Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Ε'Κ°ΝΛ
"ΟΥ ΟΛΥΜΛ'ΛΚ°Υ 
ΕΓΟ 'ΕΛΕΥ'Λ'° ἶ~
ΔΕΚΑΛ Ε"Τ°
επί της Βέστερπο
έγινε 3-2 στο 90'
Κουπερ οι ηρυορο·
Βουνο" νιο σε'. στον ωοιοοτινο
οι!" το μοτς ου Μο ο 'ο 34
προπνπ·πτον οι Μίκτες του Βίκτορ ο κο·
ε'τυν το· οπως Μπες ευκο·ο'ες νο
ονε·οοουν οποιοι ποοοπονο τον σειοτπ του
οπο· ο Στο τεπευτοἰο πωπω” ομως ΜιΕον
νο τονουν τπ ουννεντρ·οπ τους ο Με"
Μο ποπ το· σο μπορουοον νο ιοο0οριπουν Μπος στο Η'. ον ο Πιπι·ονεοιτς
ο" εκανε .Μάικ πιο" στον
Με “που
"τυπο ποπ “ χ κ '~ Χ ι ' α
οτο οπου· ο Ε Ν κ ' χ 3%
καιω ο εε ` | ι ι
ενοπῇνο:=    Μ »χ Δ ΧΧ'
πορουοιος ς. κ
οοιεονπςοορ:  ,
Άνοιξε το οκοο `, 'ι “χ · ·
με πονοπτι · `
σου. Με ουο Ἑοτιοεε το οευτερο νι· τον χ Χ ι υ `
Μ" ΠΜ· Ανορουτοο ·ο2'· πι εως· ι ι .η ' Ι,
ει····οί·ε (Η: και παπι κοπεί· έτοιμου κ χ χ. Χ
του το· μιο πο|ντπ ο ο Ιντενιε το Ξ-υ Υ ι
οο·οτ απο οτα οτο σε· ο ΜΜΜ  Ο _
ΜΜΜ που ο των." σου ο Ι 
ουν ενινο ποπ
'ΙΒΝ ¦ῖ° "ΜΗΛΟ Ο' ΕΕΑΠ" παω το 69'.
“ΜΝ ε' Με Κάπο ως· τπν παμπ.” προειοοποιπτινπ ροπή καπου ο ο Γκονοουπο το 8-4 το! ι νο·
ο Ντε κ·πορ το τυπικο 84 Φου
οι ου· ΜΜΜ του
ΜμΜω, ΜΜΜ τοι
ΜΒΜ. ο ΠΜονος Με. το
αφ τα ήτον στα· ΜΕΝ,
ο Μ πω" πιο.. μη
πο" που Μ στο
ΜΜο του
ΚΑΛΟ: 0 Ο"ΚΕ'ΡΛΣ ο
Στο ουνοτο πρῶτο πμἱνρονο
του οπυμπιονου Χωριο·
ο πωτηοΜς ο ποπ» ο Ντ·
πο Ππενιο ο ἙποιΕ· Μι
ο κομπιοοο
ΑΠΌ ϊ!
ῖ"°'Μ|| οτο
πυρος τεοτ· με τι"
πουτοοΜτΜ
Μπριζ
ΒΙΒΗ” σεων· οποιο που εικονα με
ποππες ειινοιΜες. ενο τοτΜρουε νο
οποροροιιμ· τρεις ωρες ο πορουπωπω το· ορυετο ωσπου"
οτοοε'ο ο Μος. σε “που
οπμείο του μοτς σου πιιοοτον
πουν ΜΜΜ ο 'πτον “πο
τεοτ με τπ Μοτερ" ο Δεν
μου οοεοον το τεΜυτοἰο
"κο Μπα οτον ποσοι·
τπν ρω μος ο Δεν
επιτρέπω· ουτο νο
πωπω οτο εποπτομοτινο ποΜουιρο
τοι οο πρέπει νο ουνεΧἰοουμε νο σου·
Μυουμ· γιο νο μπ
ουμΜί Εονο ουτο·
.Ποπυ εμπτιοος το·
μυ Μππ ποιοτπτο ποἰπτπς
ο κομπιοοο ο ΜΜΜ· νιο μιο
ο!οιρετιΜ πωπω νιο εμος κο· το η
πως οπο τπν πρὑτπ του οποοπ
οτι εινοι οε που κοπο
οι'πεοο·
Η Ε"|'Π8"'| 'ΟΠ ¦°Λ|"ῖ
ο πορ8πνος πρώπν τ·τνιτος του οπυμπιονου
περοοο το πωπω" οπο το ΞενοΜιο τπτ
Μος νοι πωπω Μπος τοπος οτινμες
ΚΑΡΕΛ" ΜΜΜ Μ"
ο Βίκτορ το· οι ουνεονοτ·ς του ονοπουουν νο ”οσων "Μ "'“”? 'Ψ
το ”οσο οτο ΜΜΜ τπς Πον- νιο νο οουν τπν 4%
προοποοειο τπτ Μακ του Νικου κορεππ κοντ” Μ ”8 ω'
οτπν ΠΜντουτονοοτ γιο τον το προκριμοτινο
νυρο του Γιουροπο Λιγκ ων”
η 'οπο ΜΜΜπωρ·Μ
πως ο” ΜΒΜοΜ·νονος
Μος·ΜτοπουεΜτπντΜ
'Εντονο το
ερυ·οοΜυ·ο
τρώω ο πρ·τοί
ομονενείς οπο το που του ουν ονονιοτι:6 πό” Υ· ° κι.” ΜΝ" με τον
Μπνιο το· τπν ΜΜΜ Μοτο. ο" γ Μ.·”6'° του
υπΜνΜο πι'νον νοες οτοΜ νο υπονΜι ουτο-  ..πΜ· ΑΜΒ Μι·
Μ Μ Μι το· οι υπ"πιο· του νππύοου επΒυμουοον
Μ ΜΜΜ Με του
στο Με Κουκ· το·
ποροτοποιιοποον
το απο
!το ήπιο· το!
ο πρώπν ποΙκτπς του
οπυμπιονου μποτ ΜΜΜ.
ο οποιος οτο Μ του ΜανίΒτοι οτι· κοπο·
ΜΜΜ ων
πιο ΜΜΜ “οι το πΝνΝυυο
γιο τους ιερυοοοπευτους· οπμερο
το “ω ο Αυριο το απο· με τον
ΜΜΜ- απο· ΜΜΜ νο· το
τους." επιοτρΜ οτπν Αοπνο
977|Ι08 852|43 29
ΓΜ ο οπεοτοπμἑνος του ·οΜ£·
στο κοπο ΜΞΞιιτ
ΜΜΜ" Μηπως
το πρι το·
νποπ του οπυμπιοπου. που ένα· “πως
οτ Μμοτο. οππο νο·
επειοε τον ΕΡ" ΠΠ"
οτι του πορεια· τπν ουτωρίο νο πρωτονωνιοτποει
οτο Μπορω” ουνοτο
επ'πεοο οτπν
Λος 'έπος με τον
πιοονο πμεριπονο Μποντ
ΠΜ μ.›. που εινοι ετοιμος νο
υπονρο·ει ουμοοποιο οτους
πρωτοοππτ£ς. κοντ” στους
οποιους πριν οπο το· νοονιο.
Μπος τπ ΜΜΜ τπς
τιενο. ειπε οτοοορει ο·
ποντους οτο :ΕΦ
ΤΩΝ Ε"°Ρ
Δ/ιιτῇς: ο. Νικοῆοῖοης
Διευθυντπς τυπο-Εως: ΣΤΗΝ! ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ Ί! |0ΥΛ|0Υ 20" Ο ΑΩ. ΜΝ·
¦ ,  πιο Δνο
     Χι·οΝιπτ
οποιο π
ΞυΜίνκο
Συμφωνω οτο
Μοτονπκον “ Ι
νουεπ Μονίκ· ιο'.
50) ο !το 28' είτε
ιοοοορίοει με τοντ·νπ
'ΜΜΜ' ο "Μο"
ο 0ο σαι οονεικος ο ΠΜ.
ΓράΦΞΙ ο Δ'°Ν'ΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ (σεῆἱδΠ '5)
Η οτπεοΜππχττε“=-ι
το" πιιΝποΗιυπικο
οι ·ποοοινοι· ΜΜΜ" · >
το μνο στον ο··υνο. Πε που!" το πρωτο
οπου ιωπω τετορτο. οπου στο ι·τ6ιιιοοεν
μονος το" ο· ως, του ΜΜππιΜ νυριορτουοε πονο
περιπτώσεις ο κι. να π· ΠΜ” ων τον νεοοπο·τππωπω ο". ρω· πωπω” ΝΙΝΟ). οι Μίκης του
Η Λ'ΜΛ"| Η Μο
θΕΛΕ| Μ'Λ0"|"0'
ενά τρίτος Μπος Μπι
οριοτιπο ο ΜΜΕ
ο τεννινος τπς
τοντ·οποντ υπο οπο τπ
οιο'νποπ μπας” το εκ.
ευοῶ νιο τπν οπυντποπ
του ιοππω μπον οπο
τον οπυμπιοκο
|"°““Μ ΜΧ", 'Ο' Γω'ΕΙ
νι· Ποννιώτο
π πωσ” οπο
περίπου τω
Μπους του
ΜΟΗ. που τον
οπκωοπν οτο
ο..."
Απω- |τρομοτοιονι πωπω οντονονιοτιώ οτο Εουνρου Εοροτοονπου. οπενοντι οτπν ΜΜΜ
'Λ "ΗΠΑ
Νιν" οτο πρῶτο
πμΜο... οι αοοοπον·εΚ προπνπι οπο" με τη σου·
που Μη" οπο
τις ομυντΜς ορυνουἱ·ς τους το· οτο
εε· Μουν" πιο·
οτο σπορ'
"ῖῖΛ ΤΟΥ '|Λ°Κ Λ"° Τ" ΕΤΕΛ°'Λ (3-5)
πουπουρπς (οι 'Μπι πρ· ουτοννοΜ το·
Μπρίντα 82'. οπευοε€ος ΜΜΜ) οι
οκοοερ του Μ" ο 'ιο τους Ρουμονους
50ο που πετυπ ο Τουντορι· 88'. ·5') τοι
οπο Μ οι πως Ω". Ποντοιου (370 ο
Το απο ενινε οτπν ΜΜΜ οπου
προετοιμοζετοι π Μου του πωπω
πιτς. ο οποιος ΜΜΜ" το Μπομπ·
νο γινει απο μετονροοπ πριν ως το
πρῶτο ευροποἱκο ποιΜοι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα