Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μεγάλο ξεκαθάρισμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠοκτσσιε ενο
κοι μονσδικἐε Ποσοχὲε σγεισε.
σγορόζοπσε το ΜΜΜ Ρεεε.
π κανσόν· ΜαΧεἰ στην σωρό Νοε πάρω: κι γισ των .
ΜωεΜωΜασΜΜ·ΜΜ
 πιο μωρε
μωβ ψ γ ε
έ! '*
;¦¦¦μ 
ΠΟ `ἔΜ
:ω μ ιι=¦
Η η. › Η
η ε `ιι“! ν`
οι· ~` _
Μ ια ·-`
ι έ
· ^ · ὰ . ι ι μ
ι. ν Δ Ψ
ι Ξ · `
τ 'ι _ ε
Ξ < ; Μ ι ι 7 Ξ 4 ή" γ. .;“ι<ι ·· - 
> ; β, ζ_ .ε __οφ 
ι -' .; “·ε,~`·“="<Μ
με . = 7“ έ :ε
Η, Ξ -,ῦ
μα·
= Ν = γπΜ“
€ ἔ¦Μμ“
` -γ`
Και
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ ῖ'7/Π'7/]Β
ΘΑ ,Ν Με
. ιιΕιιισ
· πιιιΜι2ιιιΝ
 ιιιιι ΕΥΡΩΠΗ
π ;““ΟΤσνΉΤρομσκρστισ
Ι ` Ζ οσνσνΤησε
τη λιτόΠιΤσ
κσι Το ΒτΘχιι
))ἙΞ·2]
ΜΝΗΜΗΣ Μ'ΣΠΥΣ
ΜΙΒ ιιιγΣ 'ΠΑΡ'
ῖΗΣ ΕΥΡΠΗΜΗΗΣ ΗΗΡΠΔΕΞΜΣ
· ·
 ' . »1245
ΣΤΗ ΣΗ0ῖΕ|ΗΗ 4 ~ · ΑΠόλυτοε κυρίσρΧοε μετά Το σΠοτυΧΠμένο ΠραξιΚόΠημσ, ο Ερντογάν
ΠΛΕΥΡΑ · “ εξήγγειλε τιιν εξόνϊωσΠ όλων ιων σνιιΠέιλων ιου · Σε συναγερμό η Αθήνα,
ΤΗΣ ΗΒΗΗΗΣ Ἡ Προετοιμσζει σε κινήσειε Με στη σκακιέρα Με επόμενηε μερσε
))ΖΞ
 ΤΗ Ρ|Μ|Τ| Η" ΜΠΟΗΣ
 "Μ 'Η|ΗΦΗΜ|ΖΕ|'
 Η ΕΗΗΗΗ|ΗΗ ΗΗΣ|Η »πει
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΜΑ 
ΤΗ ΜΥΣΤ|ΗΗ ΗΔΗ'
"Μ ΞΕῖΡΕΜ'ΗΜΗ Η" ΕΦΗΗΗΥΣ 
» Β-ΒΒ