Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΡΜ( ἔ° ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΗΦΗΣ Πι ΜονΡΜΜ °  “ 
 - Με ΜΜΜ ο Μι Μπι... ι· · 
 ,¦; λ ΑντιῆομΒονετοικοι οΜοροΗινο5Πω56ενεινο·ΒοσιΜὴεΠιῆογὴτοω Βίκτορ ί “
ΠΔ ΜΥ@'Μ ΜΜΜ Νικ" _ οι' ἩμΜ¦¦¦=¦
Φσ““ὡ“·ω Μ" ΜΜΜ" Με ΜΝ ΜΜΜ
εν6ιοφέρον γιο τον Ξ
Ρουμσν0 σώσει: τ· :ο `Μ ΜΝ για να. . . αξιοποιηθεί όπως του Μαι
ΣτοιχΗΜΑτικΗ &
"ΜερΗΣ|^ ΛΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεριΔΑ
κ , . 7 ¦ Μ γ κ
“ ' τ. · 7 η
.ι ' · .
_ ' π
. ο Ι _ _ 4 ι
. ν-- _ . ·
ι ρων· το ο·
· Τ|ΜΗ 1 β· Η Η οι γιο ένο κολό ταμείο με το φοβορί
ΕΧΕΙ ΜΙΛΗΣΕΙ Με τοΝ ΓΑΜΟ ΞΜ^ἙὲΞΡ
ΣΤοπεΡοΣτΡ ο » Δ  _έ _`_
ι ῦ ·> πεΡ1ΜΕΝΕΠ0« κ 
 ἶ οΥ ΑΜΦΟΖογ“· .·
_ κ ἰ `>
Ι 7 _ _ ο ι 3
η· ο ¦ Ϊ
]Ψ χ η; / 
Ν Μ..
Δ ο  Ο Γ Μ
 ° ¦ - ; Ἡ Η Αεκ θέῆε· ποῆὐ τον
Π Αργεντινό @ο
η .ι Δ. γ_ «ΜΗΚΑΝ»
' · ι ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ
Σαρώνει την ιταλικη χ  ι χ  
' τής
ο ορο ο προπονη
“ϊἔυ «τριΦυλλιου»
Η πιο" του οτζ'
του με τον Μίχεῆ