Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙθΡΙ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Τοπικές
νεφώσεις στα ηπειρωτικα κυρίως στα βό- Ι
ρεια. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως ρ
6 καί στα ανατολικα τοπικα 7 μπωφόρ. 'Η
θερμοκρασία θα φθασει τούς 34β.
Τρίτη 19 Ίουλίου 2016
Μακρίνης, αδελφής του Μεγαλου Βασιλείου, καί Δίου, όσίων
Σελήνη 15 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου αισ- Δύσις 8.45
Ἀριθμ. φύλ. 40502 | Τιμή ί ,50 θ
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, ιπίο@οετιαπεννε.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822088ι, Με: 2ιο 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
Ἐπαναλαμβανεται
τό έγκλη μα του °89
-Μ“ΜὡΜ“
ΜΜΜ Μό”
πάω* Μ ὅ
=·ΜΜ&ΒΗὡ
ἔΜὡΜΜΏΞ
ΜΜΜ ΜΨΜ
°Η αμφιλεγόμενη
ἔκδοσις τών «από»
“Ενα σύνθετο νομικό καί πολιτικό ζήτημα
Το ΠΕΡΑΣΜΕΝ0 Σαββατο, τό
μεσημέρι, τουρκικό στρατιωτικό έλικόπτερο προσγειώθηκε στό
αεροδρόμιο Ἀλεξανδρουπόλεως,
αφού προηγουμένως εἶχε εἰσέλθει παρανόμως στόν έλληνικό
έναέριο χώρο. Οἱ ὁκτώ έπιβαίνοντες αἰτήθηκαν ασύλου στήν χώρα
μας. 'Η κυβέρνησις εἶχε τόν χρόνο
μέ τό μέρος της, ώστε να χειρισθεί
τό ζήτη μα πολιτικα καί διπλωματικα, λαμβανοντας ύπ5 όψιν όλες τίς
παραμέτρους. Προτίμη σε, όμως,
να προβεί βεβιασμένα σέ δημόσιες ανακοινώσεις, τριών διαφορετικών υπουργών!
«σε τη ρη θούν οἱ προ βλεπόμενες διαδικασίες από τό διεθνές δίκαιο, ώστόσο λαμβανεται πολύ σοβαρα ύπ5 όψη ότι οἱ συλληφθέντες,
στή χώρα τους κατηγορούνται για
παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας καί απόπειρα καταλυσης της δημοκρατίας», δήλωσε ή
κυβερνητική έκπρόσωπος,"Ολγα
Γεροβασίλη, «δείχνοντας» πρός
τήν κατεύθυνση της έκδόσεώς
τών «όκτώ». Σέ αναλογο μήκος κύματος κινήθηκε καί ὁ Ύπουργός
ῦΕξωτερικών, Νίκος Κοτξιας. ἱΟ
αναπλη ρωτής Ύπουργός Ἐθνικῆς
Ἀμύνης, Δημήτρης Βίτσας, ύπερθεματισε: «Τό έπιχείρημα ύπέρ της
έκδοσης από τήν πλευρα της Τουρκίας εἶναι πολύ ἰσχυρό».
Οἱ Ἀρχές της χώρας μας δέν καλούνται να έξετασουν τό αξιόποινο
ή μή τών πραξεων τών ὁκτώ στρατιωτικών. Δέν εἶναι αρμόδιες για να
τους δικασουν. Βασει τών διεθνών
συνθηκών καί συμβασεων πού έχει
ύπογραψει ή 'Ελλας, καί οἱ ὁποίες
διέπουν τό καθεστώς χορηγή σεως ασύλου, καλούνται να έκτιμήσουν κατα πόσο κινδυνεύουν να
υποστούν απανθρωπη ή έξευτελιστική μεταχείριση. Καλούνται να
συνεκτιμή σουν τίς δεκαδες καταδίκες της Τουρκίας από τό Ευρωπαίκό Δικαστή ριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων για τίς συνθη κες κρατήσεως καί μεταχειρίσεώς τών φυλακι
σμένων. Καλούνται να προσέξουν
τίς δηλώσεις του κ. °Ερντογαν περί
έπαναφορας της θανατικής ποινής.
Τό 2015, ὁἈρειος Παγος ακύρωσε απόφαση του πρωτοβαθμιου δικαστηρίου βασει της ὁποίας
διεταχθη ή έκδοσις στήν Τουρκία
ένός Τούρκου ύπηκόου -παρ5 ότι
ὁ τελευταίος εἶχε καταδικασθεί
σέ ἰσόβια καθειρξη στήν πατρίδα τοω έπειδή έκρινε ότι υπηρχε
βασιμος φόβος απειλής της σωματικης του ακεραιότητος λόγω τών
φρονη ματων του. Δύο χρόνια νωρίτερα, τό °Εφετείο Ἀθηνών απέρριινε μέ αναλογο σκεπτικό τήν έκδοση καταξη τουμένης από τήν Τουρκία για ένταξη σέ ένοπλη τρομοκρατική όργανωση.
Τό ξήτη μα τών «όκτώ» απαιτεί λεπτούς καί προσεκτικούς χειρισμούς. 'Η Κυβέρνησις μέχρι
στιγμης δέν έχει πείσει ότι μπορεί
να φέρει εἰς πέρας τέτοιες ευαίσθητες αποστολές.
Παρωχη μένο το πλαίσιο
*Η έπανάσταση
τῆς «πλέμπας»
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Ι(αλυβιώτης* 
ΚΑΤ' συμβαίνει στήν Δύση. "Οποιος δέν έχει
αντιληφθεί ότι ζουμε σέ ένδιαφέροντες καιρούς είναι τό λιγότερο μύωψ. 'Η τρομοκρατία
ανθεί καί ούδείς μπορεί να τήν αναχαιτίσει. Κανείς δέν μπορεί να αναχαιτίσει καποιον ό ὁποῖος
είναι αποφασισμένος να χασει τήν ζωή του για
έναν <<ίερό» σκοπό, μία <<ίερή» ίδέα. καποιον
ό ὁποῖος είναι έτοιμος να θυσιασει τήν ατομικότητα του διότι ό Ἀλλαχ του προσδίδει νόημα
στήν <<συνηθισμένη» ζωή πού διαβιοῖ.
Δέν είναι τόσο τό γεγονός ότι ή Δύση καί οί
ελίτ της φορανε παρωπίδες. Αύτό θα ήταν μία
εύκολη έξήγηση. Στήν Δύση <<ό Θεός πέθανε»,
αλλα κανείς δέν αντιπρότεινε καποιον ή κατι για
να τόν αντικαταστή σει.Ἐχει αραγε ό μέσος Δυτικός ανθρωπος ένα δικό του όραμα ζωής, βρίσκει νόημα στήν συνηθισμένη ζωή που διαβιοῖ;
καποτε ίσως να πίστεψε ότι ή απόκτηση μίας
πολυτελους έπαύλεως μέ γκαζόν καί σκύλο θα
τόν έκανε ευτυχισμένο. Τώρα όμως, μετα τήν
παγκόσμια οίκονομική κρίση του 2008, αδυνατεί
να πλησιασει τό ύλιστικό όνειρο πού του προσέφεραν <<αντί Θεου». 'Η ανεργία στήν Δύση μπορεί να μήν είναι τόσο μεγαλη όσο στόν 'ισλαμικό κόσμο αλλα στήν Δύση λείπει κατι πολύ σημαντικότερο: μία ζωή πού να έχει νόημα να τήν
ζεί κανείς.
Καί σαν να μήν έφτανε αυτό, τώρα, οί έλίτ
της Δύσης προσπαθουν να κλέψουν τό μοναδικό απαγκειο των μεσαίων καί χαμηλότερων
στρωματων: τήν ἱστορία τους, τήν έθνική τους
Συνέχεια στήν σελ. 8
τά παιδιά! Αυτό μας λένε Ἀμερικανοί έπιστήμονεςΙ ίσχυριζόμενοι ότι ίσως
Μ  Ἡ | | | μπορεί νά θοηθήσει τούς
Μ'==Ψ#'“ ω με τις τεκνοθεσ ως ΠΖΜ_ ὲΞ;Ξ;χ$ἔ;
Η? μ ηματα τους να τι=“Μ·¦ ·|ΜΜ·Μ' 'Μ Ἀξιοποόσεπτη ή εἱσήγησις της Νέας Δημοκρατίας · Τα δραματικά αποτε- :Ξζ:;ἶ°ἔ$Ξ:Ξ
ΜωΜ°ΜΜ*Β
Η ΜΜΜωΜΜ
λέσματα των τρομοκρα
στό έργαστήριοΙ τά πει
- ¦ ¦¦ . ¦ . ¦ _ . τικῶν έπιθέσαον στήν Νί- ¦ .
Το ΖΗΤΗΜΑ του παρωχη με- οπως και οἱ οἱκογενειες αναδοχων, νου να έπιταχυνθουν οἱ διαδικασι- ΜΙΟ( ή; ΓαΜ ία; Πὁν ραματοζωα-ποντικια μενου συστήματος τεκνοθεσίας πού αλλα να μειώνονται έως καί 50% οἱ ες καί να διερευνηθουν ταχιστα οἱ , .. ¦ ¦ , τετραπησαν¦ όπωΞ ἀναευρωπαικο τουρισμο σπα
ἰσχύει έδώ καί δεκαετίες στήν
Έλλαδα καί ταλαιπωρεί χιλιαδες
οἱκογένειες, δυστυχώς δέν απασχολεί, ώς φαίνεται, τίς αρμόδι
νόμιμες τεκνοθεσίες σέ διαστημα
μόλις μίας πενταετίας. ῦΕξ αλλου,
ποια οἱκογένεια θα πρέπει να κανει υπομονή ακόμη καί έπτα χρό
ύποθέσεις έγκαταλείψεως ανηλίκων. Στήν Ἀθήνα υπαρχουν μόνο
δύο εἰσαγγελείς ανηλίκων, αριθμός πού, όχι μόνο δέν ανταποκρί
Μωινονται στήν ὁδηγία
πού έξέδωσε τό Ύπουργείο Ἐξωτερικῶν καί
Ἐμπορίου τής Αυστραλί
φέρουν οί είδικοί, σέ δεξιοτέχνες τής μαθήσεως!
Τωρα πως μετρούν τήν
μάθηση στά ποντίκια
““Μ““ “Μ ες Ἀρχές. Παρα τό γεγονός ότι τα νια για να κρατήσει στήν αγκα- νεται στίς αναγκες, αλλα αύξα- αΞ' ΣΗ”, ὁποία (Τι/Μωβ ένα! ἄλλο Μα
-Μ ἡ κρούσματα παρανόμων τεκνοθε- λιατής ένα παιδακι, πού κινδυνεύ- νει τό χρονικό διαστημα κατα τό λεύε¦ ΤΟύ; πολίπῖ η; νά Σ ¦ Μ | _ |
ω Μ 688 σιών βρεφών έχουν αυξηθεί κατα- ει, ὑπό τίς παρούσες συνθηκες, να ὁποίο τα παιδια παραμένουν σέ ἐπΜξῇάσοω Τήν ἐπ¦λο_ . Το, 2Ἡα7ω ανο! κόρυφα, κυρίως τα τελευταίαχρό- ἱδρυματοποιηθεί; δομές ἀκατἀλληλες γιὰ τόν σκο_ Μ Του; ἀναφορΙκῶε πρό; κι στις ὁ;υ Άου
β νια μέ τήν έλευση χιλιαδων με- Ἡ , ¦ , ¦ πό αύτό.Τό βέβαιο εἶναι ότι απαι- Ταῇδ¦ασέὅλη Τήν Ευρώ σεφ ἶαΥωΤοἴ' ¦ ο! ο!
~ . , . . τ ξοφερη αυτη καταστασις ε . , . . . .. πον επιθυμουν να... πνι
 ”Μ ταναστων, κανεις απο τους υπευ- κινητοποίησε τήν Νέα Δη ο- τειται μια κοινη γραμμη απο ολα η, κωωριω;οτί; διάση- κι» Μό παΥωΤὁ πρέ θύνους δέν δίδει τήν πρέπουσα μ πολιτικα κόμματα καί τούς αρμο- μες τουριστικές περιοχές Ι
σημασία, αφού ή οἱκονομική κρίσις έπισκιαζει τα παντα.
Στήν χώρα μας παρατηρείται
τό ὁξύμωρο γεγονός να αύξανονται τα έγκαταλελειμμένα παιδια,
κρατία, ή ὁποία χθές παρουσίασε ὁκτώ ρηξικέλευθες προτασεις πρός βελτίωση τού απαραδεκτου αυτου καθεστώτος. Μεταξύ
αυτών εἶναι ή αύξησις του αριθμου τών εἰσαγγελέων, προκειμέ
δίους φορείς, καθώς πρόκειται για
ένα ευαίσθητο θέμα πού απαιτεί
λεπτούς χειρισμούς, διότι αφορα
στήν ζωή μικρών παιδιών.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
έξ αἰτίας τής άσταθείας
πού παρατηρείται. Ἐνός
κακού μύρια εἩτονται. ..
· Καί μιά πού μιλάμε γιά
τουρισμόΙ είναι ντροπήΙ
είναι αίσχοςΙ είναι απαράδεκτο καί ἐπικίνδυνοΙ
πει νά τρέξουν στήν
ΟαΙ158ν00Π δασος διότι
τό Μουσείο θά παραμείνει αινοικτό μόνον γιά εναν
μήνα. Ό γλυκύτατος καί
δροσιστικός αυτός χωρος
θά προσφέρει ποικιλία
παγωτογευσιγνωσιῶν
Σ | Τ Ν < | ἐν μέσω θέρους καί λίαν ἀπό Τά καλύπρα παπο“δ ~ |λ . Τ ί
ημερα  ας ύψηλῶν θερμοκρασιών. ;ἶἔἔἔἶΖΞἔΞ θε
_ Τήν ώρα πΟύ|ἡ «πλακα είναι τό κολύμπι σέ πισίΜ'ΝΜ Σ | ~ ¦ | 6 ,   χρωματι·Μω , τα μεσαια κύματα, στο ρα ιοφωνο β.ομηχΜ..,, ,Μι
Στα 1.514 ευρω ανερχε- δ Χ , ¦ . _ ¦ ,
ται ό μέσος φόρος πού ζεί ?ποπ Ια μΙἶαπΟ Ψ ~· Είναι εντυπωσιακό και
πληρώνουν έφέτος οἱ Μ ΜωὑΜ ·°" 'Ο κω'”” κ”*_'-# π^εΟἴ δημοφιλες ΨΟυἶ ισως λιγο τρομακτικο. Η
"Ελληνες φορολογούμε- Μο, ηωωωωωω Μ·ΜΜ·· ω ΜΜΜ ψ τουριστσ περιοχες. Τα κατάδυσις στήν αυτή,
να. Αύξη'μέγος κατά 200 ΜΜΜ ως ~'Μ*·“ ω-ΜωΜω Ηὴὡὴ"Δψ“ Χανιά έχουν πνιγεί στά ενα σημετο Μήν γωγω
ευρω απο περυσι. Η· Μ“'* ω ¦ | Μαϊ'. . '- 'Μ ΜΜΜ ωρα-ω σκουπίδια, μέ αποτέλε- δία όπουμπορείκανείς νά
·Μ-'·. "·"_*" _-!” “*Μ“ ”*"___· σμα ή "Ενωσις Ξενοδόχων κολυμπήσει ἀνάμεσα σε
Μ ΜΜΜ Μ -_ωω_·ρ ”Η” νά ζητεί Τήν αύξηση Τζό δύο ηπείρους: τήν Βόρειο
..Εκδηλη ἡ ὁνησ“χω Τοῦ ω*”Μ· “·ωΜ·“· ΜωΜΎ Μ·Μ·' συχνοτητα αποκομιδής Ἀμερική καί τήν ΕύρωΓιαννη Μουζαλα μέ τους ω ”Μ Μ _ μ Μ _“'*ω_ϋ_ τους|στην έξω?) απο Τα πη! Προκειται για μια τεπρόσφυγες στό ανατολι- ά Μ 'Η Μ Μ -””ω· Μ· Μ Ό.” η*ὴ· η· Χανια εως την Αγια Μα- ράστια ρωγμή στην ἐπικό Αἰγαῖο. Η  Μ- “Μὑ” _Μ“·Μ  ρίνα. Δηλαδή θέλουν καί φάνεια της ΓηςΙ όπου οί
__ ύ ”ή Μ ' "ύ Β _|ΜΜ_ύ είδοποίηση; Δέν τό κατα- ήπειρωτικές πλάκες συΜ Μ·”Μ ·Ἡω“Μ“ὑ ·*·”Μ““^ -ΜΜ·Μ· λαβαίνουν οί Ἀρχές; ναντῶνται, ενώ το άνοιγ·”ΟΜ"“ κ" ΜΜΜ* ή ··*'ὺ'__ μα μῇαξύ Του; δΙευρύνΞ.
,Εντείνο"ω οἱ διώξεις *·”_””  ”"·”Μα *Β* · Ἡ κανέλα μπορεί νά ται περίπου δύο έκατοαντιφρονούντων.Ἐκλει-  Μ ω Ω Μ ω  ¦ δ θέ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ χ |
σε ὁ ένοέριος χώρος Τῆς ώ Μ ύ Μ _Μ“ὐ απο ειχ ι σωτήρια για στα ανα ετος.
Κωνσταντινουπόλεως. '°“Μ*Μ_ *“- ώ "ω- · °_ωΜΜ“
Ἀπαγόρευσις έξόδου σε Μ_·Μ-Μ Η" Μ Μ Μ¦ _Μ”Πω_ ¦ ¦ |
δημοσίους ὑηολλἡλους_ _”Μ” Μ ω ”- _ Π ΜΜ_ _ ”Μ*·” Ιστορικα ντοκουμεντα
Μ· _ὴΜ Μ _ ω ο _“_. . . 'η ω-·Ψω “Ο , ¦ θ Ε ¦
-ἩΒΜ·Μ· Μω·ωΜ ω·ψΜῳ Μ* 'θα « τη Μονή ησαΥ ΙΜΟ
¦ : ο ··η ο ω α Με· ω Μ Μωβ-Μ·- ““"ωΜ διωγμον τα γαιδουραπια»
φ ωφτψ· ·-Μω··· “ωΜω . ¦ ~
τ ”ωΜ*Μ ”ῳω·- Μ ω Βλω089ι0“ ΕΣΜαδα (σελ 4)
9 Ϊ Ϊ θ! ,οι 'Ξ