Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4296/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

∆ηµόσιο
το φράγµα

Από αριστερά,
Α. Αντωνόπουλος,
Κ. Πελετίδης,
Α. Παπανικήτας

3 ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ:
ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
/ ΣΕΛ. 7

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Γιατί
ζητάµε
εκλογές»
u ΣΦΟ∆ΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ
ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ
Ν.∆. ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο.
/ ΣΕΛ. 8

ΠΝΙΓΗΚΕ Ο 82ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ∆ΕΗ «∆ΙΩΧΝΕΙ» ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

∆ιακανονισµοί

µετ’ εµποδίων στην Πάτρα
8∆ίµηνη παράταση:
Ως τις 30 Σεπτεµβρίου
η ρύθµιση οφειλών
σε 36 δόσεις
8 Στα ύψη τις τελευταίες
ηµέρες οι διακοπές από
ιδιωτικά συνεργεία

O A. TΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

∆εν αποκλείει
δηµοψήφισµα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
/ ΣΕΛ. 4

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ

Τελευταία
βουτιά
στην Πλάζ
u ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
/ ΣΕΛ. 4

C M
Y K

Λήγει (;) η προθεσµία

/ ΣΕΛ. 4

ΣΠΟΡ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Παράταση
ή λήξη

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ:
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
/ ΣΕΛ. 25-32

Απ ‘ όλα έχουν τα κελιά...

/ ΣΕΛ. 5

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΘΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ

Στο Αίγιο
σήµερα ο
Γ. Τσιρώνης

1.603 θέσεις
µε οκτάµηνα

/ ΣΕΛ. 12

/ ΣΕΛ. 4

/ ΣΕΛ. 5