Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ατο ΦΩΣ· τα όπαα του Θετικα
οαυυπιακαυ και μιαό για τις
ΐ°Ν ΣΠΟΡ
Ο ΜΙΛΑΝ '°""¦ ΠΠ°Π°ΠὐΠ'£'
Δ/υτι5ς: ο. ΝικοΗα'ι'όιις
Διευθυντής Συ"όξεως: ΠΡΑΤ0ϊ ΜΑΚΡΗΣ
ο Μια" ως ααα· υ· τον Μπα ”
του ΦΩΦΩ· Μα ΜΜΜ
ΤΡΙΤΗ "9 |0ΥΛ|0Υ 20'6 Ο Λ.Φ. "€°°Β
ΤΠ Λ! Η Ε
¦"'|¦Ρ| "Μ ῖ|¦
ατταταααττ
Ε" Ε'. ΕΥΡΩ
ανεβαινα· α Λιόν
για ΜααΜκαό α :τα 7
εκατομμυρια Με" α πρότααα των καιω για
τον νεαρό μαακ
Ξ"|'ΞΜΜΕ| Η ΕΜ
ι·κΜεα ότι α πρυτααπατα πατας τα·
ρωταω· για τον
Ηαατιν ανγκό α α·ααβνιι α πωπω
του "κρότου ΕΜταυ οτόπερ
Η "ΟΥ ΜΗΝΩΝ"
για τα στοπ του τριτου Φορ ο τι όααααε
για τον τοααα ο προπανπτας τατ Ντόρμοταντ
ο Η Μαιο από·
για τον Μαα
ΜΠΙ0'ΔΧΟ'
αγαπαω
του ναό”
γιατι...
ε'ααι ατο
μυααό
κατι μαγικό.
Η τω να
ο· γεννό
αρωταόαατα
και ααυ- κ
μαιακόιιι 
ο αρα ασκείς Ι ¦.>
μπέμπα: '
ιιΓ" Λ"° Π"Ρ|"¦
Ϊ°" ΓΚΡ'""
τους τόνου ΜΜΜ 'Ψ
=·:""  Μ ...Με τι οΜΜ
·Σαμαόευει· τον
24κρανο επιθετικό
τας Άστον ΠΜ
Η τα· αγόρααα
τον αγιου περαι
από τα Δαρια
μα Η εκ. αυτια'
ο υααμιμααμός τας
όμως ταν αναγκαζει
οταν αορακώααοα ταυ
ο Γκανόζος ήταν μια
ανασα από τα Γαααταααραι. αααα
εκανε πιω αόγω των τεαευτα'ων
αανειομό με αιμιόν
αγορας Μαουν οι πρυαρό
αευκοι· ο Υπαρκει αιόικός όρος
` ατα αυμΒόααια του αο'κτα ααα
όιευκααυνει ταν
κοτόατααα
ο ΜΕικανός επ·τικός τον
προπανα·ακε Μ του ταουμοτιαμαυ του ατα γόνατα ο
-ττα τταος τικ ακομα"
ονοΜνττοι να ματι ατις ααααονόα· ις·. τόνιααν οι γιατρο'
α ο πουΜ ΜΒΜ".
Πας όπως ατα "ντα πως
σα καντι ό.τι ικανό" από τα
Πρ· του για να πω· τον
προκριματικό
τπς τααγγταματικας μου
τααανιόα αυνόντααα
ΜΜΕ· 'Η' Ο που·
τΜ“Μα καιω" ο αρ"ντινός πατας μίας Μας
ατο γόνατα ο Ηγουρια από τα
αντρικό τιμ ότι αν Μι τα
ΜΝ τυααιια'κό Μανία·
οι αακαμτιτς μτ
μα·ιό
Ψ|Χ'Ξ'|' Με '°'¦
Ξ'Ρ¦" Ο "Κ'°Ρ
. τε μια “Μασ- τιναι ο πρῶτος
τυραπαΠός αγώνας. «απο προς
τα παρόν μόνο ο Ματια να αρόπτι
να θεωρείται αιγαυρας ότι θα
ααῆει ατα ααόγιοι
τον ΜΝ" και
τα κραταματικα μ· ενια· 'ΗΜ ο 'ααρκτι και
α ΜΑΜ'. ο ·ἰκταο
όμως ο" ακαπτυτι να ταν
ριξει κατευατ·αν ατα
|'Ρ'° Μ "¦Ρ|¦"¦Ρ| Ο· "ΝΟ" "Μ
:τα φακό μα τον ατρόματα τα αποκααυααε| σε μεγααα Νομό α ανατκααα
που ακαατυτι να κατ·μόατι ο κόουτς
των Πειραιωτών επτα ”Μια αργότερα.
οταν πρῶτα αγώνα των προκριματικών
του ῖαόμπιαντ Λιγκ
η Γιατι τα ττκνικό τιμ προτιμαει τα και·
και ότι τα Μπότα κατα τετ·
ΜΠΕΡΝ Η ιαπανικό Ματ: -τταν Ξααααα
τα" τα κααόττρα κρόνια
καριερας ο :ταν
τα· ο" αυτα· ο
Έφυγα από ταν
οΜμπιακό ατπν
κααυττρα
ατιγμα μου·
ΓράΦ£! ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΜΗΣ (σ£Πίῦ· '6)
κιαιααιταιιτ με... κατιοτό ματια'
ο Βίκταρ επι τναμερὡοει ταν τερμα .
