Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Η Τουρκία σε χάος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η ψ >· ν τα: . ` Η τ Μ· ἡ `=ἑπΜω“ ΜΝ
μ. α γ ° ι :!"““·· _ τ· γ . :επ-”67 Π Και όπωςκὁθε
ΠΙ . Ε Η “[Η- Ε' Η Θ '¦Ώ°“ = · ΣΜΪοω
 ΜΜΜ 
' Μαθε Χ
τι Ψ φ
Μ8ΗΜΕΡ|ΝΗΕΦΗΜΕΡ|Μ ΜΒΜΠΙῦ'0ΥΜΠΥ2ΠΙΒ ΛΡ.ΦΥΜ.Β3Β ·
Ταινἱ$τοιΙθραλα(οὐ Π  . | Χ
Τωρλ8Μτρο'νσονκ Ι μ "Η
Κλασικα γουέστερν ]_._Μ· ,
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΜΜΜ ΕτιεσἔεΨεἔ τρομοε
Ο Ο σε Ο τον ΠΡωΠΠ
 Ξ __ · ¦ ε . ν ; ΤΜαιοε ντελιβεραε ι
818 ω ΜΜΜ' κ σοδΠνὁε ωνωΜ8
,- στους φρα- Ξ 0¦μῳτυρὶωσοκ από
Ο _ `,-/ ._
_ . . /
 > ' _ Ι _ Ἡ;ἶἔΞ τοντὁΠο ατε τραγωδἰαε
ΕΠιασαν στον ύπνο τον Ερντοναν; σου εκανε δολιο σειε μεσω εΙ<νΡε ααα
αγνωστο σημειο. Καλεσε τον λαο να βγει στιε Πλατεἱε8 και να αντισταθεί ῆ
 Οι μισθοί των ¦  ¦ ΦιέστατουΤσἱΠρα
 | τα  τιγετώνκαι των ο' ι · σε νοσοκομειο
  ἔτἔαεαΕὑο_νε Με Χωριο γιατροιιε!
 Ϊ Ϊ! Η . νωοἩ8 Σόου σε· Σαντορίνη! ο πρωθυ
 . Δ Δ . _ ` | Ρ 4 πουργύς ΜαΜμπρο
 - ο, - ί" Ἡ ΠΜμ£"ς ΜΜ· “8 ΜΜΜ δΜΜΜΥΜαα
-_ ··· · -:·. 
Οι δικαστεε με ντοκοεντα «δειαεοαν» το αποαρνειο Εξωτερικών για τα 8ἱεΜεαε