Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κοινή γραμμή στο εργασιακό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααἴτοταΡοτίΙςί.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτα 20 Ιουλίου 2016 |τιμα: 1,30 €
Αιεθνές Νομισματικό Ταμείο
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Τζακ Αιου
ΑΥΞΗθ|·||(ΑΝ
Ο' ΑΝΕΡΓΟ|
ΤΟΝ |ΟΥΝ|Ο
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.115
Συμφωνία 5 σαμείων κο βέ ρναοΠς, εργοδοτικών οργανώσεων και ΙΣΕΕ εν όψει των θινοΠω ρινών διαΠ ραγματεύ σεων
Κοινό γραμμα στο ε ργασιακό
ΕΠαναβε βαιώθΠκαν ωστόσο και οι διαφο ρές Που υΠάρχουν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
Το Πόγωμα των δαπανών «φουσκώνει» το Πλεόνασμα
σημερα στη Ν
Αισιοδοξία για την Πορεία
των καταθέσεων
Σε διατηρηση της θετικός τόσης στις καταθέσεις Που
καταγράφηκε τον |ουνιο ΠροσβλέΠουν οι τρόΠεΖες,
με τη συνδρομιί Πλέον και της χαλάρωσης των ταρίιε| ςοηιτο|5, Που αναμένεται να ισχύσει και τυΠικό τις
εΠόμοιες ημέρες. Εκτιμόται ότι ο Προηγούμενος
μηνας έκλεισε με όνοδο κατά ΠερίΠου 2 δισ. ευρω
έναντι του Μαίου, εξέλιξη Πόντως Που οφείλεται σε
@αν βαθμό στις εισΠρόξεις αΠό τον τουρισμό. >6
Στο «κόκκινο» η διεθνιίς αγωνία
για τις ανακοινωσεις Ερντογόν
Σημαντικές αΠοφόσεις ετοιμόζεται να ανακοινωσει
σημερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας ΡετζέΠ ΤαγίΠ
Ερντογάν, ενδεχομένως και την εΠαναφορό της
θανατικιίς Ποινιίς. Παρόλληλα η τουρκικό κυβέρνηση εΠεκτείνει τις μαζικές εκκαθαρίσεις και στον
χωρο της Παιδείας >22
Με το ισχύον εκλογικό συστημα
και οι εΠόμενες εκλογές
Η σταση των κομμότων της αντιΠολίτευσης χθες
στη Βουλη αΠέτρεψε κόθέ Πιθανότητα διαμόρφωσης Πλειοψηφίας, τουλόχιστον 2ΟΟ ψήφων, υΠέρ
της αΠλιίς αναλογικιίς. >23
Οι ασιατικές τρόΠεΖες αυξόνουν
τη θέση τους στη ναυτιλία
ΔιΠλασίασαν τη θέση τους στη ναυτιλιακό χρηματοδότηση, σε μια Περίοδο έξι ετων, οι ασιατικές
τρόΠεΖες. Η σταδιακό αΠοχωρηση των μεγόλων
ευρωΠαίκων τραΠεζων αΠό τη ναυτιλία, αλλα και η
ανόγκη να στηριχθεί η ναυΠηγικιί βιομηχανία της
Ασίας ώθησαν τα τραΠεΖικό ιδρύματα κυρίως της
Κίνας, της Ν. Κορέας και της |αΠωνίας να αυξιίσουν
την έκθεση τους στον κλόδο αΠό τα 66,4 δισ. δολ.