ότι αα απατταεαει μια από τις
των ·ερυαροαεόκαν· οταν πρααπόαεια
για πρόκριαα στους αικαους
απατα· ατα γειτονική
π"" ΜΝ."ω¦ "Ν¦·
τονίζει για τα κι"
που Με. ακααπο· τις κιναα·ις
του ααναόαν'καυ
και ειναι απόαυτας
για τον τρόπο ααα
πρωι να αντιραταα£ατι ο ααυμα·α“< ταν Μαν"
"'|ῖ| που απαακα·
αουν τους αραταααατός.
Μικρα ατα Μ· ααα
ταν στενό αυπργότα
του Παντα :σαιΜουτ"
¦ω°'·Η¦:
.Συγκαρατπρια αε
όιοἰκπαα και προπανατός. γινονται αυτό
που αρόπτι όαττ να
τίμααττ αυνατοι τα
ντα απο"
ΟΠ· |'0'"| 'Ε
Μακαρι"...
ο Δωρικανός ειναι
ατα... 50-80. οι "τα
ραιότας τεκταιων
και ααΜς ατόααυς.
ακαυατα- ακόμα
και για ταιαταοαα
ΜΜΜ ιπαΜ
αυακααα›. επτα α·ν
β Μαρια· Μουνα
Γραφει ο ΠΔΝῖΕΛ"Σ Δ|£ΜΠΝΓ°Π°Υ||°Σ (σ£ῆΙόα Μ)
των πρώτα γυρο του ντου
πρωτα·αόματας αι ·τρυ·ρόΜυκαι·
"ΠΜ" Ο'°
ΜΗΝΩΝ! Η" ΠΕ' Τα αααα ντέρμπι: Τπν
ταν θα .ΜΜΜ τα παοκ - Αεκ τπν
τον Μακ ταν τα και Η" Μα·πγα'κός τα του τον αα- αεκ και τα πα Πανονα·ανα|τό °Μκός - παοκ
αααγματαπαια- ιι τα αγωνιατικα: αααιαα - τα
θα” τατς α καα- μια. ααατανιος - 'ιανουαρααα τας Σουπερ ναΙτός. αααταας - Ξανόπ. τω
Λίγκας ο τα τοϋ τα" · Αταόματοτ. όαυμαιακός ματακυριακο αα- Ντόρας ϊ"ποαας. Μανιακός
Η Αυγαυοταυ - ακακ.ατκ - ααναιτααιτός.
α πραμα” αανιὐνιας - Μ 'ιαννινα
α β  Ο. 4· τι
κ ἄ- Γ
Γιώαγας των". και καπως Δάρα Μγα
μετά ταν Μονή τους
τιαατατ "Ρ|"¦ ΠΟ' ω" ο Ο Μας
ακαγόρος κ· ΜΜΜ τα· Μας αιωνια·
ΜΝ να: αΜ τατ6ΜΜ ως ι·γααας κατπνοαας. ·Μ τα· Γιώργο Βατρατα" ο κΜαΜτΜ Μ Μια· ο πρό·ΜΜΜνκυΜαταςΜ·ΜΜναΜρ·ταα· τον κυρια ΜΜΜ. γιατι Μπότα"
ΜυωυαπΜ“ Μαυν·ακ·ςα·α ιωααΜαααυμτ να ουν"αουι· τα εααγνταματω ατν αεραατ α πρόΜιρα μτ τπν κανα- τααα τας κανα για
να μας και ταν τουπαι- μτωοπ των αμόνότατα του 'ταπανα αΜ- ων ατα ταυατρ
Μπα. Μακ". Νεα Λίγκα ο Δυο αόααα". ο νεος Μαρκ ατουν και Να ανταις του" Μπας βαίνουν και ααα·
ΓρὰΦΣΙ ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ί°ΕΜόα Η)
νιτεταΑψε Σῖ'|Ν
Αεκ ο ΑΛΜ¦ΪΔΛ
ο τΜ“ ΜΜΜ· ·ττότας μου να ααα·
ως ΒΒΔ" Μ Μακ· γκαπ και να τα
ΗΜ ααα αιώνα* Μι· το αααΜααυα
σως ουμααααια Η· από τον ααυμιιακό-. Η·
ματια· τους -κιτρινό- Με .Με ταν “ΜΜΜ
μαυραυς· οαν μια νέα του αυμαοααΜ του
τακακια οταν ΜΜΜ
του ο αόρααε τα ὰ
συστα- κανα. τα “ΠΜ °Μ" β
οΜΜταωκ π·Μ<"Μ
Μ αυααόναν ΜΜΜ αν” 'Μ Μ
"ατα". Ναόν. Ανα. Μα Μ Μ ΜΝ
τω». μετρώντας Μακ τα
ουμμκτακκς τα 5 γκοα αυναααα
ΜωΜαΜΝκ
'Ν-Μ "Ο”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα