Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λιγα ο Γ'ώργῦς
Αμβροσίου
σχολιάζει
από τους πολλούς
και όχι πολλα
 τι Αλήθεια
 από τους λιγους"  κΑΘΗΜεΡιΝΗ εΦΗΜεριΔΑ Με θΕΣΣΑΛ|ΑΣ ο ήχο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3575 - ΕΤΟΣ 13ο ΜΡΛΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
κ; .<ι _ ω Δ ·' ῦ ή  · Στα 45 εκατ. ευρω ανέρχεται ή προσφορα τής ιταλικής
α 7 Ἡ - _.
Γειτονιε για το 100% τής ΤΡΑΙΝ0ΣΕ και τήν οποία εκανε
αποδεκτή το 'Ι'ΑΪΠΕΔ
Ο Σήμειωνεται ότι αρχικό ενδιαφερον για τήν ΤΡΑΙΝ0ΣΕ
είχαν εκδήλωοει προ εβδομάδων οι Ιταλικοί Σιδήρόδρομοι¦
οι Ρωσικοί Σιδήρόδρομοι (ΒΖΒ) και ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ο Ένα αρθρο από τις 15 Ιουλιου τον 2013... θυμήθήκε ο
Άδωνις Γεωρνιαδής με αφορμή τήν εξανορα τής ΤΡΑΙΝ0ΣΕ από τήν ιταλική εταιρεία οιδήροδρόμων Γειτονιε
Βε11ο Μοτο πωπω,
εναντι 45 εκατομμυρίων Ό
ευρω ο τα. 5 ' Θ
ι ο ¦ ι ι ¦ ' Στην όμορφη και γραφική
 Ο Ἀφηοσο Πηλἱοο
Μ ΕυχαριοἔεἘἐιοκοπὲς και · _
- η η η ο 0Τ0χυριαηο
Συνεχι ζονται Ο' με "ρθω” *ως 9
' Απολουοτικὸ παραδοσιακό Πρωινό
"α   'ς. . . "ΒΞε!Μ59ἑ!° ΜαοΎικὲς προσφορές ολο τον χρονο `
Ι Δεκτός κοινωνικός Τοπρισμὁς
Ο Στους Σοφαδες με δ οιεΔεοτΑ
στόχο τήν εξττπήρετήοή ` Μαρινόπουλος Γιάννης
των δήμοτων Ο Σελ 4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΜΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΠΑΔΙΑ
..ω.ΜΜ“Μ“π
Αντωνης Ζὐμαρης Μ·,ΜΜΒ·'
370 08 Μηπως Μογνησἱας. Τηλ: 24230 33423. Ροκ: 24230 33023 - , . Ι .
Ε-Μ8ιΙ: ιπΙο@αοιοΙ-κπΠα.τοΜ¦ Μνιν.ΙτοιεΙ-Μπα.εοΜ Ε“ΓοΜΕὸκ8 |οοω Πο'δωγ |οοω ΘεοΟΟΝΟς
.κ  π
  Ξ πατα. απο ο ε:
η! ···ν_. Ν
Μέ' π* Ι Ι
 τ  “Ξ `Ξ; Ο ΞΙ;ῖ¦
Δ . _  .
Μπλατοοὐκα 22 & Β. Τζέλλα | Καρδίτσα
τ. ΜΜΟ 71923
~ ν 7'
αμκ ·` / ` _
”ΤΜ ο[οαΘΠτ ροο[ αχ Μαιος!