Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. 7 ~ ] Χσττοελ Μσεμ Μο ή Σέμιφ Τ·μσσπολ στον δρομο του Ολυμπιακού
· ' στον Γ' προκριματικό του σκεφτω ιοοευο · θΕΜΛ: Η πολτό γνωστή
και η πρωτυρο · ΠΜ' ΠΡΟΤ|Μ0ΥΝ ΣΕΡ|Φ ΣΤΟΝ ΠΗΡΑΝ!
20Ι6. 7 
Κοθσμεοινἡ
Αθλητικσ |
Εφημερίοσ. '
Δρ. Φύλλου 
Ι82Ι. Τοαρκτκὁς στρατός: ”ΕΧσυμΣ
Τιμή Ι.” €
καταλαβει την εξσυαἱα στη Χώρα”
ί ΞΒνΓΟΒΞΓ ή Ξαντοεετ ρ
·' -_
.` κ γ·
Αποκαλύψεις από τηνΔΠολωνἰα γ1α τον 25Χρονο Βραζ1λτανο εζτΡἑμ
Πρωταθλἶιτρ1ας] Ἀἔγκ1α ο!) ΖἔΒλἴτκοφστ1ςὁταττραγματευσετς,στηνἄθἡνα ο μανατζΣρ . 
ΔΩ Έμυ
.  :_ ὅ 7
· ··.
Μ' μου! Λε·υυῇπΡοΣτἈ
 Με σχεδον οψεγο6ισστη σνσστολτ·κη λεπουμγισ. ο Πλυμτυσκος σνυ6ε|χθηκε
.τσουολἶσσἑνσντ| στἩΠΒωτσΒλήτωο Βελγίου. Μυμιζ ἑ'Ελευμον δημιὅμγίο. _
`  σοῦτοβουλίες των ῦκμοἰων ή· Μουτ; στην ευίΒεση Μ έ
Ζ Μέ Η·
ΞΕΣ|(ΕΜΖΠΝΜ|
Τη μυ μέμο Μυφουζος να ΠΜ
υυεροσπίζυντυ ΜΝΗΜΩΝ
υπουργούς. την (Μη κιττηγομουν ·Η
| προυογονὑυτωνΜενυνυνειμενΜὡν
Το... κολαο Ρόμα -λ6γω Σπανούλης= έγινε... ονοτοτνὡουςτης ΠΑΕ
ΜανωΜ- και τα στου του ”Εξαιρετική δουλεια. · Πῶς οι ”ΒὁμΒΕς" του Ερασιτέχνη Δ Ι η ,
ΡαϊὁλΠ στις συζητήσεις με °'°ΜΜΨ“°Μ“ κ _ [Κοτζερ, Λαρκτνς, ΓτσΒανσΒιτς. Δ; [Η Λ | ' .Ί | Με: 4! Η | , | ¦ Πω)
Γ!°υΒω°"ς·Μ"'ΔΠ ·Μ·δΜΜ  ί. Μάλτα!" αλλἀζ0υντ0υς ΜΜσμοῦς ω·1~'=$(_~Ι=" Ι|~ 
έπαιζε χθες ο ΕλΒετ6ς! και στα Μ' . Η στο ευρωπαϊκ6 μπασκετ Ι Β ' ' ο Δ Ο