Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ  ΗΡΕΗ|ΕΡΑΗΕΗΤΕΤΗΚΟΚ|ΑΡΗΚΑ|ΕΞΑ|ΡΕΗΚΟΥΣ Ο Π^Ν^θ“Ν“ΚΟΣ ΜΜΕ' ΣΤΟ ^^ο ΤΟΥ
_ Η ΧΑΡΑΛΑΗΗΟΗΟΥΛΟ ΚΑ|ΛΟΥΗΤΖΗ ι Η ΔΤ ΣΣ
- .ξ ΐ ” “ . : πεΗπΜΠΗΣΜκΜΜ ΜΝκοφΑΜΜΡωΜ
¦ _ Με" ΑετοπΜκτπΜ Μ·“ωκογΜΜ ΕΠ]
5ΜπΑΡπΕΜΜ Μ τοκ ΜΑΤ :ο .ζ κ
ΣΟΟΥΑΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ · ΠΑ. 22
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ο - ΤΟΝ ΗΑΝΑΟΝωΚΟΝ ΙΑΝ" |ΒΜΜαΙΒ ΔΕΜΕΝΗ 27” Μ: 18 ο
ΟΑ Τ|ΜΝΣΟΥΝ ΤΟΝ Α|ΑΜΑΝΤ'ΑΝ 
Τ|Α ΝΑ ΥΠΟΤΡΑωΕ|ΑΜΕΣΟΣ Τ - “
Μ|Α... ΑΝΑΣΑ ΚΑ| ΕΑΑΚ|ΣΤΕΣ ΑΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΚΗΡ|ΖΟΥΝ  ΑΑ ῦ
ΑΠΟ ΤΟΝ |ΣΗΑΝΟ 'ΤΑ|ΚΤΑΡΑ Ο
η; '¦
Δεκ ΑποΚΑε·ΕτΜ ΚΑΤ .
ΝΔ ΤΕΛΕ|ΟΣΕ| Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΥ ΤΡΕΛΑ|ΗΕ| ΑΡΩΜΑ
πεΡιΣΣοπΡο Τοπ ΜΜΜ ΤΜ ΗΑΝΑΟΗΗΑ|ΚΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ |'ΡΑΦΕ| "|Α ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟ|Α
ΝΟΥ Α|ΑΟΕΤΕ| Ο ΗΑ|ΚΤΝΣ ΚΑ| Τ|Α ΕΝΑ ΟΑΚΑ ΝΟΥ..
ΤΡ|ΖΕ| ΑΗΟ ΤΝΝ ΤΡΕΑΑ ΤΟΥ <<'|ΡΑΣ|ΝΟΥ» ΛΑΟΥ
ΒΑ ΚΑΜ|Α Α.|-Κ ΣΤΟΚΚΟΑΜΗΣ ΚΑ| ΦΥΣ|ΚΑ ΚΑΜ|Α... Τ|ΟΥΡΟΗΑ “
Ο ΤΟΝ ΣΟΒΑΡΟ ΕΥΡΟ"Α|Ο ΗΑΝΑΟΗΝΑ|ΚΟ
ΑΝΟ|ΤΕ| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΚΕ| ΤΟ ΣΤΡΑΗΑΤΣΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΗΑΑΑ ΝΑ Τ|ΝΕ| ΜΑΟΝΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΗΑΑΑ|ΟΥΣ ΚΑΤ ΝΕΟΥΣ...
_ ΜΜΜΜΜκ...Μ· έ “ τ:··
Π  " Η Μ π Η Ν  Η ΟΠΑΗΑΟΗΗΑΪΚΟΣ Με ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΛΡΕΗΒΑΣΗ Η" ΜΗ ΤΕΑΜ
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟ|ΝΟΣΕ ΟΤ' ΑΝΕΜΒΕ ΤΝΝ ΕΞΟΥΣ|Α ΤΗΣ ΤΕ|ΤΟΝ|ΚΗΣ ΝΕΑ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΑΗ
ΧΩΡΑΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΟΡ|Σ ΑΝΗΣΥΚ|Α ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ ΜΑΡ|ΝΑΚΗ: <<Γ|ΝΑΜΕ ΝΤΟ... ΣΟΦΟ|»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα