Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ν._
'ΜΗΝ Η' 'ΡΙΠ'
ΠΙΝ' Ι' ΠΜ"
ΜΒ·ωνε·Μ >“ Η . _ . η
ζ·ωΓ 'ί κ~` 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧ0ΥΣ
'Εκρηξη φ0 ροδ1αφνχἡ9
«στεγνωνει» τα Ταμεια
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ.  «ΔΕΝ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ» ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΙ·ΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
; 'ΜΜΜΜΜ ωΜαΜωωΜΜΜ ¦ Ι
·ΜΜΜ“ως ΜΜνωΜιΜΜΜ
κ"ο"^Ζ ΜΜΜΜΜη ωωπΜΜΜωΜ
α ΜωΜ“ωΜ Μωω° ᾶαΜ@ΜΜΜ
Μ ΗΜΜαΜΜΜ ΜΜΜ“ωωΜωωω
Η" η' ΜωοΜΜωΜ.α ΜανωΜΜκωΜΜ
"Μ ΜκΜΜΜΜω ΜΜΜΜκΜ6ω.
' Ἡ» ιππική κώ.ωιωω η$ω Μέ· ω ωρω£ῳ Πω;
σε' γεπῳἱοει η ῶ)ΙΜΦ
“ωρα Το Πρώτο “ΜΜΗΩ~ τρωω Μή»! σωμα
των πω ε)).ΙΜκ0υ Πυ
π·ρείν ωΠι›ωΜπωω· ω
μένω ως όψης που
ΔΗ γίνω .των ιδιωΜκύ ωμἐο. ω).Μ και ΠινοΜιυσίο (ΜΜΜ ω·ωχὡν.
Μ(Άν που ω φθΜ“ιωρ0
"μομ“ωαω πολύ πιρσ
τη». πως σε μω αγομο
πιο” Ηδη ›-λιηπζιἩ θα τη.»
«τεθούν ω· Κέικ φορ».
Μμῇ'ΜἩΗ -Κι ιὶλ)ι>- ΠΙ
ΒΗΜΑ Που έχει ιυΩὡ›ω
ων τΠ1πιρΗμωκ6 κόσμο.
“χω Η" πεωορΙζ(Μω ιη
δικοιὐι1ιω γκι ιδιωτικἡ
ΜιΝ(ΜιΜ Πῶί&Ν
Πο" 80 ΠΜ:
@πό ΜαΠ098Γ8 προβλέπουν
Τι έρχεται για χρημαπωἡρια και αγορές
τ' Ξἑ9Μω
>ΛοΜΜΠωαΜΜΜῳΜ
>Ο·ΜΜω ΨαΙΙωκωοψΜωω
“ΜΔ ε:Μ|¦|1|Ε
Μ ποιους ΜΜΜ π Μ στην ΜΜΜ η· για" ΜΜΜ”.
Ψἰθυ ω· -=“““ τΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Ι- Μ=3%;
εἱΕ88ΜΠΠ|Ι- ·
-· ` “ _ πψΜ
"ως π 00800 θεα· να πινει 2=ωΜ~ΜΜω
τον πωπω... ΜΜΜ
Η' Το κῆείσπμο Ιωοω| γο τον ΟΛΠ Μαρία· το  ·
Ξ- ΜΜωΜ "ΜωΜΜ
ωενὁυΗκὸ εγ6ωὲρον Μικω (πιό 180 κΛ·εζΜὡκ ῳίῆων.
. ΠΑ Ἡ