Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ι   _ Στην ΜΜΜ
χιο το δύο
ειιόμενα χρωμα!”
7 ο ΠΜΚΤΛΡ^ἶ
” τ·  ογικοΔΛΜΕιΔἑ
,ὲἐᾶΪόθἐριἐἔ
ι¦.“ῳι.“ ιΜιι› ιιιιιιιιιιιι
ιοἔ =αξιώσει του; έ
> ζἶῇὁλΠπ0λ·
 ΟΣΦΠ
κΦἐΠ©ρουμε
“Εχω ιρυμι:ριι ιιρι:ζιι,
Η" ιιρι“ιιιιι0““ω να
ιιριΜιι/ἰω ιι) Προπο μπιν
μι: “ιν Ζει/ι δικιά
ΗΜ" Οι· ειμαι ιιιιιΜι“ω5
ΣΜΗΜΑ οι” ρεβΠν5»
· 'ι ι ι ι
και ιιιιιιι ιιι ιιειιινΜωιι.
ιιιιι 6ιιιΒιιιιιιιι ιιιιὡιοι
ιιιιιιιιινιιωιπες ιιιςι:ΠΡΒΕ» Ο ΟΥΓκο >ΜΜΕ|Δ^ 
-ΪΠ Π'|Π°Μ||Π'|7'Π ΙΓΜ'ΠΠ| Η" ἴ 'ΙΙ|Β||Ν|Ι||'|"" 'Μ' Η|ΠΊ'." “ΠΟΜΠ
Διε8νης με ολις ιις
Μ£λος νης ΠΜ ως ΕΒνικης Ποριογαλως Μο Ευιο 2008, 20Ι2
. χ Μ Δ ` __ .Δ __ 4 ι και Μο Μοονιιαλ 2οι0 και ΜΝ
, . , ρ _ , Ἡ” 77 
Β" Θ  Ι Ρ 7 :7 Ξ Συνολιω ?Ζ συμμι.ιοχ£ς με Η: γκολ με ιηγ Εθνικη ΕλπιΜ Της ΜΥογΜκ
 ·_ “ , “τ κοι57συμμΝυμςμε ι9γκ0λμε πμ Εθνικη Δώρων
Μελ|σσαν|6Π Μ · ΜΜΜ” ιι·ι¦ ἈϋΗιλλω ΟΥΕΦΑ ιο 2009 με Την 8£ρννερ Βρέμης ι
Ι ἔ4ι·υλικΠΜ μΩΙ- μια ΜΜΜ μας ὁιοργονΜ£ι
ΕΜ π 4 γ Μ ςιης ΜΕΡΑ με 2Ι γκολ
^υμ"εροΠουλο, Μ  7 Μι; ΜΜΜ ιῳ¦ι..μωι μι ι.μιιορτο Μαι, πισω. κωιιεΜωχος ΠωγογΜας
 κ 1,· χ . κι  να»  ¦^ωΜχω:!ΔρμΩἩϋς με ιη Βεργιερι2009ι
 η !ΗΔ “«=·`Δαμπὶ παω· .Ρ ΠΓ· Μ|ι¦σΠΜκ ἴὶΟΠι
ΜΜΜ μεταγραΦΠ `  `
στο ”σψε-σβ“σε ΟΉ@»    
Ο ΞΞ επισημη αμκ”
γ <7 με σολ
£θνικ£ς ομαδες νης Ποριογαλιος