Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Ἀριθμ. φύλ. 40499' Τιμή ί.50 θ
Ἀμερικῆς 9. ΤΚ. Ί0872. Ἀθήναι. ἱηίο@οετἱαηενν8.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822088ί. Με: 2ί0 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482. Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι28ον
Παρασκευή 15 Ίουλἰου 2016
Κηρύκου μαρτυρσς
καί "συλίττης της μητρὸς αυτου
ΖΕΣΤΙ·Ι: Αίθριος καιρός. Οἱ ανεμοι θα
πνέουν δυτικοί 3 μέ 5 μπωφόρ καί στα νότια βαθμιαία τοπικα 6 μπωφόρ. Άνοδος
τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα θα αγγί
ζει τούς 37 βαθμούς Κελσίου. Σεληνη Η ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.15- Δυσις 8.47'
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒ 'ΒΑΤΟ Ι(ἰ.07
'ΜΜΟ Ο
Φόροι, φόροι
καί παλι φόροι
ωψωωαΜω
ΨΜῳ·“
Μ..“”Μ";ῷ Η.“'~“Ζ:
Μ ·ΜΎ
ο* ΜΜΜ
Η ΜΒ ή
πω...Μ"ΜΜἩ
ω ο* ώ”·
Μ ῶἄΜΜ=”
” ὰ·“ΜΜΗΜ
Μω*Μ*Μ
ωἀψ“Μ“ώ¦
'Η Μα
ααα-Μα
_* Μ”
Ἀπαἔιώνεται
ή δημόσια περιουσία
Με χαμηλό τίμημα πολλές αποκρατικοποιήσεις
Ι·Ι ΤΡΑΙΝ0ΣΕ. ή εταιρεία δηλαδή πού δημιουργήθηκε πρό δεκαετίας περίπου για τήν λειτουργία
καί εκμεταλλευση όλων τῶν σιδη ροδρομικῶν μεταφορῶν (έπιβατικῶν. έμπορευματικῶν κ.λπ.).
έπωλήθη χθές έναντι μόλις 45 έκατομμυρίων εὐρώ. Νέος ἰδιοκτήτης
είναι ή κρατική ἰταλική εταιρεία
Γεττονἰο 08110 8Ιατσ ΙΙαΙἱαυο. σέ
ποσοστό 100%.
Τό τίμημα για τήν πώληση
είναι πραγματι μικρό. αλλα ταυτοχρόνως είναι τό ὐψηλότερο πού
κατετέθη στόν διαγωνισμό.Ἀν κατι αποδεικνύει αὐτή ή ἐξέλιξη.
εἶναι ή απαξίωσις τής δημοσίας περιουσίας μέ τήν παροδο τῶν ἐτῶν.
Στό διαστημα τής διακυβερνήσεως Καραμανλή (Μαρτιος
2004-Σεπτέμβριος 2009). οἱ αποκρατικοποιήσεις απέφεραν έσοδα
συνολικού ύψους 7.7 δισ. εὐρώ. 'Η
πώλησις του πλειοψηφικοὐ πακέτου του ΟΤΕ. τής°Εμπορικής Τρα
πέζης. μέρους τήςῦΕθνικής Τραπέζης, ή παραχώρησις τμήματος τοῦ
λιμένος Πειραιῶς καί αλλες ἰδιωτικοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σέ αρκετα εὐμενές έπενδυτικό περιβαλλον: 'Η 'Ελλας εἶχε
ἱκανοποιητικούς ρυθμούς αναπτύςεως καί απήλαυε φθηνοὐ δανεισμού ως κρατος-μέλος τής Εὐρωζώνης. τό ἴδιο καί οἱ επιχειρήσεις
πού δροὐσαν στήν χώρα. 'Η Κυβέρνησις εἶχε εὐελιςία καί χρονική ανεση στίς διαπραγματεύσεις.
Τόν Φεβρουαριο του 2011. ή
Κυβέρνησις κλήθηκε να θέσει σέ
εφαρμογή πρόγραμμα ἰδιωτικοποιήσεων πού θα απέφερε 50 δισ.
έως τό 2015."Οχι μόνον ὁ στόχος
αὐτός δέν έπετεύχθη. αλλα τα έσοδα ήταν ση μαντικα λιγότερα καί
από τα 7.7 δισ.!
Ἀπό τό 2009 καί έντεὐθεν. ή
ύφεσις στην χώρα μας βαθαίνει διαρκῶς. ὁ δανεισμός τῶν επιχειρήσεων έχει ανέλθει σέ κόστος σχε
δόν απαγορευτικό. καί ή φορολόγησίς τους έχει έκτοζευθεῖ στα
ύψη. Μέσα σέ αὐτό τό περιβαλλον. ανετέθη ή αξιοποίησις τής
δημοσίας περιουσίας σέ ένα νεοπαγή ὁργανισμό. το ΤΑΙΠΕΔ. ή
διοίκη σις του οποίου αλλαξε σέ τακτα χρονικα διαστήματα. Τήν ἴδια
στιγμή. οἱ ὐποψήφιοι επενδυτές
γνώριζαν πολύ καλα ότι τό ἑλληνικό κρατος έπείγεται να πωλήσει
τα περιουσιακα του στοιχεία. προκειμένου να αξιοποιήσει τό τίμημα για τήν απομείωση τοὐ χρέους.
Ύπό αὐτές τίς συνθήκες. τό
μοναδικό θετικό στοιχεῖο είναι τό
υπόβαθρο καί οἱ προθέσεις τῶν περισσοτέρων αγοραστῶν: Οἱ έπενδυτές στον λιμένα του Πειραιῶς.
στα περιφερειακα αεροδρόμια.
στο °Ελληνικό καί αλλού διαθέτουν τήν τεχνογνωσία για να αναπτύζουν τα δημόσια περιουσιακα στοιχεία πού απέκτησαν. πρός
όφελος τής εὐρύτερης οἱκονομικής δραστη ριότητος.
Κυβερνητική ανοχή
για τήν καταληψη στό ΑΠΘ
Ουδεμία απαντησις στίς εκκλήσεις του πρυτανεως
0ΥΔ0ΛΩΣ κολακευτικές για
τήν χώρα καί τήν δημοσία παιδεία
εἶναι οἱ εἰκόνες του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ς.
ὅπου ή Νομική Σχολή έχει μετατραπεῖ σέ καταυλισμό σκηνιτῶν
πού παραπέμπει μαλλον σέ Μεσαίωνα. παρα σέ εὐρωπαῖκή χώρα του ΖΙου αἰῶνος. Ἀρχής γενομένης από μερικές δεκαδες Γερμανῶν. συγκεντρώνονται ατομα
διαφόρων έθνικοτήτων καί προελεύσεων. τα ὁποῖα δέν δείχνουν να
έχουν τήν παραμικρή σχέση μέ πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ακαδημαῖκή κοινότητα.
Μέ πρῶτο «δείγμα γραφής» τό
σπασιμο τῶν λουκέτων καί τήν παραβίαση του χώρου τής Νομικής.
προεκαλεσαν τήν αντίδραση ακόμη καί τού άγνωστοὐ για τήν ανεκτικότητα τοι» δημαρχου Θεσσαλονίκης. Γιαννη Μπουταρη. Πρόκειται για καταφωρη παρανομία.
Για καταστρατήγηση τής πεμπτουσίας τοὐ πανεπιστημιακού ασύλου.
Για τήν οποία μόνον ή Κυβέρνησις
δέν φαίνεται να ένοχλεῖται.“Ομως
θα αρκούσε ή αναγνωσις τής ἱστοσελίδος τῶν ὁργανωτῶν για τήν
αμεσο αντίδ ραση τῶν εἰσαγγελικῶν καί αστυνομικῶν Ἀρχῶν. Τό
γεγονός ότι παρέχονται από αὐτόν
τόν δικτυακό τόπο καί συμβουλές
για τό τί ἰσχύει στήν 'Ελλαδα ως
πρός τα όπλα. τα εκρηκτικα καί τα
ναρκωτικα εἶναι εξόχως αποκαλυπτικό για τίς προθέσεις τους.
“Ομως οἱ αντιδρασεις περιορίζονται σέ μία εντολή πρός τήν
Ἀστυνομία να τηρείται ή αὐτόφωρος διαδικασία σέ περίπτωση αξιοποίνων πραςεων.“Ομως ή καταληψις αὐτή καθ5 ἑαυτήν συνιστα αξιόποινη Μαη. ή ὁποία έχει αφεθεί
ατιμώρητη.“Ισως διότι από τούς
κύκλους του κυβερνῶντος κόμματος κατέστη σαφές ότι «δέν ένοχλοὐνται» από αὐτήν τήν παρανομία. πού. κατα δήλωση τῶν όργανωτῶν της. στρέφεται «έναντια σέ
κρατος. εθνικισμό. πατριαρχία καί
κεφαλαιο».Ἀλλωστε. ή Κυβέρνησις απαςιοῖ μέχρι στιγμής να απαντή σει στίς εκκλήσεις τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν του ΑΠΘ.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
· Όρχή καί χλευασμό
προκάλεσε ὁ πρώην πρόεδρος τών ΗΠΑ Τζώρτζ
ΜπουςΙ ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη μέ κατακόκκινα μάχουλα -από τί άραγε;στήν τελετή στήν μνήμη τών άστυνομικών
που δολοφονήθηκαν στό
|`|τάλλαςΙ καί τήν ώρα
τής έπιμνημοσυνου δεήσεώς άρχισε νά κουνιέται πέρα-δώθε σάν χαλασμένο έκκρεμές, χορευοντας μέ χαμόγελο στούς
ήχους τοῦ εκκλησιαστικού ύμνου. Δίπλα του ή
Μισέλ Ομπάμα ήταν σέ
αμηχανία ένώ καί ὁ ίδιος ὁ Όμπάμα έκανε ότι δέν
έβλεπε. Τέλος πάντων, ή
σύζυγός τουΙ ΛώραΙ δέν
μπορούσε νά τόν έμποδίσει νά πιεί πρό τής τε
ι Ἀπ0Μτῆσπ
τόν τελευταῖο,
ἔενόγλωσσο, '
'_ ὁαπό . ·
Κριστιάνο Ρονάλντο καί
ή τηλεοπτική προσωπικότης Δρ Φίλ ΜακΓκρό μέ
88 εκατ. δολλάρια.
· Χρυσές δουλειές θά
ανοίξουν τά ταχυδρομεία
τής 7νδίας! Ἀνέλαβαν νά
στέλνουν σέ όσους ένδιαφέρονται νερό από τόν
Γάχχη, τό ὁποῖο έμφιαλώνεται ἐπί τόπου. Ἐπί
πλέονΙ έάν σκεφθοι7με ότι
ή μία ρουπία άντιστοιχεΐ
σέ 0.0] τοῦ ευρώΙ ή τιμή
τής φιάλης είναι προσιτή:
Ι 5 ρουπίες γιά τά200ΙΠΙ.
Ἐάν βεβαίως κάποιος θέλει
νερό από άλλη πηγήΙ θά
πληρώνει καί άλλη τιμή,
δηλαδή 25 ρουπίες.
· Στό δυτικό προάστιο
Χόλλαντ Πάρκ τοῦ Λονδίνοα σέ ένα πανέμορφο
διώροφο αρχοντικόΙ ἑτιτά
ι7πνοδώματίώνΙ που κοστίζει Ι7 εκατ. δολλάριαΙ
θά ζείστό έξής ὁ απελθών
Πρωθυπουργός τῆς Βρεταννίας Νταίηβιντ Κάμε
| Ν ( | ~ | | ) | ρον. Τό αρχοντικό ανή   λ"ηἶἶ Καί λ!” αΙδωἶ·“ κει στόν μεγιστανα φίλο
~ Κ ί . Ἀλ Π ί
_ _ Ο Ἡ 2όχρονη τρακου-   ἔρκΟθΞ
α” | | | | δίσΤρία Ταίηλορ ΣουίἔεΤ ώρεϊται τό προάστιο τῶν
~ κ ί σε τήν πρώτη |- διάσημων, καί εκεί κατοι Ι(αι με τη «βουλα» του ΟΗΕ... ἑἐ“ἐἩωο τον Ξ θα,... η..
νήσει ὁ Αύγουστος για (Η: 5 πο? ω  καμ, ο Ελτον Τζών, ο Σ250.000 συνταξιούχους. Μ”'Μ· ”Μ_ήΜ Ν “ύ η κ Ν * Μ ·*Μ“ θα αμείβΟμΨων δΙασημων μου ΚόΟυε^ κά
οί ὁποῖοι θα είσι·ιρόξουν  ””·”·'Μ ωΜ ”·ΜΜ του κόσμου, καθώς κέρδιμειωμένες συνταξεις μέ- _ Μ ω ΜΜΜ” Μ”ωΜ σε Ι70 αατ δολλάρια καί ο Σ ι Ώκλ ~ Ν:
χρι80%- Μ· ηω·ΜκΜ ·ψ_·Μ···  ΗΜ·ω ἐσπασεκωΤὁρεκὁρ Τῶν α; Ζτἱ;ανδίαΞνέν?ἑρχἱΜ Ο" ἡ Μ Μ ή ω ω Μ ύ μ |_ η' _|_ Κ ί* ή ω Μ περιοδειών τών «Β0Πι11ρ Τεκ-Γοωκὁ γραφείο μετέΜ Μ Μ ή ΜΒΜ· ἡ Μ.- _·_'ὴ Η Η” ΟΒΙ” Μ δωρα». Στήν δευτερη θέ- τρεψε ένα τμήμα ἑνὸς παΜέΤωΠο γιό νά κοΤσψη_ *η ω 5· Μ· ρ.  · Μ “ύ   είναι ή μπάντα «Οοο λαιοι7 |αι7τοκινητρδρόφισθεῖ ὁ εκλογικός νό- “Μ Ο Μ ώ· _ ·'-"” " Ρ "β ω Μ ή Μ η· Μ ΜΜΜ». με κερδη ΠΟ μου. ακου; 600 μετρων.
μος συγκροτεῖ ὁ Πρόε- ω*μωΜ .Μ“_ Μ" “-=Ε “'*ω_-“ “|Μω έκατ. δολλάρια Στήν τρί- σέ ποδηλατὁδρομο, ὁ
όρος τῆς ΝΔ- Η' 5 ἡ η Μ ._ Τ Ω ω__ Μ- _*” τη θέση είναι ὁ Ἀμερικανός ὁποῖος όμως διαθέτει φώΜ” “_· | ' ' | ' · συηραφευς Τζαίημς Πά- τισμό ·ιύπουΙ¦ΕΒΙ σέ ρόζ
ΞΜ Μ"ή=*” ””Ἑ Μ.ὡ_· ζ ή τερσον μέ 95 ἑκατ δωμα- χρώμα! Περί χρωμάτων
Θύελλσ όνἩδρὁσε_ ”ΜΩ"“*. __ὐ”Βὴ”.' "ΜΜΜ_ ·Μ||·|“"|_ ρΙα. και στην τεταρτη ο ουδενσχολιον...
ων προκάλεσε ἡ είδη- _ΜΜϋ ο Μ ΜΜ- ΜωωΜ
σις της αναλήψεως του ΜΜΜ· _-“~_Μ 'Μ- δΌ· ·ΜΜ_· Διαβάστε τά ά θ α
ὑΠῳργεἙυ ἘξωἘε_ °*“= ἡ·Μω““  ”ΤΜ θ θ
κ ν Τ νν ι ο Ι
ἔἔἔωἱηἱιηἔΞἑπἑἶ  η. =”"μ““ ὴ·.”ηωη π-“·ω· «Χαπι απελπισιας»
ο” Μ. ””ω”.· ώ?? Μ' “Μ| | = ··”=Μ·“· ·Μω* Σα@ά"09ι ΚαωάΜ€(σελ· 3)
· κ κωωΜ:ω- ·“·Μ= :Ό =··#·°ὅ «°Εθνικ' κο ια ία»
ι  “Μ···Μ ··“·ωΜ ααα-Μακη· "Μ Κωστα9ΧιΜτιδη€ (σελ 8)
9 7 ί Η κι 'Η