Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
ΕΣΤΙΑ ·
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΖΕΣΤΗ: Αίθριος καιρός μέ σποραδικές
βροχές ή καταιγίδες στα δυτικα καί βόρεια.Ἀνεμοι δυτικοί 4 μέ 6 καί πρόσκαιρα
7 μπωφόρ. Θερμοκρασία στα ἴδ ια έπίπεδα.
Στήν Ἀθήνα θα αγγίξει τούς 36β.
Σάββατο - Κυριαπή 16 - 17 Ίουλίοιι 2016
Ἀθηνογένους ἱερομαρτυρος
Σελήνη 12 ήμερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.10- Δύσις 8.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40500 | Τιμή 1,50 € (μέ τον οδηγό 4€)
Ἀμορικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, ἱηίο@ο$ήεηονν8.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι28ον
Θεσμικές
αὐθαιρεσίες
ὡιΛΜἄΜ·Μ
Ἑ:.ΜἩΜ
“*-ϋΜ”
π- Μ*Μ”Μ
α ΜἡΜΜΜ
ῶΜω Μη·
ω*ωΜ&
Μ =* *
Μ “'- απ!
“·ΜΜΜ Β
"ΜΩ ώ
ως* ΜΜ
ἄΜωΜΜ
”Ψ·“ε*Μ
·Β“Μ ΜΜὐ
Μ” -ῆΜ
ΜΜΜ ΜΜΜ·
σέ ἐποχή τρόμου
Ἀπαιτεῖται αποφασιστικότης έναντι τής απειλής
Ι·Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ήταν απολύτως προβλέψιμη. Στίς 4 ῦΙουνίου ή
«Εστία» έγραφε: «Οἱ αλλεπαλληλες ήττες πού έχει ύποστεῖ τό ἰσλαμικό μόρφωμα Ι8Ι8 στα πεδία τών
μαχών δημιουργούν εύλογο φόβο
ότι θα προσανατολισθεῖ πρός τήν
έξαπόλυση νέου κύματος τρομοκρατικών επιθέσεων στήν Εύρώπή. Μέ τόν τρόπο αὐτό θα έπιδιώζει να ξανακερδίσει τίς έντυπώσεις
πού σιγα-σιγα χανονται, καθώς
πλέον δέν μπορεῖ να συντηρήσει
τόν μύθο τού αήττητου “στρατού
τού θεού"». Κατα τό διαστημα πού
μεσολαβήσε ζή σαμε «μικρές» τρομοκρατικές ένέργειες, μέ αποκορύφωμα τήν προχθεσινή πολύνεκρή έπίθεση στήν Νίκαια.
Πρόκειται για πικρή ύπενθύμιση μιας σειρας πολιτικών δηλώσεων πού γίνονται από τόν περασμένο Νοέμβριο, όταν ή Εύρώπη εύρέθ·η σέ σόκ έξ αἰτίας τών τρομοκρατικών έπιθέσεων στό Παρίσι. Ἀπό
τότε έπρεπε να συνειδητοποιή
σουμε ότι οἱ έποχές έχουν αλλαζει.“Οτι ή Εύρώπη έχει εἰσέλθει σέ
ἐποχή τρόμου. Πρόκειται για έναν
ίδιότυπο ακή ρυκτο πόλεμο πού διεξαγεται καθε ήμέρα σέ όλες τίς
χώρες τής Εύρώπης. Στό στόχαστρο τού Ι8Ι8 εύρίσκονται βεβαίως καί οἱ =Ηνωμένες Πολιτείες.
Οἱ ὁποῖες δέν είναι απρόσβλήτες
στίς τρομοκρατικές έπιθέσεις, παρα τό γεγονός ὁτι 15 χρόνια τώρα
(από τήν αποφραδα 11η Σεπτεμβρίου) ένισχύουν τα μέτρα ασφαλείας
καί θωρακίζουν τίς δομές τους έναντι τών ασυμμέτρων απειλών.
<Η Εύρώπή, όμως, ακόμη προσπαθεῖ να διαμορφώσει έναν συντονισμό τών ύπήρεσιών ασφαλείας τών κρατών της, ώστε να γίνουν
πιό αποτελεσματικές έναντι μιας
απειλής πού ήδη εύρίσκεται έντός
τών τειχών. Άλλα έπειδή οἱ έπιθέσεις δέν εἶναι καθημερινές, τείνουμε να τίς ξεχναμε. Καί να προσποιούμεθα ότι συνεχίζουμε να ζούμε
σέ ένα ασφαλές περιβαλλον. Καί
τούτο δήμιουργεῖ ύπόστρωμα για
τήν ἰσλαμική απειλή.
Δέν υπαρχει αμφιβολία ότι ή
στασις αύτή είναι ανεύθυνη. Καί
καποιοι έρχονται να τήν ύποστηρίξουν μέ τό σαθρό έπιχείρημα
ότι οἱ τζιχαντιστές θα έχουν νικήσει αν μας ύποχρεώσουν να αλλαζουμε τόν τρόπο ζωής μας. 'Η αλήθεια εἶναι ότι κινδυνεύουμε να χασουμε τήν ἴδια τήν ζωή μας αν δέν
αλλαξουμε.ῦΕπειδή, δέ, είναι πολύ
δύσκολο να γίνει συνείδήσις στόν
καθένα ότι ζούμε σέ μια περίοδο
πολύ διαφορετική, είναι έργο τών
Κυβερνήσεων να ανταποκριθούν
στα νέα δεδομένα. Πρέπει να έπιδείξουν σοβαρότητα καί αποφασιστικότητα. Διαφορετικα, θα ξαναδούμε έπιθέσεις όπως αύτές τής
Νίκαιας ή αύτές τών Παρισίων.
Καί θα πρέπει να μας απασχολήσει
καί ὁ λόγος για τόν ὁποῖο ή Γαλλία
αποδεικνύεται «αδύναμος κρίκος»
στήν εύρωπαῖκή ασφαλεια.
(Λεπτομέρειες σελ. 7)
Πωλεῖται καί τό Σανατόριο
τῆς Φρειδερίκης
ῦΗλεκτοονική δημοπρασία για 14 ακίνητα από τό ΤΑΙΠΕΔ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ήλεκτρονικού διαγωνισμού για τήν αξιοποίηση δεκατεσσαρων ακινήτων σέ όλη τήν
Έλλαδα ανεκοίνωσε χθές τό ΤΑΙΠΕΔ. Στα ακίνητα περιλαμβανεται
καί τό παλαιό Σανατόριο τής Φρειδερίκής στήν Ρόδο, τό ὁποῖο αποτελεῖ χαρακτηριστικό δεῖγμα ἰταλικής αρχιτεκτονικής κατασκευασμένο μεταξύ τού 1935 καί τού
1936, καί τό ὁποῖο πρίν από τόν πόλεμο λειτουργούσε ώς σχολεῖο.
Πλήν τού Σανατορίου, πού μισθώνεται για 50 έτη, όλα τα ακίνητα
τού καταλόγου πού ακολουθεῖ πωλούνται.
1) Πρώην «Σανατόριο Φρειδερίκης» στήν ΔΕ Καμείρου σέ από
σταση 37 χλμ. περίπου από τήν πόλη τής Ρόδου. Ζ) Ξενοδοχεῖο «ΛΗΤΩ» 4 αστέρων στήν Χώρα τής
Μυκόνου. 3) Ἀρχοντικό Ξή ραδακή. Παραδοσιακό ξενοδοχεῖο κατασκευασμένο τόν 19ο αἰώνα στήν
Μακρυνίτσα Πηλίου. 4) Άρχοντικό Μουσλή. Χαρακτή ριστικό
δεῖγμα τής Πήλιορείτικής αρχιτεκτονικής, μέ πανοραμική θέα στόν
Παγασήτικό. 5) Ἀρχοντικό Εύαγγελινακη. Τριώροφο αρχοντικό
στίς Μηλιές. 6) Πρώην Εἰρήνοδικεῖο. Τριώροφο λιθόκτιστο κτίσμα
πρό τού 1935 στήν Ἀνδρίτσαινα. 7)
Πρώην Εἰρηνοδικεῖο. Παραθαλασσιο διώροφο πλακοσκεπές κτίσμα
έπί τής ὁδού Ποσειδώνος σέ έναν
από τούς γραφικώτερους οἰκισμούς
τής Β. Εύβοίας. 8) Πρώην Εἰρηνοδικεῖο. Διώροφο κτίσμα στό ὁρεινό χωριό Κλειτορίας τού Δήμου
Καλαβρύτων. 9) Πρώην Εἰρήνοδικεῖο. Διώροφο κτίριο σέ απόσταση 8 χλμ. από τήν λίμνη Κερκίνη.
