Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,Ζ Δ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΜΜ  ~ΜΕ|“ΠΠ" έ 
 _ να· ΜΜΜ  
θεραπεία για...
. ΜΜΜ. . . .ΒΗΜΑ
ΜΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΡΟΦΕΣ
ΜΡοοεΜ1Α  Ί ΚΑΙ ΠΡΑκπκΕΣ ΠΑ ΤΗΝ
ΜΜΑπποΑ · ` ' κΑΡο1ΑΓΓΕΙΑκΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 _¦ ΦΠΔΤκοΣΜιο Σοκ
Φώτα' - Ε "ΉρΠότο νέο μακεῆει|
°κ·Ψ°μ"Μ Κ θ' οΞ8ἡτοα|5|5στη Γαῆῆ·
ΣκΠαρό πόκερ από την κυβέρνηση με όσο την σπόρ αναῆσγ·κό
Πρόωρεσ ' «Μέτωπο»
Μα... δεξΙα ρ :ο με ΠΑΣΟΚ
“ΜΜΜ Παρένθεσ καν ΠοτόμΙ
ΜοΚῳΜ ι. ω7
ΝΕ! Ο ΜΗΠ0ΤΜ
Με όσο ασ μανία ισα ανν απλό αναλογικό. ο Μακ 'Ρώσσος Μό·@ Μ. όπως @Μαρία ιο Μέγαρο Μάθιου. θα βρεθούν οι φα
όπως εκλογές μ Μόχα... Μα Μέθα». Εα8ωα· σε Με· ρω Μ σου φεΜιω. Από ων Μ ισα ο Κυριακός Ματσούκας
Μένω να ΜΜΜ 200 Μ. κόα ω αν' νόσο απίθανο. ΜΜΜ ΜΜΜ να .μωρα από ιων σχεδίων ισ· ΣΥΡΙΖΑ.
··; ΣΔω. 89
·Μ .  Ι Ι · ·
ώΜω&ω τω εκατ. ευρω Βα:σαν «κοφτό»
ο ”_“ἶ'"'” στουε ενστόῆοαε και στον ΕΝΦ|Α
> . 'Ενα όνομα
Π Α Μ ω Μ ΗΜ,
"ΜΜΜ" Μωβ Μ  ΜπΜἩ“Θιων Λ.  
|στορία
Παω ένα ο ΜΜΜ
Δέκα <<στο ακα μνί›>
γ|α καταχρηση
` ' ΜΜοφΜ
` σμΜῶό8,σαΜ
-ωιωε
50 (καθ εκατ. ευρώ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα