Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Την άποψη ότι υπήρξε σημαντική
«Ολοκληρώνουμε με αποτελε- Το διοικητικό συμβούλιο του
σματικότητα τα έργα των αυτό· Δ αλλαγή προς το καλύτερο επισή- ΜΜΜ, με πρόεδρο τον Στέργιο
κινητοδρόμων». δήλωσε ο μανε ο επίτροπος για οικονομι- Πιτσιόλα. έκανε δεκτή την οικο. ε ς υπουργός γιτοΜεΔι Χρήστος κές και Νομισματικές Υποθέσεις νομική προσφορά που κατέθεσε
4  Σπίρτζης παραδίδοντας σε κυ- Πειτε ΜοεεονΙεΙ, σημειώνοντας η παλική κρατική εταιρία ΡειτονΙο
σ - Κ Ϊ κλοωρἰα τον «Ανισόπεδο κόμ- πως δεν συζητιέται πια το στοα θελα Μο ΜΜΜ· 8ρΑ.
ισ βο Μεγαλόπολης». Σελ. 5 Σελ. 4
Τρίτη 49 'ουλίου 20τθ Ο Αριθμός φύλλου 847 Ο 0,50 ευρώ
ἑ[ἰ|ΠΣζἑΠ©ΒΠΜῶῖΜἔἩ
οΙκοΝοΜΙΑ
ΥποχΡΕΩτικΔ τα Με Σε Με: Με
Κατατίθεται τόνο
Τι θα στήνει αμεση:
πιστωτικών ή χρεωστ
μιουργίας σταθερών υποδομών νέας γενιάς, γιατί πιστεύουμε ότι θα
διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο
στην καθημερινότητα του Έλληνα».
επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της απο Ελλάς
Νόσος Ζαρκαλής. Σελ θ
 ΕΝΠΕ'Ρ|Α ΑΓΟΡΩΝ
7 Το νέα σοποερι μοντέρνας και ελκυστικής αρχττεκτονικής δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να
απολαμβάνουν μια ευχάριστη και
άνετη εμπειρία αγορών. επισήμανε
ο πρόεδρος Διοίκησης της Με·
Ηε||εε 'άκωβος Ανδρεανίδης.
Σελ. ΤΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ~_
9 '?7Ἡ'ῆἩδ"ΒἩ'ἩΉἔ" "'"'
με στους πελατες μας ότι καλύτερο
 στο δικό μας δίκτυο και της επιδίω εης για στρατηγικές συνεργασίες»,
 δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων
 σύμβουλος της νοσείοπε Ελλάδας
 Χάρης Μπρουμίδης. Σελ Η
#ΕΠ'"ΧΗΝΕΝΗ ΠΟΡΕ|Α
«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή για όλους εμάς
στην ΑΒ Βασιλόπουλος» δήλωσε τη
Δευτέρα Η 'ούλίου, παραλαμβάνοντας το βραβείο για τη Συμβολή
στην Εθνική Οικονομία, ο οικω
Ορετείἱπα Οήἱσετ του ομίλου Λεωνίδας Βρεττάκος.
Σελ. 8
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΛΝ|Δ
 Βοπυε επιστροφής" ____ 
Πώς θα πραγΜΜἔς
ητδι:ασύνδεση του Τακἱε
ἔτις ταμ 'ακτές μηχανές
Ε.Ε.¦ Η ΩΡΛ ΤΗΣ Δ|ΔΠΡΑ|'ΜΔΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΛ. '5
εδω έ
"θα λαμβάνει υπ' όψιν
η Εφορία
.. Μ ξ “4:1τ-ἑ“
 Ι;  `;:¦:;ὰτ Η -Ψ!<'ἐἶῖ:Ξ:_ “ι 3 
ΣΤΑθΕ γπολοκ  # ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ0Λ0Γ'ΕΣ ή
αΠροχωράμε στο μεγάλο βήμα δη-  «Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρου
χΡι-ιΜλ·ιιΣτΗΡιο[email protected]ῶπ_“_>_  
τόση για δεύτερη τ
δΙθδσΧΙκη συνεδριαση