το 2Ο'| Ο στα 128,3 δισ. δολόρια το 2Οί 5. >'| Ο
Συστόσεις αΠό ΟΟΣΑ
για το ηλεκτρονικό εμΠόριο
Τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικου Πλαισίου για
το ηλεκτρονικό εμΠόριο Περιλαμβάνουν οι συστόσεις του ΟΟΣΑ Προς την ελληνικη κυβέρνηση. Ο
ΟΟΣΑ κατέθεσε δέσμη συστόσεων - Προτάσεων
Προς το υΠουργείο Οικονομίας, ΑνόΠτυξης και Τουρισμού, οι οΠοίες θα ΠρέΠει να ενσωματωθούν στο
εθνικό δίκαιο έως το τέλος του έτους >9
'Ενα ισχύ ρό διαΠραγματευτικό Χαρτί με έντονο κοινωνικό και Πολιτικό συμβολισμό, εν όψει των φθινοαωρινών διαΠραγματεύσεων για το εργασιακό,
ααέκτασε α κο βέρνασα, μετά τον ολοκλαρωσα τας
συμφωνίας μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων
και τας ΓΣΕΕ για τα διαμόρφωσα κοινός στραυιγικας
αΠέναντι στους εκΠροσώΠους των θεσμών. Οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ - ΣΕΒ - ΣΕΙΕ - ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ) κατέλαξαν σε συμφωνία για 5 βασικούς άξονες των εργασιακών σχέσεων, οι οΠοίοι Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ταν εΠαναφο ρά τας υΠογραφας τας Εθνικός Σύμβασας Εργασίας στα δικαιοδοσία των εκΠροσώΠων τας ΙΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων,
και δαλώνουν κατΠγορΠματικά ότι δεν υφίσταται θέμα μείωσας α κατάργασας του 13ου και 14ου μισθού. Κατά τα διάρκεια τας χθεσινας συνάνταοας,
εκτός αΠό τα 5 σαμεία συμφωνίας των κοινωνικών
εταίρων, «εΠαναβεβαιώθακαν» και οι διαφορές Που
υΠάρχουν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε μια
σειρά θέματα Που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και τις συμβάσεις εργασίας. Σύμφωνα με
τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αυτές οι διαφορές εστιάζονται κυ ρίως σε θέματα «Που αφορούν τον Οργανισμό
Μεσολάβασας, την εΠεκτασιμότΠτα των συμβάσεων, τα μετενέργεια και τα συρροή». >3
3.000 Ζ ¦ Δ
/ηοκλιοη στο ηλεονοομο
2000 / 7
ι.000 |
.ι.000 Χ
-2.ΟΟΟ
Αηοκλιοη στις δοτιανες
-3 000
|ανουαρίος Φεβρουαριος Μαρτίος Αηρίλίος
Μαιος |ουνίος
Σε Πλεόνασμα ύψους 2,478 δισ. ευρω διαμορφώθηκε στο διόστημα |ανουαρίου - |ουνίου 2016 το Πρωτογενές
αΠοτέλεσμα, έναντι Πρωτογενους Πλεονόσματος 1,884 δισ. ευρω για την ίδια Περίοδο το 201 5 και στόχου για Πρωτογενές έλλειμμα '|,Ο33 δισ. ευρω. Το Πλεόνασμα αυτό εμφανίστηκε και της υΠέρβασΠς του στόχου στο σκέλος των
εσόδων, αλλα και της υΠερσυγκρότησης των δαΠανων. >5
υΠόθεσΠ 085
|'||ΟΑΝ|·|
Α|Ε|(Α||(|·|Σ|·|
2 Α|Σ. ΕΥΡΩ
[Εστονία αε||ο απο - ΤΡΑ|ΝΟΣΕ]
ΣΠς « ράγες»
εΠενδύ σεις
1 δισ. ευ ρώ
Σε νέα τροχιά μετά ταν ανακαρυξα αΠό το ΤΑΙΠΕΔ
αροτιματέου αγοραοτα μΠαίνει α ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με
τους Ιταλούς τΠς ΕεΠονίε άε110 Βυτίο (ΕΞ) να έχουν
διαμανύσει ότι έχουν εξασφαλίσει έως και 1 δισ.
για τα δρασταριοΠοίασα τους σταν Ελλάδα, δίνοντας βάρος σταν ανάΠτυξα των εΠιβατικών μεταφορών. Αύριο θα Προκαρυχθεί, Πιθανότατα, ο διαγωνισμός για ταν εξαγορά του 100% τας ΕΕΣΣΤΥ με
διαδικασίες εξΠρές. >9
[εκκαθαριστικό] 6.071.205 δαλώσεις υΠο βλαθακαν εμΠ ρόθεσμα
Φόροι 1,21 δισ. ευρώ ΠρέΠει
να Πλαρωθούν σε 9 μέρες
Έμειναν εκτός Ηεεα Φουκό', Οίιιιετα και ιτν ΕΡ
Ανακοινώθηκαν τα εΠτό εΠιχειρΠματικό σχήματα Που θα συμμετέχουν στον
διαγωνισμό για τις τηλεοΠτικές άδειες, ο οΠοίος αναμένεται να διεξαχθεί το
Πρωτο δεκαΠενθιίμερο του Αυγουστου, στη Γενικη Γραμματεία Ενημέρωσης
και ΕΠικοινωνίας. Εκτός ΠροεΠιλογιίς Νεεε €ηεηηε|, Οίιηειε και ιτν ΕΡ. >23
Ερευνα]
Χάθακαν
50 δισ. ΑΕΠ
ρταίΠ αταία
Περισσότερα αΠό 50 δισ. ευρώ
ΑΕΠ έχουν Παράξει αΠό ταν αρΧα τας κρίσας στις νέες «Πατρίδες» τους οι 'Ελλανες Που έφυγαν για το εξωτερικό ίριιαία
άταία) αΠό τον Ιανουάριο του
2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2016,
σύμφωνα με εκτιμασεις της Εαάε;1νοτ Οτεεςε. >2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα