Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕγκΑιΡ·ΕΣ Πο ΣΗΜΕΡ·Νο κογποΝ· . Μ: Η... 
.ΜΗΝΩΝ 
“ - ·- ·· Η :κΔκΔ·ΜΜ Μ· 
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ Φ|Λ||(Λ!
Ι Πέρασαν 5/5 σημείο
Με τον ισχυρή Μηρ·ζ κοντρόρετοι ο 0ῆυμΠιοκόε, οξ·ζουν το ποῆῆό γκοῆ κο' Πῆήρωσε Ηοῇό
7074: 
κι .Ϊ ΣΤοΙχΗΜΑΠκΗ &
 Ξ ”Μ 7 ΗΜΕρ"Σ|^ ηΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜερ|ΔΑ
ΚΔ' ΠΑ Τον ΜΕΡΑ
ο ο “ “Μη Ι
Μόνε2 |ωνίω ξέραμεγ·οΜνκίΜ _  · · 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 5 |ΟΥΛ|ΟΥ 201 < ; Το Μόνο γιο μαι.. όῆῆη ομόδο
. ¦ν.γν···
Ποια ο· π·θονοτΜ··
νο Προχωρήοε| ο
μετογροφή του
Φέρνω Η· οῆῆου$ ο
Στρομοτσόν·
.Ι |
'Δ Ι ΟΙ απορΙἙς γω το «τέλος» ς
. - Δ του Σέρβου τεχνΙκού δΙεοθοντή
ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ... ή χ. _ / κοΙ ο μόνος τρόπος γω να τον... 
Τον έχει εντοΠίοε· ο
Ζ..μ..ρωωω. Β ' ,ῖ  εκθέσε: η δΙοΙ7(ηοη _
“ 24   ι 
ΜΜΜ  -  Η
το" Μο ` “ ΝΕ"... ΜΠΕΣ ΠΜΜΜ|0 ΠΩ" ΜΚ
Κ' Ε"|Σ||Μ! 1 Χ
ὸ` 0·... κρυφέ8 συζητήσε·8 του μόνστζερ του Ποίκτη με τον Μίχεῆ