Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜ Γενικα αίθριος καιρός
μέ πρόσκαιρες νεφώσεις στα όρεινα. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μέ 6 καί στα πελαγή τοπικα 7 μπώφόρ. 'Η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 17 έως 34β. Κελσίου.
Δευτέρα 18 Ίουλἰου 2016
Αίμιλιανού. Παύλου.
Θεής καί Ούαλεντίνης των μαρτύρων
Σελήνη 14 ήμερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.Τ7'- Δύσις 8.45'
Αριθμ. φυλ. 4050Τ |Τιμή Τ.50€
Αμερικής 9. Τ.Κ. Τ0872. Αθήναι. ἱηίο@οετἱεηοννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2Τ 0 822088Τ. Με: 2Τ0 824807Τ
Καταχωρίσεις: 210 8220482. Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος Τ230ν
Ἀπόδρασις
από τίς εύθύνες
ΜΜΜ“ΐ *Ο*
ΐΜ=ΜΜ ΜΜ“ω.%Μἶ“ΜΜΜ“ἐ
Μ “ύΜΜω
ΜυΜψΜω
“Ἡ “ΜὁΜΜὡΜ
Ω “ΜΝ-ΜΜΜ
ΜΜ“#Μ%“
Μάσα" Β|ΜΜ
ΜΒ' “ὡΜ*
ἀΨΜ“ώ”
ο· Μή”
πωω“ωΜ Μ
#ϋ··ΜἩω
Μ ΟΜ·Μ
*Μ ΜΜΜ#
αΜ··=
·Μβ“Μ· “Μ
Μ¦ΜΜΜ“
ΜΜ.Μ|ω
ΜΒΜ” Μ Η
δΜ* ΗΜ
“ΜΜἡ Ε ΜΜΜ
ΜΜΜ Μαι·Μ
Μ“ΜΜ ωδΒΜ
"Μέ “ΗΜ
ή· ΜΜ“ΜΜ
Μούρ-ω
“ἶὡΜΜ ω Μ
Βω“·Μω$
°Η Ἑλλάς ἐνώπιον
σπανίως εύκαιρ ίας
Τελευταία νησίς σταθερότητος πρός τὴν Μέση Ἀνατολὴ
Ι·Ι ΑΠΟΠΕΙΡΑ πραξικοπήματος τής περασμένης Παρασκευής
είναι ίσως μόνον ή «κορυφή του
παγόβουνου» του διχασμού τής
τουρκικής κοινωνίας. 'Η δέ ὁμόφώνος στήριζις που παρέχουν
στόν ῦΕρντογαν συσσώμα τα κόμματα τῆς αντιπολιτευσεώς είναι
ένδεικτική μιας αγωνιώδους προσπαθείας να διατηρηθεί ή ἑνότης
τής χώρας. Σέ αυτό τό περιβαλλον,
καί έν όψει αί›τών τών έςελίξεών.
ή ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θα πρέπει
να έπιδείςει εῦελιςία καί αποφασιστικότητα. Δημιουργείται μια
σπανια εύκαιρία. τήν ὁποία δέν
έπιτρέπεται να αφήσουμε να παει
χαμένη. Μια εύκαιρία που υπερβαίνει καθε διμερῆ διασταση τών
ἑλλήνοτουρκικών προβληματών.
Τήν ἑπομένη τής αποπείρας.
ή Τουρκία είναι μια χώρα αποδυναμωμένή. τήν ὁποία θα ὁδήγήσει
σέ χειρότερο κατήφορο ή τακτική
αντεκδική σεων καί έκκαθαρίσεών
που έχει σπευσει να έςαπολυσει ὁ
°Ερντογαν. Πρώτη συνέπεια είναι
ότι έκλεισε ή βασις τοιΤΙντσιρλίκ
σέ μια κρίσιμη στιγμή για τίς έπιχειρήσεις κατα του Ι8Ι8. Ή; ίσου
σημαντικό είναι ότι τό μέλλον τών
όποιων σχέσεων τῆς Τουρκίας μέ
τήν Ειδρώπαίκή“Ενωσή τίθεται
σέ αμφιβολία. Άμεσες μπορεί να
είναι οἱ έπιπτώσεις στό προσφυγικό καί τό μεταναστευτικό. Σέ τέτοιες στιγμές. τό τελευταίο πραγμα που απασχολεί τόν ῦΕρντογαν
είναι να τηρήσει τα προσχήματα
έναντι τής Ειὅρώπής. Στήν οὐσία
τής συμφωνίας που έχει υπογραψει για τόν έλεγχο τών ροών οιὅδέποτε πραγματι ανταποκρίθηκε.
°Ως έκ τουτου. ή °Ελλας αναδεικνυεται στήν τελευταία σταθερή χώρα τῆς ανατολικής Μεσογείου πρός τήν σπαρασσόμενη Μέσή Ανατολή. Καί είναι μία
από τίς πολύ σπανιες περιπτώσεις στίς ὁποίες θα παίζει κυριολεκτικώς «έν ου παικτοίς». Δέν
υπαρχει αὐτή τήν στιγμή Δυτική
χώρα που να θεωρεί ότι ή Τουρκία μπορεί συντόμώς να ανακαμψει καί να καταστεί αξία έμπιστοσυνης. Άν. λοιπόν. ή 'Ελλας δέν
έκμεταλλευθεί αὐτή τήν εύκαιρία. θα έχει διαπραζει κολοσσιαίο ατόπή μα. αν μή ἱστορικών διαστασεών έγκλημα.
Αὐτό βεβαίως απαιτεί μία καθαρή αναλυση τής καταστασεως. μέ ταυτόχρονο προσδιορισμό
τών στρατηγικών προτεραιοτήτων τῆς χώρας χωρίς ἰδεολήψίες
καί έμμονές. Φυσικα. ή διπλώματία απαιτεί όλα να γίνονται μέ τόν
σωστό τρόπο καί έντός τών ειὅρώπαίκών πλαισίων. Δηλαδή εἶναι
έπιβεβλημένή ή έκφρασις στηρίζεως πρός τό «συνταγματικώς
όρθό» καθεστώς °Ερντογαν. αλλα
αὐτό δέν σημαίνει ότι μπορεί να
θεωρείται δημοκρατικός ήγέτης εῦρώπαίκών προδιαγραφών.
Ούτε. βεβαίως. έπιτρέπεται να γίνουμε οἱ συνήγοροί του στόν Δυτικό κόσμο.
Ἀντίστροφη μέτρησις για
τὴν πληρωμή τοῦ ΕΝΦΙΑ
“Η συνέχισις καί τό μέλλον ἑνὸς αδίκου φόρου
ΣΤΗΝ τελευταία του προεκλογική
όμιλία. τόν ῦΙανουαριο του 2015. ὁ
Αλέξης Τσίπρας τόνιζε: «Ό ΣΥΡΙΖΑ έγγυαται [...] τήν καταργηση του ΕΝΦΙΑ καί αντικαταστασή του μέ Φόρο Μεγαλής Ακίνητης Περιουσίας. μέ υψηλό αφορολόγήτο όριο. ώστε ή συντριπτική
πλειοψηφία τῆς πρώτης κατοικίας
να μήν φορολογείται».
“Οσοι τόν ακουγαν είναι έξόχώς αμφίβολο αν θα πίστευαν ότι
έναμιση χρόνο αργότερα. οἱ πολίτες θα πλήρωναν τόν ίδιο -καί. σέ
πολλές περιπτώσεις. υψηλότερο'Ενιαίο Φόρο ῦΙδιοκτήσίας Ακινήτων. Σήμερα. μέ τήν ὁλοκλή ρωση τής υποβολής φορολογικών
τους. Βουλήσις του Ύπουργείου Οἰκονομικών είναι ή διαδικασία αὐτή να προχωρήσει ώς ταχιστα. ούτως ώστε να γίνει έφικτή ή
πληρωμή τής πρώτης δόσεώς από
τους υπόχρεους σέ ΕΝΦΙΑ έντός
του Αυγουστου. ῦΕφ5 όσον αὐτό
καταστεί δυνατόν. ή αποπληρωμή
θα γίνει σέ πέντε μηνιαίες δόσεις.
ένώ. σέ διαφορετική περίπτωση.
σέ τέσσερεις.
Οἱ μοναδικές πλέον έλαφρυνσεις στόν έν λόγω φόρο αφορουν
στήν έκπτωση ύψους 50% ή 100%.
έφ5 όσον έκείνοι που πληρούν τίς
απαιτούμενες προϋποθέσεις δέν
έχουν εἰσόδημα από τόκους ανω
τών 300 ή 600 ειὅρώ. αντιστοίχως.
Για τόν δέ ΕΝΦΙΑ τών προσεχών έτών. όπως έπισήμαίνει ή
ΠΟΜΙΔΑ. «τόσο ή πρόσφατη “παρέμβαση " στίς αντικειμενικές αξίες τών ακινήτων. όσο καί ή προετοιμαζόμενη μέχρι τέλους του 2016
“έξίσώσή" τους μέ τίς έμπορικές
(;) χρησιμοποιήθηκαν καί θα χρησιμοποιηθούν όχι για τή μείωση.
αλλα ώς πρόφαση για τήν τερατώδη έπαυςηση του βαρους όλων τών
φορολογουμένων. που έχουν ήδη
βαρύτατες φορολογικές υποχρεώσεις. Μια πρακτική που αποτέλεσμα. αλλα καί στόχο φοβούμαστε. έχει τή φορολογική έξόντώση
τών ἰδιοκτητών οἱκοπέδών. ξενοίκιαστών ακινήτων. έπιχειρήσεών
Ζ δηλώσεων. ξεκινα ή έκκαθαρισίς σέ έτήσια βαση. μέ ἰδιόκτητες έγκαταστασεις».
Σ ί Τ” < ί
ημερα ης ημερας
"ω" ε |
μου Ι ,Ι _ Οι καθυστερημενοι
Εσωτερικη εκθεσις του
Ταμείου καταγραφεί τα
λαθη του ὡς πρός το Ἡ*”~" Μ“ήὴ·'· α__ΜΜ” _ή““_Μ
πρώτο ἑλληνικὸ πρό- °Μ”“ Μ”·Μ ”Μὴωή” ·ὑΜΜω
γραμμα- Β' ωψΜωω ηΜΜ* Μ·- ”Μ Μ·ἩΜ
ΌΜ|θ ΜΜὐΜὡ ω “·· '”'”·
Μ ηΜὴ ΜΜΟ” ”·“·" -ῇ”Μ
7 Ι < ”ἩΜήΜΜ _ΜῆΜ“ “ΜΜ·'Μ Μἡ-”
Αυξηθηκσν οι μεΤ9νσ- ”Μ*Ν” ακύ*μω _ή"* “ὴΜκὐὐ'
ΜΜΜ Με στο νη· *·”Μ'· Μ·Μ η*“ω*Μ -·“·“·Μ
056 Τοῦ ,όνοτολικρῦ παώ Μ· ὴΜΜϋω *αω·Μ· 'ΜΜΜ
Αιγαίου τις τελευταιες ”Μ ΜΒ. ·ΜΜὑ” Μ ··ωωΜ·Μ
ΜνΤ8ημερες- Β· Μ ΜΒ· _”ὴ*“* Ἡ ω Μ"
ή ΜΗ*
Ό' | ' ΜΜΜ*  "_“"·* ·ὴΜὴὑ
*Μ ρ' ω.'*'_ *_'"·“”* ·ΜηΜ~κ "ύ”
Νέες αποκαλύψεις για Μ”“_ ω ω "μ Μ·-_· ··Μ__··ὐ
τόν δραστη πού σκόρπι- Μ*_*· Η" “ἡΜῇὴ _·Μ-ηω
σε τόν θανατο στήν Νί- ”-_“_“ ”- Μ· ΜωΜ” "ω'ω”
καια. Ριζοσπαστικοποι- Μω·“+ η· Μ*_ °ἡ“_*” ΠΜ β
@Με ”ολ9 Υρἡγοβ°ι φ· Μ· “_·ΤΜ- ·“ω““Τ_ .ΜΜ“.
