Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ν Ἑπ:ικοτεΣ πω Μπα;;;ΣΚΟΞκΔι . η 
ι ι ι· ι· τρωω ιι ' ς
ως απο Με ...ιι 
= Γ Δ · Πι η  
κ Σεπ. 7-20
_._ - η ,., `·=_· `ε _·:η
χάρο »- έ Δ ετ .
  “  Ἡ Μ Ι αν' “ 
επανα ππτικοί του'
ΜΜΜ.” “` _ Ξ ο:ι;ιίειεε:εΜ Σε Δγο ΑΛΟΓΑ
Πανω [Μετα
ΜΜΜ ΜΜΜΞ;<:;ΜΜ ιιπποπικο ΜοοΜιο τοπ κι ι ι ι Μο·ιικο
"ώς Μ
κινπ°εί ο
Σαββίδπς.
ευρωπαϊκός
στόχος...
 υπερανω κάθε
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2771 ' Ι τ οποιμίας από
τριτη 19 ιογΛιον 2016 - τιΜΗ 1,3ο€ _. ` έ τον Αραβία
ΟΛΥΜΠ|ΑκΟΣ
ΕΧΟΥΝ «ΚΛΕ|ΔΩΣΕ|»
Ο' ΒΑΣικοι ΣΤΟΧΟ'
Κ|Ρ|ΚΕΣ ΚΔ'
ΣΕ ΠΡΩΤΟ
Η ||ΜΝΒ
ΠροΧωρἀε· η Με
ελληνοποίηση της
ο' Ι Ι ρ ·
γ ι ,γραφουν ΜΙ· οι ενδεκαδας απο τον Βικτορ
ι ι | ῦιιυΜ
κι" Μπορει
Χωρίς μεγαλο
Ε] ματς η πρεμιέρα
Ο ε _ι τι ΠΓ) ι
κκ ¦¦Γκΐῇ“ΓΠ κ Η Ο σε' 3381 -] 16 κ ;ἶΓἶΐἱἶκςτΠ[ΠΕ/ ς / κ _ ι τι ;;ι¦15:;1 υὲ/:¦!ωαΔΠῷ,:  ΠΗΓΕ
/ 1 Ο ¦ἑἐ#7ἶ::;·Γ#' ΓΠ ΓΤΠ 6/ Ο Π κ;ἴ __ ί “ἔκ “#557#ἑΩ7];$ἶ ω] ΔΙΠ] ] 
4'“ ` 'Σω. 6, 24] ὶἔΩ]5551Ω Πού προορίζει των
ί |ἴ=Π(|Ψίι Η Ι(ιιμιιι'ιιωιμ
ΣΜ.24
οι. . . ΧΡσΝ9ι ΣἙΜΜ ¦¦ 1 ειΗηεκ
"ΙΝ ΕΧΕ' <<ΤΛ=Ε|»  τοκ ΜΜΜ
Τα τρικ που χρησιμοποίησε ο Προπονητής του ΠΑΟ για να πείσει παίκτες να οπογρόψουν ;'· “Π ζ 4`  χ 'ἶ.' .τ