Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ1ααστε ακό α...
· Ρώστ1στ ΕκκλΠσία ντα τα Σύνοδο:
"Αδύνατο να θεωρείτα1 ΠανορθόδοξΠ" σελ.11
· Πρόστνο φως γ1α στραττ1γ1κύ
τουρτστ1κύ εΠένδυστ1 στον ΚρύτΠ σελ.1Ο
· Ο ανυψ1ός του Χρήστου Μαρκογ1αννόκα
Αλέξανδρος υ1τοψύφτος βουλευτής; σελ.1Ο
· Ξε·Κ1νύ αύρτο στα Χαν1ό
Δ1εθνές Φεστ1βόλ Χορού σελ. 16
| Καθημαρτν
ή Μτἶηττκἡ ΕφημερίὁΠ
της Χρύσω =
Νίκος Μπογ1όΠουλος σελ.5
Κώστας Λα11αβίτσας σελ. 12
Νότος Μαρτός σελ.4
Νἰ618 ΜΜΜ σελ.3
Παύλος Πολυχρονόκτις σελ. 16
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Με τπτ ΜΜΜ
του τττ Μοτέρ
26 τουτου
Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΕΜ μπασο
τπτ τοίτττ 28"
ΕκΒεττττ · βΒ||β"
για την ΜΜΜ του ΜΙΒ
ΝτττΒἑτττττττ
τον ΜΜΜ"
το ττττττττ
τττΛττὡττ
Μτττωττττττ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ετϋττὡττττ τουτο
τττ τττ κυρ
τττττωττ τυπο
το το ΚΚΕ στο αυτή
σελ.8
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας Μρώττυυς
 τ  μ _ -- ο
ΓΕΡΑΝ|
ΜΠυρόλ ή
Πορτοκαλύδα
500τη[ Δόδα
σκόνη ΒΟμεζ &
Υγρό 35μεζ.
-50%*
5υρε·τ τρατΜΘτ5
β ,τι η
ΚΑΡΑΜ0ΛΕΓ|(0Σ
ψωμί τοστ
σίκαλττς 37Οατ
-Ο¦2Ο€5τκΚετ
ευΒττΜΕ 8υΝ - 5 ο %
Αντηλιακό _
' "το τους κατόχους της · :3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα