Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό απόγευμα στα ηπειρωτικα κυρίως στα ορεινα.
Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 καί στα ανατολικα
τοπικα 7 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Πέμπτη 21 Ίουλἰου 2016
"ωόννσυ όσίσυ καί Συμεών όσίσυ του στα Χριστόν σαλσυ.
Παρθενίσυ ἐπισκόπου των Ραδσβιζίων'Ἀρτης
Σελήνη 17 ημερών
Ἀριθμ. Φύλ. 40504' Τιμή Ί,5Ο θ
Ἀμερικῆς 9, ΤΚ. Ί0872, Ἀθήναι, ίηίο@εευεηεννε.ατ
Τηλεφωνικό κεντρο: 2] Ο 822088ί, σας: 2ίΟ 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.19- Δυσις 8.48' ”Ετος Ί230ν
ι 3 Ι ῦ π ί “ Ά ο Ι
Ποιον αντιγραψω '3 ε η  να ιαταξις
Ε Ι ~ |
η κα Τραμπ του τοπιου
Σ : | : > 3 8 : > | Γραφει ὁ Ηθανάσισς Κσσμόπσυλσς* ΜΜΜ-”ώ υ μ   ι-ι ιτΡοΣΦΑτι-ι πολιτική κρίσις στό εσωτερικό
*_Τ ΜΜ·Μ τής γείτονας χώρας, περα από τίς προφανείς
Φ ἐμ ΜΜὑ καί αυτονόητες συνέπειες που έχει όσον αφορα
| ζ | Ι | | ' ) ' λ Ι Ι . Ι _
“ΨΜ τ” ΓιατιιιχωΩαχΩειαζεΜτ0νθεσμ0 ιιι:εΞ;ιαιαε:εεειεε;εεε
η “ωώ”ἀΜ νακλόσεις στό γενικότερο διεθνές καί ίδιαίτεΜ ΜΜ·ΜΜΜ“ 3 3 3 3 3 3 ξ 3 3 ρσ μεσογειακό περιβαλλον.
” ω ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τών τελευταιων εισήλθαν στην 'Ελλαδα το περα- Ἀπεναντιας, η «'Εστια», εχο- 3 3 _ 3 3 _ 3
ι . . . ι , ¦ ¦ . , . , ¦ , Η λ θ
“ω ημερών στην Τουρκια καιη απο- σμενο Σαββατο, προκαλώντας ντας εγκαιρως επισημανει την _ κρεας ανω. μ0 0Υ0Τι εώρειταιεκτσνωμ ”Μ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 θ λ ω θ
*ωωὺὐ ω. σπασματικη και στερουμενη συ- αρκετη σύγχυση στις ελληνικες αναγκαιότητα συγκροτησεως του ααα καιε 8Υχααενη· μ 3 αν αΠρεΠεΨα ανα'
Μ . . ι ¦ ¦ . , τ ¦ . ο ι
“- “Μω ντονισμου αντιδρασις της ελλη- Ἀρχες. 'Η δε παρουσια εκπροσώ- ΣΕΑ, ειχε περιγραψει και εναυπό- μεΤῳΠιζεΤω αΦεΤηρια ΥεΥικ0Τ€ρῳν ανακα'
Μ νικής Κυβερνήσεως επαναφέρουν πων της Κυβερνήσεως στα μέσα δειγμα λειτουργίας του. Στίς 28 Νο- ἘαΤαεεων3 και ανααΧη μαἩααων Μα ἶαθρααΡΤα
στήν έπικαιρότητα τήν αναγκη για μαζικής ένημερώσεως μαλλον πε- ε μβρίου 2015, γραφαμε: <ἐΟ Σύμ- ἶαωΤἶαικα Τουρκικα ΠΡλιΠκ0 ακηΥικα33ΕκἩααΤαΕ
Ψ Μ Μ συγκρότηση καί στήν χώρα μας ριέπλεξε τα πραγματα, καθώς απε- βουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, έπί θα θα ΒΙΤ-[αρε09ν και αλλα ἶΠεἱσΟΞΏ ως. η και
· ” η Ύ Μ· ἑνός Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφα- καλύφθη από τα λεγόμενα τους ότι κεφαλῆς μιας ομαδος τεχνοκρατών μαγαλαΤεΡ']ς· και] θα καθ αααΥ οι ΕναΠλἔς θα'
 Μ· λε ίας (ΣΕΑ). Πρόκειται για έναν εἶχαν αγνοια βασικών παραμέτρων καί έμπειρογνωμόνων, θα έξασφα- ναμἶις και η κεααΝκη καα!“κη και ααΠκη Ταεη
 Μ” θεσμό πού υπαρχει σέ πολλές της καταστασεως. λίξει ότι ὁ Πρωθυπουργός θα έχει δεν εχουν Πει Την ΤελεαΤαια Ταας λεξη·
”Μ_ύ * “-·ύ *σε χωρες του κοσμου και επιλαμβα- Τήν ἴδια στιγμή) μεγάλες σἰηνδιαθεση του αναπἶσα στιγμη Από Τήν κρίοη3σῳἡ Κω· ἐΡχἐς ὑΠ0βσθμίζε.
