Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΤΙΜΩΝ πο·6τπτο. μπορεί νο είνο·
η. έκπληξη οτο 0|τοΜοἱοοο ιοοεοο..."
Ο προπονητής της Βέστερλο, Μπομπ ΠἱτΞΡς. αναλύει στον "ΓΑΥΡΟ" τι είδε απο τον "νέο" θΡῦλο
Η” ΠΊ¦-Ξ?Μ
,|ὶ!||ΜΜ'Π
Ι5 |ΟΥΛ|ΟΥ _
Κοθομερινἡ
ΑθληΙικἡ
Εφημερίὁο. Λο.
Φύλλου Ι.820. _
Τιμή. Μο ο 98"°8-Ψ
Δ · κ « Η ΜΜΜ
-_: 'Με Κο' ΜΜΜ οκοο¦οοοον Μοτο κο! Μουν 
`ποιουσουτ'Ιη1ι1κιΜμτ1Ιικιί1ν·Τιζητοευ1Ποιι1ν 
` Ν|γηοονο ο Βίκτορ, η μειομομοωοη του ΜΕΕικονοι] _;
ΜοΜ“ΜΜΜω Βλεπω 
"ε["ΒἑΜμΜ'ΜΜΜΜΜ η μ :μ 
ΜΜΜΜ·ΜΜοΜΜογεΒπο Μ
έτοιμο ΜΜτκ.ΜοΜες Π·δ Γ. ΣΤΑΣ|Ν0Π0ΥΛ0Σ
3 ΣΤ0Ν ΑΡΕ|° "ΑΓΒ Ο 'ΛΑΜΠΑΚΗΣ
_ "ΜΜΜ" ονοφοοο 6 _.
κοτοτοο ειοογγελέο  
ι. Στ.ΒοοκοΜοοολοο [ί “
01 σποφσσε1ς του ΒἱἔΕορ γ1σ το Ρόστερ κου η επτστρΔο!οῇ στην Ελλάδα που
ῳἑΡνΕ1 ΣξΞλἰξΣ1ς · “ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΙΝΗθΕΙ ΓΙΔ=Ρ“ΟΜΠΣ0Ν ΚΑΝΟΥ": Μ"ε”ΜΜκ"
ΕΠ1ΒεΒσ1ὡνουν ο1 Αγγλο1 γ1σ τον Ουσλο ΣΠ1θἑΐἶὁ ἐἶ11 τον ΟλυμΠ1σκὁ _ "Μῳ·Μ“Μ
· ΠΡΟΤΑθΗΚΕ Ο ΣΙΝΓΚΟΥΡΤΣΟΝ, `ἶΜΑΤΙ.ΕΣ'5ΣΕ Π)ΟΡΕΝ Ϊ: τΜτΜοΜΜλΜ
χ κου”  ξ' 7 · “ΜολΜΜΜΝτ!
 “  “Μοτο “
το Μοτο Μοτο ΜΡ"...
ο  “4·! Ο ρολος του Σφαιρόπουλου ο· , . 'Λ ΠΜΜ.μεΜΜΜΜΜΜΜ[Μ
Η συμφωνία του Ουοττ με το Μαϊάμι πω η οικονομική ΜὲρΒσση , 1 ν Δ; ΜοτοΜΜωωτηΜκοΜο ΚδΡΠυνω [Οι] ὁΙκΠΥορΟυ' Ανω" ΜΜΜ
. _ · κ . . _ . στη μηνυτἡρ1σ σνοφορσ του κοπο του
ΦΧῖἔ;:86 ηςνἑο τ°νΥἶΞ:ἔ°ν° ἔἶ°:ΡἑΞἘ=ζΞ°ῖε%ἐ“ '· . _ ΜΜωωΜΜ"ΠΜΜΜ κατηγορουμἑνου γισ το σκέΙνὁσλο ”ΚοΠορσΙ15“