάβει τη
διαχείριση το
κράτος
ΣΕΑ|ΔΑ 9
Με το ση
θρεάε μας στο ατομων ως:
Γεγονότα Αχαίας
Πατήστε «Μου αρέσει» &τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Παραδοσιακό
Νότιας |ταλίας
ΣΕΑ. ||
Κανονικό η
πατρινή Βουρνό
ΣΕΑ. |3
Το ΠΑΣΟΚ...
είναι εδώ!
Ζαλίζει η ξενάγηση
στη βίλα Παπαντωνίου
ΣΕΛ|ΔΑ 2