10) Ἀρχοντικό Κατσανη. Διώροφο
διατηρητέο κτίσμα γνωστό καί ώς
«Κατσανειο» στήν περιοχή Σούραδα, στήν πόλη τής Μυτιλήνης. 11)
Παραθαλασσια έκτασις στήν περιοχή Κορινού. 12) Οἰκόπεδο στό
βορειοδυτικό τμήμα τής πόλεως
τού Δήμου°Ιωαννιτών. 13) Οἰκόπεδο στό βορειοδυτικό τμήματής πόλεως τού ΔήμουῦΙωαννιτών σέ απόσταση 2,5 χλμ. από τό κέντρο. 14)
Οἰκόπεδο στό βορειοδυτικό τμήμα
τής πόλεως τών ῦΙωαννίνων.
ΣΗ Μ |ΞΡΑ
· Ό κόσμος ξύπνησε χθές τό πρωί παγωμένος. 'Όλοι έμαθαν για
τήν φρίκη στήν Νίκαια.
'Όλοι συγκλονίσθηκαν.
'Όλοι θύμωσαν. 'Όλοι
πόνεσαν. Λογικό. Μοιαζει ή Εὐρωπη να είναι σέ
πόλεμο... 'Όμως αὐτήν
τήν φρίκη δέν είναι απαραίτητο να τήν ζούμε
ξανα καί ξανα μέσα από
τίς αναρτήσεις ανατριχιαστικῶν βίντεο στό Διαδίκτυο. Αὐτό δείχνει τήν
αγριότητα τού ανθρωπου. Έχει τα χαρακτηριστικα τής ύαινας, πού
τρώει τα ύπολείμματα...
Γι' αὐτό καί πολύ σωστα ή γαλλική αστυνομία ζήτησε να μήν «ανεβαίνουν» τέτοια βίντεο.
Ά ς τό σεβασθο ύν κα
· Εἶναι απίστευτο πως
ὁ ανθρωπος προσαρμόζεται σέ ακραίες συνθήκες.
Αὐτό συμβαίνει μέ πολλούς πού ζούν σέ μεγαλο ιλμόμέτροΙ ἐκεῖ πού τό
όξυγόνο είναι περιορισμένο. Κι' όμως, συνολικῶς
περίπου Ι 40 έκατομμύρια
ανθρωποι ζούν μόνιμα σέ
μεγαλα ύψόμετρα, πανω από 2500 μέτρα έως
καί 5.000 μ. στα 7μαλαια
στήν Ἀσία, στίς Ἀνδεις
στή Νότιο Ἀμερική (Πε
ρούΙ Βολιβία), όπως καί
στα ύψίπεδα τής Αίθιοπίας. Γ ια αὐτούς ή ζωή
είναι φυσιολογική ἐκεῖ
Ἡ συνήθεια είναι μεγαλο
πραγμα..
· Τό γιατί όρισμένοι
ανθρωποι δοκιμαζουν
τήν τύχη τους θέτοντας
τήν ζωή τους σέ κίνδυνο
θα παραμείνει ανεξερεύνητο. Ό λόγος για όσους
έπιδίδονται στό λεγόμενο
«παρκούρ»Ι τό «αθλημα»
των αλματων αναμεσα
| | | ποιοι. σε ύψηλα κτίρια. Τό καΣημερα «Κυριε Πρωθυπουργε...» 
_ Ο Γ ια όγδοη φορα πα- φροντίζουν να τούς έμποτέρας θα γίνει ὁ Μίκ δίσουνΙ καθως οί ίδιοι δέν
Μ ~ ο! τ τ Τζαγκερ των «ΙζοΙΙἰΙ1ἔ λαμβανουν κανένα μέτρο
Μ Ι   δωσω» στα 73 τουχρό- προφυλάξεως.
457 ιτταὲχειισεις κή ρι1σ- νια ,Εκπρόσωπος του συσαν κα ε ονο απο το ¦ . ¦ . ¦
|ἔ|004 μΞχἔΡτό 2014 τό Μ*Μ Μ*_* Ἡ Μ π” Μ ”Μ έ “=Μ ἑΞ;ῖΞΞμ:ΣΞρ%Ξ;
ωτο ικεῖα συ φὡ- . , ¦ ' . ¦ τ  τις ΜΜΜ" =Μ= ΐ-“” Μω- -ἔ“-»“ -Μ"=Μ*Ψ θα: :σας 
ΕΛΠΑ-Γ- ” Μ ω Μ “ ώ Η ώ Μ Μ π ω ω ω “ ώ :ικΙ αιἴαμένει παιδί. διότι ὁδη;όύἔε τα τ;ία
ψ* ·*ΜΜ·“ Μ _ὐ”"Μ.Μ ”Μ·Μ τε: ε τό2014απ| - ΜΜΜ( 'νια δι ω
””'” _ὴὑΜ”ω “ωΜ** ΜΡ ¦ Μ. τ ¦ γο χ Ξ
α" _ * - “ _ _ ἡ σε δισεγγονα. Μηπως οι αδεια οδηγησεως! Ό παΣέ απίστευ τι όκλ ·”_“ '- ἡ *_”ΜΜ σοκ θαἔπ εττενασκε- α Ι δέν κατό θωσε
τη ρ ηση Μ-·-_* ρε; ρ ρ βατηε ρ
Προέβη ὁ μουσΟΠλμό· _Μ η  φθούν τα ίδια τα παιδια ποτέ να περασει τίς έξεως βουλευτής Τοῦ Σγ-  _ η _Μ πού φέρνουν στόν κόσμο; τασεις καί να λαβει τήν
ΡΕΑ ων Ξάνθη- Β8βή· Β  Στήν ήλικία πού εὑρίσκο- αδεια. Καί όλα αὐτά τα
λωσε Τήν Κηδεω Πομό- Μ·ϋΜ_·· ”Μ”“”Β ν αι είναι ύσει αδύνα- όνια δέ θ κε έν ε
Μ Μ  ω 'Ή' τόν να τα ;αρούν. Αὐτα ήσεις για( ύ7ήερβ7όλι;ή
Μ Μη· η” :πω”=*= ”ηωΜ_“ἶἔ *"'.Μ"Μ "θα” ΜΜΜ
'κ,'νή'σΕς'γ,|ὁ ὁΠοΦ“γή Μ ΜΜΜ; Μὴ*- ω και· ἡΜ ·ω“” η· , , 9,
κλιμακὡσεως τής κατα- ”*Μ·· η # ή =Μ Διαβαστ£ τα 
στόσεως στήν Σινική Θα Μ_ω| ἡ *ΝΠ ώ” * Μ Κ Ι ι
λασσα. Ἡ Ταϊβάν έξατιτει _*Μ”_ Μ #*”·" *~Μἀ =*Μ'Μ· « νοιαοχος ηνισμος»
ταπνεύματα. Β,  _Μ”·”Μὑ  9)
ω.ωωωω η”Μ·ω* νω”ΜΜ ΆΜ”Μ·*ω_“_ Ι Ι
κ :9 ·ωὡ”ω· ·*··-ΜἩ- ω·ω _ Λκ <ἔἈλλοτε και σημερα»
φ ·αωΜ·ω Μ~··”μ ·-μ·*·· Ο
|| Μ··* ··ηΜΜ·“ ω ΜΜΜ Μωρά· (σελ. 12)
Ο , ° 1 θΊ'θ°