συμφωνα με τις Αρχές. Μ”ω  ΗΜ· Μ Ἡ__
ΜΜΜ* μ ··“Μ*ω ψΜ“#
3 ο ““ω·μ ἡ· ”Ω Μή” ΜΜ··*· “ω ”_ Ο Μ Μ“ὡΜ'· Μή”
, Ι ”"ὴΜ Μ_Μ__ἡ· ΜΜΜ
9 Ι Η ω"
"Οπερεττικό
Μιας ικόπη μα
Γραφει ὁ 7ωάννης Μάζης*
οΥΔΕ|Σ όστις έχει μελετήσει τα προύπαρξαντα
πέντε στρατιωτικό πραξικοπή ματα πού έχουν
σημειωθεί στήν Τουρκία τίς τελευταίες δεκαετίες πείθεται ότι ή όπερέττα της όποίας γίναμε μαρτυρες τήν νύκτα της περασμένης Παρασκευής ήταν συνέχεια αύτων. Είδαμε να μετέχουν οτα γεγονότα περί τούς 4.000. από έναν
Στρατό πού αριθμεί έκατονταδες χιλιαδων. Οί
ύπόλοιποιπού ήσαν;
'Όμως. αφήνοντας κατα μέρος τόν σχεδιασμό καί τήν έκτέλεοη του όπερεττικού αύτού
κινήματος. μπορούμε να σχολιασουμε ότι ένα
από τα αποτελέσματα του είναι ότι τό τουρκικό
στρατευμα δέχθηκε ένα πολύ ίοχυρό πλήγμα
εύτελισμού. πού όμοιό του δέν έχει προύπαρξει. 'Επίσης. ή τουρκική κοινωνία διχασθη κε βαθύτατα. ένω ή ήδη κολοβή τουρκική δημοκρατία όδηγείται έπειγόντως στήν έντατική. ύπό
τήν ἡγεσία του ίσλαμοθωμανού Ταγίπ 'Ερντογαν."Ομως. οί έπιπτὡσεις των τελευταίων γεγονότων δέν περιορίζονται στό έσωτερικό της
Τουρκίας. Οί έκβιασμοί του 'Ερντογαν πρός
τήν Δύση καί τίς ΗΠΑ αποτελούν τήν δεύτερη
ούσιαστική πτυχή του μεσανατολικού δραματος πού είναι σέ ἐξέλιξη. Διότι είναι ωμός έκβιασμός ή απειλή να κλείσει τό "ντσιρλίκ (κατιπού
συνιοτα ούσιαστική βοήθεια για τό |8ι8) αν δέν
του έκδωσουν τόν Φετουλα Γκιουλέν. Με τέτο ιες έξελίξεις. αύ τό πού μπορεί να σχολιασει
κανείς για τόν ίδιο τόν 'Ερντογαν είναι ότι << μωραίνει κύριος όν βούλεται απολέσαι».
'Καθηγητής Γεωπολιτική::
του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
τής ΠΝΕ$ΟΟ έντάχθηκαν Ι 7 κτίρια ανά τον κόσμο πού σχεδίασε ὁ Ἐλβετός πρωτοποριακά αρχιτέκτων Λέ Κορμπυζιέ.
