Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: 30.000 σπίτια σε ξένα χέρια το φθινόπωρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το μηαΧαλο
στην εξουσία
Ενα από τα αναπάντητα
ερωτήματα που υποβάλλουν συχνα οι Ελληνες εί
σσυνῳαοηΜ.9
|ΩΑΝΝΗΣ Ν. Φ|Λ|ΠΠΑΚΗΣ ἔΞ`
«ποια καθαραα; αφτα υαΧναυυα»
. . . Οι αγγελοι έγιναν
η παπα αυαλανια του Αλ. 'Ι'αιαρα ΜΜΜ
ΜΜΜ δηλώσεις του Μπα να τους Μα; που θέλουν να αποκτήσουν Μπάλα ; 8 νἑα8 δΙ(1Πλ0ΚΪΙ8!
ΠΜ" "ΜΜΕ
|| ΠΡΩΗΝ! Τ"
ΜΗ" ΠΜ"
Τ"" Υ"Μ||ω
Μ". ΜΝΗΜΗ"
Η (Περίεργη) Περἱητωση
του Ανδ. Ποηαδημητρὶου
φουεΙδευΝκυρΙαΜκαωΝ
εισαγγελέαΞὲνηΔημητρίου,ωταθὲΜςηαθαρχΜοναφοω
ΜΜεισογγεΜοΕφωίΜηου _ ¦ . - Δ ·
ΜΜυΠωΜΦΨΜ _ ' __ '. η Ξ_ ;_Δ  ;  “Πι -α ·' -·  4,; τ οι: -- ζ .` ^ ` η' ϊ ' '¦ ` ' Ί ' “ ο η · ή τ Ι ῦ χ. _ ι `-κ η - τι = ' ι Ϊ . χ γ
ΝτογΙἀΚ08 και Απέσυραν τη ν τρ0Π0λ0ῇα ΣΦινγ8Ε (ΪωΡ“) Η Βο υλη Ιταλ εἰ ΙδΙοκ Πα τ£5 των ΜΜΜ
δικαστἑα για την Πα δόμηση στα σΙκσΠεδα Ο Κλ0Ι98 για μα τα μη αλα ΜΜΜ Που έχουτ-'λαβεΙ
υηὁθεση8ὶοτηοη8 ων θωμ0π0υλ0 
 ' Ξ .κ ·ΐ - Π α Μέ εστου'42
-γ _ _ ρωταω κακη εξέταση του _ .
Πόλεμος μω@ΜβΜ“4  Π εισαγγελἰα Διαφθορας για ·ΑΠ0καλΠΨΠ'σοκ καΓσ[αϊ ένα
 “ ΠΜΜ|Μ - νιοϊονΣσΡσΡ“! Ρ
 σ η ν · .-·,-.ί .Ύ ' , .ν ^ __ 7: Ο Μου ο" ως ΠΡΩ'ως· ο ' Ι . ρ · 7 0ιΙτολοίαγοραοον την
-Ϊ ο 7 . ἔκ 24" ΜΜ€ΠωΧῳΜω ΗΜμῳΜκ“ Ι - ΤΡΑΙΝΟΣΕ με πολυ κα`'ΕΞΩ' ϊ' ' “Δ ή! η] '-=  ' ΜΜΚ°ΙΠΠΜΜΜὑ ` ' ' Ι απλο τίμημα (μετα τους
'τ _ Ύ Ν.- . ἶ ο Δ - 'Ζεἴὅδἑς¦νἑ;ρ6ᾶ;τρσυμσηες στη$Νίκσ|σ οσο Μος Μακ Πω χ Δ Γ€ΡμΜὐςΜυΜΜΜ
ΜΝ· Ι βατ ω· ' “Τρἔχὅΐορφγὸ_ .Σ _ ; . ΜΜΜδΜ. .4  26/ Μινωνἰες]. ~ :ο
. ο:Θο ο “ _ _
Συνδικαλιστἑ8 στον Στρατο! «Ναι» Κομμένου στην προταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ε