Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ' 'Χ ή · · ν
, Χ Ι 'Ι ' σ | | Ο '
. Γ- Μ ρ ”χ ι ρ ι ε γ Ι , ;
Ι ¦ | ν .
| Ι' Ι Ζ / ' λ ` ¦ · Ι. ¦
.._. κ ,_.
| Δ ὰ ί · #/ ¦ Ι / ι ι | Ι
Ι · ¦ | ' ` (Ι Ι |
/ · ί  . Ζ 4 4 Ι
·_-. “ ` · '_<¦ _' . _“ 2”“- χ β ¦ ' ' Η | '
' |/ ' | ' | · ; ί `
.Ι ι Ι Ι" 1 ι__ ή Η _ ¦ | η
Κ Ι ¦ Ξ ζ ο ¦ | ¦ · ¦ | ί γ '
έ < -. ' ' ¦
ν ' ι " ^ / ι · - | β ν ' χ 4 Μ! ¦|
· ¦ . λ Ι ι ¦ ι ι . χ Λ
· 4 ' ~ . . ' · ¦ - . |
.__ .__ ` ή ¦ _. ` ¦
ΜΜΜπΜΜ·Μ“Μ  χ ν··ΜΜ
Μ Μ ΔΜ·"ω-·Μ·κΜ”"" · Μ·_η·
.  Μ<·ΜΜΜω·Μ '. η ··
Δ/ντης: ο. Νικοῆωὁης ΜΜΜ". “ΜωΜ~·ΜΜ" κ Μ·“ω
ωΜκΜΜ π·“αΜ· > , Μ-°ΜΜ"- ' Μα”“
ΜυΜΝΜΜ:ω··Λ·ΛΜ ς Μ.ΜΜ
ΜΜΜ·”
Ι ω-.ωαω·
· Μ·0Μ
- ' Μ'Μ.
'Μ κ ..ΜΜΜ-ω
· ΜΜΜ"
Ο Π'"Ἀ¦Μ°¦
¦"'° ΡΕΝῖ'|
Ι 'ΜΜΜ
· ΜΜΜ···ηωΜ"·”
“·ΜΜ Μ."
ώΜΜΜ·ΜΜ“·“ ΜΙ"
ΜΜΜκ”ΜΜ.“ Μ·
ρω ·ωΜΜ
Γ"”·Μ”'Μ·””·Ί
ΜΜΜ·ωΜ_ΜΜκ
"ημΜ.Μ·Μω·Μ·" 
·ΜΜ|Μ·κΜΜ °
Ι·ΜΜωΜ·.ΜΝΜ
"ΡΟΒ| "'¦|Μ"|°Ν¦
!]|'Κ "Ο... "¦Ρ|¦Τ¦Ρ|'
0”-κΜ"·ΜΜΜ“Μτ·
ω.*ΜηωωΜ·Μ·”·Μ·ω
··.·Μ····Μ·“η
ΜΝΜΜΩΜ ΜπΜ”ΜΜ·
Μ·0“·ΜΜ ··ΜΜΜ*·ω
·_···ΜΜ· Μ "Η”
Μ-ωωκ° ΜωΜ··Μ
ΜΜΜΜ· Μωβ-ΜΜΜ
. ΜΙΜΗ- Μ.ΜΜΜ
_ _` Ι Μ οφ”ῖ0... Ν"'ΡΜ"| ' χ
ΚΑΛΑ ·' ΜΜ'Μ'"Μ““
Μ έ ΚΡΑῖβ|Μ Η Χ6ποεΒ Μπερ 8886 π..“.Μ“.“
 επ'ημῇ·ς το" οῆῳμΜ·κ·ψ
0ΜΜΜ“.·Μ·Β·β
Μ·0ΜΜΜ“·Μ·
Μ · α Μ › ”η Μ
Ο· ·· 'Η' Η· ω = ' 
μ'"·'Μ_” η Μ Μ Μ
'Ερν:···· Μ ΜΜΜ· Ξ
Α. -". `
. ΜΜΜ _
 ·2·“.·Μ"Μ σ' _ _ - Ἑ_ _
|__. ··'·ΜΜ - _
'·'····ΜΜ . Μ·κΜΜωωπΜ- ` |.·': ΐ π)
> ηΜ··ΜΜ·ΜΜῖ· ' κ:  
“Μ'”'Μ”Μ”“ η “ 3ΜαΜΜΜΜ· 
·Μ"ΜΜΜ'Μ°”" ·' | ΜΜΜ"ΜΜ"
'ΜΜ'"'”“ Η ' Μ  
'Μ'“'"'"ΜΜ ἴ#“ γ ··ωπ“Μ Μα” ·
Μ·Μ·Μ·“ω·Μ '·  Ο” “- .7
γ ΜΝ “Η ·- . 
7>>"> <>#.' -<7_7 Μ -<-;·!
7·ιΜ-Α.ιΜ Η· - _ ”“ . _ _7 ··” 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα