Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΜΜΑΝ ιιι>οτ οοΕιιοΣ τον ιιΛο
_.  δ τΛΔΕΔοκΕιιι ιιΛτοιι ιιι>ιΕιιτιιιο
"ΜΔ" “ Χ ιιονΕιιιιιιιιιιΕοιιιιοιινιιοιιτι ν 7
Στο «τι·ιΦνιιιιι» _ _-_ο
ΣΗΜΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ` ί με
ΕΥΡΠ·ΛΝΤ|ί|Μ0ΥΣ Μ0ωγ|ἩΗΗΑ . Ό
' ' Πρώτο μακ στο... μισο
ρ' Ψ(
·' Λεω 'ρα με στν ΜΜΜ '
ω © (9ΐμ..ΕΡΤ2¦ 8% ο · .
'ΣΧή Ο €4- ' ' ·
ΤρΕ|Σ ΓΕΝ|ΕΣ“· καιτ=ν¦ομακασο · ω
ΣΤΟΝ ΠΑΟ βασικα
ή' ' / τ
Π Η Ασπασία Καλαμπακω
συνεχίζει τον φωνη»
οικογενειακή Μάρω"
Π Μακη «αιωνίων» στον ΕΣΑΚΕ
για τον αριθμο των ξένων
' Τελικὲ8 ειισφὲ5 με τον Δρκεντίνοε Τζοανιορ5 για αγορα του 50% των δικαιωματων τομ_ ενω σμαρχει και συμφωνία με τον τισίκτιι για να κλείσει
μέσα στο ειπαμενο 48ωρο ' «Καίγεται» ο Στρσμστσανι για ειιιθετικα. σου δεν σμαρκει κανει5 καθαρααιμο5 φορ Πίσω στις) τον Μιτεργκ
β ι! 0 ΟΛΥΜΠ|Μί0ῖ Λ|ΡΝΕ'ΑΝΕΣΛ ΜΟΗ' ΙΙ  'ΜΜΜ' ΠΡΟΒΑ ΠΟ ΠΕΡ'ΣΤΕΡ'
Π ίσω8 καισίιμερσ ανακοινωθεί
τι ετ ραφιί τομ στοπ . ¦ ¦ , Μ. ¦ ¦ ¦
μ αγ ερ ΟΒικτορ ξερειιιλεοντον σντιιισλο(οιισραηλινοιιιηραν 0-0 ομοια Σεριφ
°"ὁωΠρὁσΜΜρωτΜ      . ὅ έ' ή κσιιιροκριθτικαν)κσικοντραἔν Ατρομιιτο(9μ.μ.)@οίγειταχαρτιατομ
·κἘστρἑἶ;ἐστι5 Ἡιτονήσει5
ο σε. το με ον τον # “-++---« 4
ωωωε“ιωο Ό ΜΕ Η' ΜΜΜ ΜΠΕ" ΣΕΒΛ
«Κακὡτ πουλήθηκε ο Μακ» ' ω ' . ·
κΑΤιιΦοροΣ
ΠΑΝΤΟΥ
Μβιβασμ68 στον 3η κατηγορία
τον ειτερχ6μενομ ΜΜΜ Ματσε