“Ο Μ°ω χεται των περιπτώσεων ἐςρισεως, χώρες) ὅπως οἱ ΗΠΑ) συγκα_ ο εἑΞιἑ απαΉτητες π3ηροφορι- Τ9ιη Πσρ9δ9σΏκη εικ0Υσ και ο ρ0λ9ς Της τελη)Μ ΜΜω" ε3ιτ90ιἶΥω3νταΞ συμβου ευτικως ΜΜΜ τό δικό τους Συμβούλιο 89- ι9σΦ~ ιζεὲ Οτι εχε:προσ- κιας ως αξιοπιστου και σημαντικου συμμαχου
Μ ”Μ ” για τις αντιστοιχες κυβερνήσεις. Ἐθνικῆς ἈσΦαλεἰας γιὰ νὰ μελε_ διορισθει πλήρες πακετο εναλ- Της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Δέν εῖνσΠυ.
 Στην90γΓεἘρΨενη πεΡιπτ“ἴσΠ= ο τήσει τήν κατασταση, ένώ καί ὁ λακτικων~εΈιΜγων°οτί εχοΡν¦αΥα- Χακ) ααα αΠααργας Εξωἶερικῶν ΗΠΑ· καῖ
Μ* ΜΜΜ* θεσμός αυτος θα μπορουσε να ειχε .Ερντογάν ὲπἑλεἔε νὰ δείξει ὅτι γνωρισθειοι προοπτικές και οι κιν- κερρυ3 εΠεση μσνε Τον κινδυνο να αποβληθει
Μ- Μ προστατεύσει τα μελη της Κυβερ- ἀνἑκτησε τόν ἔλεγχο τῆςκαταστἀ_ δυνοι καθε εναλλακτικής,3οτι εχει οφ εγγυς_ μωρών η τ90ρκι9 (πιο Το Ν Ο3
νησεως3απο πρόωρες δηλωσεις, πως προεδρεύονως στἡνἈγκυ_ μεσολαβησειγπροσεκτικη νομική σχεσεις Των δυο χωρων βρισκ0νΤω σε υψηλο
Ν·ΜῶΜ ΜΜΜ βασισμενες σε ελλΕπἶις πλη ρο- ρα τ,;ῦ ΣΕΑ3 ω ,ΜΜΜ βεβαίως) εξεταςιο οτι εχουνπροσδιορισθει επίπεδο έντασης καί ή στενή συνεργασία ΗΠΑ“ὡ Μ ?ερΞῖἔἔἑΞτοἔΞἄΣαἑυσ:Ἐ νὰ ἐπισημἀνουμε ὅτι στήν Τουρ_ ολες οι πρακτικές δυσκολιες». Του ρκἔσς σέ διἀΦρρσ μέΤωΠσ δέν θά πρέπει νά
Μω . ω 33029336” πιθανοἔτων ὡς πρόἔητἡν κία, τό Συμβούλιο αυτό έχρησί- Οἱ έπισημανσεις της «'Εστίας» θεωρεΠαι δεδομενα
θ Μ Μ ἐξέλιἑἡ της· μευσε μαλλονώςόργανο έπικυρώ- κατέληγαν: «Καιρός να σκεφθεί 'Η αυξανόμενη ένταση στό εσωτερικό Τῆς
ῶΜ“Μ·*ὁΜ λ3 3 3 σ€ωςτων αποφασεῳν τουχεος<ἐυλ- σοβαρα η Κυβερνηἔις την πἔ0· χώρας καί ή προσπαθεια σταδιακής εγκαθίδρυΜω#" Πο υ χαρακτηριστικα, ανα- τανου, και, ως εκτουτου, επί ου ενι οπτικη αυτη». Την ι ια ακρι ώς σης ἑνὸς ἰσλσμικ00 καθεσΤῶΤ0ς3 Πέραν ἀπό
ΜΜΜ φέρουμε τήν περίπτωση τών αποτελεί πρότυπο συγκροτήσεως προτροπή μπορουμε καί σήμερα
_Μ Μ οκτώ Τούρκων στρατιωτικών πού αυτου του θεσμού. να έπαναλαβουμε. Συνέχεια στήν σελ. 8
·Μ ὑΜΦ ώ
ΜΜκ“ή*“ 3 | | Μ τήν απόσταση πού διήὴ_ΜΜ Η* '3 - νυσε! Τό νραμματόσημο
ΜΜΜ *η Μ τῶν 29 σέντς, διαστάσεΜ“_ΗΜ 5 | | 5 δ ν ων 3,8 Χ 2,5 έκατοστά,
' ! π π Μ έκδόθηκε τό 198] ὡς μέ" ω =ἔψω*ω ο ε Ό ε ως σειρὰ νραμματοσήμων μέ θέμα τήν έξερεύΜ ω Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ' ί
¦ ¦ τ ¦ Διαστ ματος,
Ο Ο «Κολοκυθια ι α- "77η :πω , η , , ,
”ω“ΜώΜΜ*·”“ Νεες τουριστιπες μοναδες σε Καρυστο και Κρητη ΜΜΜΜἔ%%3 κα, χχχ, ,ην Μ ,Μ
| η . ι χ τ τ να ενος μακρινου κοσμου
Μ·# * ΔΥΟ νέες ξένες αμεσες έπενδύ- προβλέπεται να δημιουργήσουν τοπικών προϊόντων στόν μέγιστο Ξἔ;Ζ|Ζοἄ?:ήἴΩ μέ τήν λεζάντα «Πλού σεις στόντομέατουτουρισμου αξι- 600 νέ7ε7ςέι;εασες θέσεις ἐργασίας δυνατό βαθμό. 70ρωουμἐ" Ό ΜΜΕ κά των: Ἀ νεξερεύνητος».
λογήθηκαν από τήν Επιετρτίεε καί πο π 'σιες έμμεσες. . ι . ν , , τ ¦ ¦ ~ Καί τό μετέφερε ή άπο ο . , . , , , Εν τω μεταξυ, επειτα απο «τα- την αποφαση τουΔασαρ- , _
Ἡ* Μ “ ω” ΞΓθθω και αχθη καν απο ἔην Μέ τίς έπενδύσεις έπιτυγχανε- λαιπωρία» 3,5 έτών, ὁδ εύει πρός χείου Καλαμάτας σχετικώς σἶοΈΣἔΖΨ ΗααΖοαδ»
ω Μ δἑἔἔἑρἔ;ΞΞτηΎ::ἐεΞ:εῖἔΒώἶ ται εἰσροή ξένων κεφαλαίων κατα ολοκλήρωση καί τυπικώς ή έπέν- μέ τό αρωμ) ατικό μας φυτό. έρασμά :Ξ;ἔοΞ;
, , , _ ,· τήν περίοδο της αρχικής έπενδύ- δυσις της αμερικανικής εταιρείας Τό Δασαρχείο Μάλι/ω 3 3 3
Μ”. ώ 'κκ-Η Τα ααα Ρχεδια δἙΊμιααργαυν3μικρη σεως, καθώς καί ξένου συναλλαγ- Ν€Η ΟαρἰταΙ στήν περιοχή ῦΕρη- ὅΤΙ σέ δαΟΤΚἑ π€0ΙΟΧἑ ή! Πλουἶωνα Το καὁοκαμ
' | ακτῶα αισιοδοἑ'ας για την αιωνα' ματος κατα τήν περίοδο λειτουργί- μίτης της Κέρκυρας ύψους 100 Μεσσηνίας έγινε «παράνο- ρΙ Του 20] 5· αΙα"ο"αΞ
““* ω ' θ! ί 'δ' ' ς , ¦ , . ι ¦ τ τ τ τ 525δισ ιλιο ε σε9
Μ” “ἡ μια κα ως προκειται για Πα συν: ας. Οι δύο επενδυτες, αραβικών και εκατ. ευρώ. Ἀπό τόν ῦΙανουαριο μη συλλογη ριχανης»! Και · 3 3 · Χ μ φα
 Μ” (ζωη τουριστικα,ωγκρατημαω= τα ρωσικών συμφερόντων, έχουν δε- του 2013, όταν καί τό ΤΑΙΠΕΔ ανε- τά 40 κιλά πού εᾶαν μα- χρονία
“Μό ΜΜ ΟπΟΕα περιλαμβανουν ἔεΪΟδοἔεΨ· σμευθεῖ να παρασχουν ανταποδο- κοίνωσε πώς ή ΝΟΗ απέκτησε τό ζέφει δύο παραβάτες κα- 3 3 3 3
_*Μ· κες υποδομες¦ Μρινα¦ ειδικο!) ΤΌ· τικα οφέλη στήν τοπική καί εύρύ- δικαίωμαχρήσεως της έπιφανείας τεσχέθησαν! Πλέον, βά- α Α"ζί «ἶαλαβΡμα'
που τουριστικες υποδομες3και Ρα· τερη περιοχή, όπως χορηγίες σέ έκτασεως ακινήτου 447 στρεμμα- σει αποφάσεως ἐπιτρεθτε- ρα» θα' “ἴαρχἶΙ αλέξη
Ἡ” ρεθερισΡκεΞ κατοικι€9 Το πρωτ9 κοινωφελεῖς υποδομές, υποτροφί- των στήν Κασσιόπη, οἱ διακυμαν- ται νά μαζεύει κανείς γιά λεξκ_ με Το Θωθ” Τα”
ἡ. ρ ειναι στην ΕυβΟια (Καρυστος) και ες καί πρακτική έκπαίδευση νέων σεις στήν πορεία ὁλοκλη ρώσεως ατομική χρήση μεχρι 2 κι- «ΡοκαΨ0Π»· ενα Μανία
 τό δεύτερο στὴν Κρήτη (Ἀγ. ΝιΚό- της τοπικής κοινωνίας, καθώς καί της διαδικασίας ήταν πολύ έντο- λάρίχανη καί μεχρι Ι κιλό είκο"ἴηἶ πρἶ7μαῖΙκοΤη'
ώ λαος), ένώ ὁ συνολικός τους πρου- αξιοποίηση υπηρεσιών τοπικών νες. 'Η συγκεκριμένη έπένδυσις φασκόμηλο, μέντα βάλσα- Τα θε ΜΜΜ ΤηζεΦωνα
πολογισμός θα κυμανθεί περίπου έπιχειρήσεων, έργατικου δυναμι- έδέχθη σφοδρή πολεμική από τόν μόχορτο, θρούμπι, θυμάρι «προδαζσε» Κβ! ενα" κα'
Ζ στα 600 έκατ. ευρώ. Τα δύο έργα κου της περιοχής καί προμήθεια ΣΥΡΙΖΑ ώς αντιπολίτευση. κά Καί κάἐυπορική χρή- δέ2;Ουμἔ;λΟἔὅρΟΨῖ
ση έως 20 κιλά ρίγανη καί 3 κο · ενω/37ι0 κιλά από τάάλλα Όσο ?ν Του (ποιου κρασι/σε
| Ν < | γιά τό τσάι, τό δίκταμο Μἴ^μα κατα μη ΞΗΜημερα ης ημερας πωπω- Με
_ χα” Τα ΜΜΜ" σε Μαθε” δΙἶΙρρἶ]ξεωἶ'
ΜῶΞ ή ωλλοΥή' εᾶε τοση μανια να παιΜΜ ~ 9 ~ ξει, πού δέν κατάλαβε ότι
“Μ Μιλαμε κι εμεις... · Με τό κατά Μπέτυ Μάτι·
Ἀπαισιόδοξες είναι οί κι στήν Ἀθήνα καί μας ΜΜΜ 'φως ΠΟ Ματ
έκτιμἡσεις του Γραφεί- δρόστσε λιγάκι, ευτυχώς, χκαν. Συνελήφθη, αλλά
ου του Πρρϋπσλογισμσυ _ω·Μ ΜΜΜ” Μ ” Μ ώ ὡ“ΜΜΜ Έχω; δέν προλάβαμε νά Τελ¦κῶ¦ ἀφέθη ἐλεύθερο¦
της Βουλής για την ανα- _“·ω“Μ ἡ ῶὴ η Με Μ * ώ ω Μὴ” πάρουμε Φάσα καί ήλθε Με ωχ, φορες νέα δ¦_
καμια τις οικονομισἶ ··”| Μ- Ν· Μ “η Μ ω καί ή ανακοίνωσις τῆς κόσμος.
·“*ηω· '*_ ω Μ η“··*_“¦ ΝΑ£Α να μας πεί ότι ο
Ἡ” Μ”_"_ “_·_*” -“ὐ“·“·” )|ούνιος ἐφέιος ήταν ὁ πιό Ο Ἀπίστευτο δυστύχημα
”Μ ”””*”_ '_“·* ΜΜΜ _““ Ο” ζεστός από τό... 1880! Καί σημειώθηκε στην Νοτιο
. . . . *·** ΜΙ” ω· ωω“·” `_'~_*ω νά προσθέσει ότι · οτε Κορέα. αυτό; φορ-ΓηΜε τα βλεμματα στην ._ Μ ώ ω η ρσυνταγματικἡ αναθεώ- Μ· Μ·'= ”η β Μ ”Μη-α _·_“·“-“ θέρμανσις του πλανήτη χου, πού πιθανόν κοιμήρηαη ψΠΦίζεΤω ὁ ἐκλο' ”¦Μ| Μ Μ "Ω Ο· ω __|-'ω"' 'Η “ΜῆΜὑ έχει ανοδική τάση. Ωραίες θηκε, ἔτεσε μέ ταχύτητα
Μος νομος- Μ' _·Μω_·· ὡω" Ώ _Μωω* έλπίδες γιά τόν Αύγου- ἐττανω σε ούρα ακινητο.Μ_ Μ*Μ“ὴ· “α”'"” ω_” ω.” _ήΜή“'_ στο μας δίνουν... ποιημένων αυτοκινήτων
··“ΜΜ·· η ΜΒΜ π|“ συνθλίβοντας πολλάάπό
Ματ” η μΜω··Μ
Ό ΝτόναλνΤ ΤρὁμΠ έξω  Ν π “Μ Μ ω _ · Στό Βιβλίο τῶν ρε- αυτά Συνολικῶς σκοτώσφαλισε έπισἡμως τό η ”Μ”·“Μ Μ _ ύ Μ ἴὁρ Πανε; ΨΤΞΥράφα θηκω 4 ανθρωπο! Μ 37
χρίσμα του Ρεπουμπλι- .η η· ω “ Μ ”μ ·”Μ”“ ενα 7ραμμαΤοσημο Μα ΤρωαἩαθηκα"
κανικου Κόμματος για Μ * ”Μ Μ ω Μὴ'_
τίς προεδρικές έκλογές. "-·”'· ””_“ 'ὴω=“= ”ω__”¦ 3 3 3
Συμπλήρωσε ι.287 ὲκλέὁ ”ΜΜΜ ¦¦·_.”_“ “_Μ_ Ιστορικα ντοκουμεντα
ωρες· Η ”Μ.- · ** η* _ ωΜ”Μ .. ¦ . ..
_·ωω"·_ *ΐ_Μ· = ··- 3 «ΟταΥ το ΦαληΩΟ εφεΟε
Ϊ :ο π°···%_· *' Η· _· ὴμΜω· ω“'*ω**” το τοπωνυμιο “Τρείς Πυργοι”»
γ ο” Μ ὑ- “ *Η* Η ώ· κω”“Μ-- "Μ Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
Ο 7 ' ' Ἡ 'Ο'