Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'71109"002Ι7Ζ"
ΣΠΠΦωΥιο κιιιω οπο το ΙΠΠΠεΙι
 ΠΠ Πι: οιιοϋικε£ ΠΠοΠιιοειτ
του ΣΟΒΒοτΟκύριακΟυ
ΔιοΒοσιε εικονα...
Πετοῆο
Σ . Αρενε5,
Μο: ΜΜΜ,
ΜΜΜ κ
0,τι Πει5
εΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΔΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΝιιΜεΡΠΣιι ιό. 07. 20Ι6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 789 - . Δ' Η Ολ Με”
σε Με τι: ΠΡΟΣΟΟΡειι
Ο ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΛΕ' ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΤΟΝ ΤΣ|ΠΡΑ ΝΕο^ζΒΞέ=έκΈἑ%Μ
γρ μμε· "ΑΡΕ ΤΩΡΑ 
κεΝΠ>ΟΑΡιΣπΡΑ Ι ν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 ο ΠΜ ΑΠΟ τι: Λ? 
Τι νο ξερετε γιο
ΕΚΛΟΓΕΣ Πογωτο κοι κεροσιο
Με στεῆνει νεο 7 
ΠρεσΒευτΠ στον - :Η
ι έ 404'
ΑθΠνο Ποσο την ά ο  Η" "ΠΑ _ :
οντἱ6ροσΠ τΠ5 Κῆι- Ν _ ::Ξ· κ· Μ^κεΔοΝ^Σ °'
ντσν. η οι·ιΟιο έχει Του ζΠτΠσε νο «Έχ°""ε κι ~~ '
εχθριι<Π στοσΠ κοτο
τΠ5 Εῆῆοὁο5 εΠει6Π
Ο γομΠρσε τΠ5 εχοσε χρΠμοτο στο εῆ
οῆῆοξει θεση
οΠενοντι στο Ρωσἰο
κοι το Βεροῆινσ κο·
νο στομοτΠσει τι5
μουσική “ο ·
Β|0ιιΠχονιο  ζμ
και ανια Εειιω;ι› ο
ΠΠνικο ομσῆσγο εΠιθεσει5 στο ΔΝΤ 
ΕΜ Μή ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ _ τι
ΜΜΕ ΜΜΜ
ιωνιΠνοιιε
στο ΜΜΜ» κΑθΕ ΜΕΡΑ
Ομσῆσγιο-σσκ Τουρκσο 
, ' , ΠΟΥ ΒΡιΣκΟΜΑΣτε Σων σέ ~ . γ '_ 4
'Η ΚΟρ"ἔοωΟω 42 ΧΡ0Ν|Α ΜΕΤΑ η· ρα -ἶζἴ Ο ο ' ' Ο 
ΞἱἔζΜἙΒ5 Γροφει ΟΛΘ. ΔροΟγσε « "γ°°°$» Σὲ Δ “ὅ Η ς Ι
μ 38 .και ΜΕθΑ ε