Όπως ανακοίνωσε ή έλβετική Κυβέρνησις πρόκειται γιά τήν Οίκία Γκιέτ
Ο Σέ όλες τίς περιπτώσεις οί αντιδράσεις τών
ανθρώπων έκπλ ήσσουν.
”Ετσι καί στήν ΤουρκίαΙ
κατά τίς ώρες πού τό
πραῇκόπημα ήταν έν έξελίξειΙ εύρέθησαν Τούρκοι
πού τό μόνο πού σκέφθηκαν ήταν ή... «μανία» τής
ἐποχή ς! Να βγάλουν φωτογραφίες μέ τό κινητό
τους (δωσω) δίπλα στά
τάνκς καί στούς στρατιώτες πού εἶχαν βγεί
στούς δρόμους. Όσο γιά
τήν έπομένη τό πρωί οί
εσΙΠεε εἶχαν τήν τιμητική τους. Ἀκόμη καί όταν
ὁ κόσμος «καίγεται»Ι κάποιοι δέν καταλαβαίνουν
τίποτε...
Ο Στόν αἰώνα πού ζούμε,
οί είκόνες πού βλεπουμε
στήν Βενεζουέλα μέ τούς
έξαθλιωμένους πολίτες
νά «μάχονται» κυριολεκτικά γιά λίγα τρόφιμα
καί φάρμακα προκαλούν
αργή, θλίψη καί ντροπή.
Χαρακτηριστικό τής καταστάσεως πού έπικρατεί είναι ότι ή Κολομβία
άνοιξε έπί 8 ώρες τα σύνορά της ώστε αὐτοί οί
δυστυχείς άνθρωποι νά
μπορέσουν νά προμηθευθούν κάτι γιά νά έπιζήσουν Καί μέσασέ αύτό τό
8ωρο από τα σύνορα πέρασαν 35.000 άνθρωποι...
· Στόν κατάλογο Παγκοσμίου Κληρονομιάς
στήν Ἀμβέρσά τό Ἐθνικό Μουσείο Δυτικής Τέχνης στό Τόκιο καί άλλα
κτίρια στήν ΓαλλίαΙ τήν
Ἐλβετία, τήν ἈργεντινήΙ τήν Γερμανία καί τήν
)|νδία. Έτσι. τώρα θά
μπορούν νά δοθούν περισσότερα χρήματα γιά
τήν συντήρηση αύτών
τών κτιρίων.
Ο "Ενας Ἀμερικανός εἶχε
τήν φαεινή ίδέα νά κάνει πρόταση γάμου στήν
αγαπημένη του... «ύψηλού έτι·ιπέδου»!ἘτστΙ τήν
πήρε καί μετά από δύο
ήμερών ανάβαση. έφθασαν σέ μιά βουνοκορφή στά 4.270 μέτρα Καί
ἐκεῖ γονάτισε ένώπιόν της
καί έβγαλε από τήν τσέπη του τό κουτάκι μέσα
στό ὁποῖο εᾶε ένα δακτυλίδι μέ ζαφείρι! Τό άνοιξε
αλλά τό δακτυλίδι έπεσε
στήν πλαγιά κτυπώντας
από πέτρασέ πέτρα.. Τί
τά ήθελε κι αύτός τά ύψη;
ΠάντωςΙ τελικώς ή νύφη εἶπε τό «ναί» έστω καί
χωρίς δακτυλίδι.
ο Ἡ ύψηλότερη νεροτσουλήθρα τού κόσμου
μόλις ολοκληρώθηκε!
Εύρίσκεται στίς ΗΠΑ, σέ
ινα!ετρατκ στό Γκάλβεστον τού Τέξας, καί έχει
ύψος 24,86 μέτρα! Φαντάζεται κανείς μέ τί φόρα
φθάνεις κάτω! Σπόρ γιά
τολμηρούς.
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Τα χειρότερα είναι. μπροστα»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. 3)
«=Η νόσος ΤΙ'Ι1Π1Ρ»
ΜΜ(σελ. 8)