Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπεν@οωΜει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 899Ί - ΕΤΟΣ 32ο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ < ΤΡ|ῖΝ ΤΘ |ΟΥΛ|0Υ 20Ί6
ΣΑΡΩΤ|ΚΟΣ ΕΡΝΤΟΓΛΝ: Ρ|Ζ|ΚΕΣ ΕΚΚΛΘΑΡ|ΣΕ|Σ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΣΤΥΝΟΜ|Α ΚΔ' Δ|ΚΑ!ΟΣΥΝΗ
' _ ¦·-:€ῖἔ έξ ϊ
.ο ς _ _ Ψ! _ ο
μας" Η ιογΡκιΔ
Αυστηρό μήνυμα ΕΕ, ΗΠΑ για σεθασμό της νομιμότητας
Αποκαλυπτικό βίντεο
και φωτογραφίες για τον
«απλό ψηφοφόρο» Ρουπακιό
Σελ. 2
Η ΜΟΣΧΟΒ:ΙΣΙ
/ ι ι' ι Η ¦ Ατοκείς
Οι ψαξω ααα Τουρκια και η εφαρμογη ιων συγκυρίες
Τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις,
απεργίες εΒδομά8ων και σαν να μπν
¦μεαααααΘμιαεων στην ααα στα επικεντρο 
'Τα πράγματα δεν προκωροάν καλά
για τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά
0λάντ. Ο πρόεδρος τπς Γαλλίας
Δε ί Φρανσουά 0λάντ καθόταν γεμάτος
Κανονικό τα υπερπφάνεια σαιν κερκίδα των επι
6ρομοααγια σε τρένα ΔΣΦγκΤικΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΠΔ ΕΚΔΟΣΗ ἴδ"2Π3ἔἔΐΐἔ&Ψ$ἔἙ
φανι:όταν στον τελικό του ΕυΠ0
κα|·"ροαστ|°κ6 2016. Και ναι μεν οι τρικολόρ έκα
Μ 8 ί τ _ ἶ; σαν έναντι ττις Πορτογαλίας, αλλά εν
Λ °` 'Ρ' - ι β) τ .' πάσπ περιπτώσει ελπγε ένα ευρωπαϊ
Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Η Ο ι . ι Ο ο) Ο τι Λ Ϊ ·' 'η _ · κό πρωτόθλιιμα ποδοσφαίρου αλώ
: ' ' Βπτσ τελικά από τπν τρομοκρατία.
' · Τέσσερις μέρες μετά. ειδικά την αμέ
.,_ . · ρα ως εθνικός γιορτής. κτύπιισε ο
ι” · η ·. δράστπς ως Νίκαιας. Η γαλλική ὅτι
" ' ` _ ' = ζ· > ν · μοκρατίσ, που γιορτά:ει στις 14 |οιι
Ι κ /- η ¦ Δ λίαν τπς έναρ€π ως Γαλλικής Επανά
" ν ε  (ο στασιις, κτυπήθπκε στο μαλακό υπο' " ι' · γάστριο.
¦ Ϊ τ Ἡ _ ' Και για τον Φρανσουά 0λάντ ήταν
` ίσως π τελευταία "14π |οολίοσ". Τον
“τ ο φ ω αρ ο _ ααα ας ο ικα ω _ ααα 
ιριότιιτα, πάντως ιι προοπτική να κερδίσει είναι μπ8αμινες. Σύμφωνα με
Σ Ι Ι ¦ γ. '7 ` ι· ι Η! ά ' Ι ν τι δα οσκοπιίσει είναι ο λι·ότε ο
ἔἩἄἶἔΉ έ < κ ο τι ρ Έ! Ύ' ω τ ' '(806 
 Ό Σω Δ 1958.
Σελ. 7 Γ· - 7 _ ρ Ο λογικός