Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο πλαίσιο για τους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10408

1€

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

150.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Συντάξεις
14 ιουλιου 2016

Ποιοι παίρνουν σύνταξη
χωρίς όριο ηλικίας
»15-16, 25-26

Πάνω από 100.000 συντ
αξ
μένουν χωρίς (ή με μικρό ιούχοι
τερο) ΕΚΑΣ

Του ΓιΑΝΝΗ ΦΩΣΚολου

Π

άνω από 100.000 συνταξιούχοι χάνουν φέτος το ΕΚΑΣ (από 1ης
Ιουνίου) ή πέφτουν κατηγορία και θα πάρουν
μικρότερο
επίδομα, λόγω των νέων
εισοδηματικών κριτηρίων που
εισήγαγε
ο πρόσφατος ασφαλιστι
κός νόμος.
Η «πρεμιέρα» των περικοπώ
ν έγινε με την καταβολή
των συντάξεων του Ιουλίου.
Το ψαλίδι μετράει από
τη σύνταξη Ιουνίου και όχι
από την αρχή του χρόνου -όπως
πάγια συνέβαινε στο παρελθόν
-- καθώς για
το πρώτο 5μηνο (Ιανουάριο
ς-Μάιος)
ισχύουν τα παλιά εισοδημα
τικά
κριτήρια (του 2015). Ετσι
οι συνταξιούχοι που δεν πληρούν
τα νέα
κριτήρια θα επιστρέψο
υν αναδρομικά τα αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά ενός μήνα.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΑΣ
2015 + 1/1/2016 - 31/5/2016
Εισόδημα από συντάξεις
Μέχρι 7.715,65 ευρώ
(642,9 τον μήνα)

8.219,94 - 8.472,09
(685 - 706 τον μήνα)
8.472,10 - 9.200
(706 - 766 τον μήνα)

Μέχρι 7.216 ευρώ
(601,3 τον μήνα)

230

7.715,66 - 8.018,26
(642,9 - 668,1 τον μήνα) 172,5
8.018,27 - 8.219,93
(668,1 - 684,9 τον μήνα)

1/6/2016 -31/12/2016

ΕΚΑΣ Εισόδημα από
συντάξεις

115
57,5

ΕΚΑΣ

+

100.000
συνταξιούχοι με
μικρότερο
ΕΚΑΣ

230

7.217 - 7.518
(601,3 - 626,5 τον μήνα) 172,5
7.518,01 - 7.720
(626,5 - 643,3 τον μήνα)

115

7.720,01 - 7.972
(643,3 - 664,3 τον μήνα) 57,5

Ρυθμίσεις-έκπληξη από το υπουργείο Οικονομικών
Από 7.972
(664,3 τον μήνα)

30

0

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Πλαφόν ατομικού
φορολογητέου εισοδήματ
ος

Πλαφόν ατομικού
φορολογητέου εισοδήματ
ος

9.884 ευρώ

▶Από το επίδομα

8.884 ευρώ

Πλαφόν οικογενειακού
φορολογητέου εισοδήματ
ος

που καταργείται
σταδιακά έως και
το 2019 αποκλείονται όλοι οι νέοι
συνταξιούχοι

15.380 ευρώ

Πλαφόν οικογενειακού
φορολογητέου εισοδήματ
ος
11.000 ευρώ

Το ΕΚΑΣ το χάνουν όσοι
συνταξιούχοι ήταν στην
κατηγορία
των 30 ευρώ και αρκετοί
που
εισέπρατταν 230, 115 και
57,5 ευρώ

Σύμφωνα με εγκύκλιο
του ΙΚΑ,
εφεξής), ανεξαρτήτως
τα αναδρομικά του Ιουνίου
αν πληρούν αναπήρων
θα παπολεμικής περιόδου,
ή όχι τα νέα εισοδηματ
ρακρατηθούν σε ισόποσες
ικά κριτήρια. όπως
των, να μην υπερβαίνε
μηνιαίκαι τρομοκρατίας και
ι τα 664 ευ- να (αντί
Για να πάρει κανείς
προνοι- ρώ.
ες δόσεις από τις συντάξεις
642,97), 172,5 ευρώ
ΕΚΑΣ πρέπει ακά
θα
επιδόματα. Αντίθετα,
που
να πληροί αθροιστικά
παίρνουν όσοι λαμβάνου
συνυποκαταβάλλονται εντός
τις εξής προ- λογίζοντα
Υπάρχουν δύο ταχύτητες
του 2016 μέν από
ι το επίδομα απόλυτης
ϋποθέσεις (εισοδήμα
χαμέ- 601,34 έως
χρι και τον Δεκέμβρη
626,50 (από 642,98
τα που απο- αναπηρία
νων: αυτοί που θα χάσουν
. Με μηνιαίες
ές, το επίδομα παραπληεντελώς ως 668,18)
κτήθηκαν το 2014):
δόσεις έως το τέλος του
115 ευρώ θα εισπράττο επίδομα λόγω ατομικού
γίας-τετραπληγίας, το
έτους, που
ή οικο- τουν όσοι παίρνουν
Να έχει συμπληρώσει
καθαρό ποσό γενειακού
δεν θα υπερβαίνουν
τα 65 (ε- από συντάξεις
626,5 έως 643,3
εισοδήματ
τα 80 ευρώ,
ος και αυτοί (από
και μισθούς αλλοξαιρούνται οι ανάπηροι
θα γίνει η παρακράτ
668,19 - 684,99) και
που θα πέσουν κατηγορία
80% και δαπής προέλευσ
ηση και των
57,5 ευκαι θα ρώ θα παίρνουν
άνω και τα παιδιά που
ης,
τα
ποσά
τυχόν αχρεωστήτως
στραλαμβάνουν τιωτικής
πάρουν μικρότερο ΕΚΑΣ
όσοι εισπράττουν
καταβληθέσύνταξης που χορηγούντ
από αυτό 643 έως
σύνταξη λόγω θανάτου
ντων ποσών ΕΚΑΣ που
664 (από 685 έως 706).
αι που δικαιούνταν.
του γονέα σε αναπήρου
αφορούν
τους). Οσοι συμπληρώ
ς ειρηνικής περιόΚαταργείται η κλίμακα
το διάστημα 1/1/2016
νουν τα 65 δου.
Το επίδομα χάνουν
ΕΚΑΣ 30
- 31/5/2016
εντελώς ό- ευρώ για
φέτος δικαιούνται ΕΚΑΣ
με τα παλιά δηλαδή εισοδηματ ,
εισοδήματα από συντάσοι ήταν στην κατηγορία
και αυτό
Το συνολικό ετήσιο
ικά
των 30 ξεις από 706
καταβάλλεται από την
ατομικό ευρώ και
κριτήρια που προβλέπο
έως 766 ευρώ τον μήπρώτη του
αρκετοί από όσους εισένταν για
φορολογητέο να μην
επόμενου της συμπλήρω
να. Ταυτόχρονα όσοι
υπερβαί- πρατταν
το 2015.
σης του νει τα 8.884
230 ευρώ, 115 και
ευρώ.
65ου έτους της ηλικίας
57,5 172,5 ευρώ (εισόδημα έπαιρναν
Από το επίδομα, που
μήνα.
7.715-8.018)
καταργείΤο συνολικό ετήσιο οικογενει- ευρώ. Αντίστοιχα, μετακινούνται πέφτουν
Το συνολικό καθαρό
ται σταδιακά έως και
τώρα στα 57,5 ευρώ (7.720κατηγορία και χάνουν
ετήσιο
το 2019, αακό
χρήματα
φορολογη
αρ- 7.972) και χάνουν
εισόδημα από συντάξεις
τέο να μην υ- κετοί
ποκλείονται όλοι οι
από τις κατηγορίες των
115 ευρώ τον
, μι- περβαίνει τα
νέοι συνταξι11.000 ευρώ.
σθούς, ημερομίσθια
172,5 μήνα.
ούχοι, δηλαδή όσοι «αποχωρο
και λοιπά επιευρώ, των 115 ευρώ
Το συνολικό ακαθάριστ
ύν»
και των 57,5
δόματα να μην υπερβαίνε
Σημειώνεται πως από
ο ποσό ευρώ.
με το νέο καθεστώς
ι τα 7.972
τη σύντα(καθίστανται
κύριας και επικουρικ
ευρώ. Δεν λαμβάνον
ξη του Αυγούστου θα
ής σύντασυνταξιούχοι από 13/5/201
ται υπόψη: ξης τον
Ειδικότερα 230 ευρώ
κοπεί το ΕΚΑΣ
6 και
Μαΐο, συμπεριλαμβανομέθα παίρ- στις περιπτώσε
συντάξεις θυμάτων
πολέμου και νων
νουν πλέον όσοι εισπράττο
ις που έχει εντοπιτων πάσης φύσεως
υν από στεί καταβολή
επιδομά- συντάξεις
του από δύο φορείς
έως 601,33 ευρώ τον
μή- για το τρέχον έτος.

1

2

3
4
5

για τους αγρότες

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΝΤΕΛΗ

Παρέμβαση
Τσίπρα για τη
δίκη της Siemens
»12-13

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταφθάνουν
τα καραβάνια των
αντιεξουσιαστών

Μόνο με παραστατικά όλες οι πωλήσεις
αγροτικών προϊόντων. Μειώνεται δραστικά ο
αριθμός των αγροτών που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Τι αλλάζει από 1-1-17 »4-5

 Χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας
για εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ
 Νέα ευκαιρία για εικονικά
και πλαστά τιμολόγια

Ποιοι χάνουν αναδρομικά
τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

»5

»28

ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Βίος και πολιτεία
του αρχηγού
της Κόζα Νόστρα
»32

Φροντίζουν τα άλογα
όταν γεράσουν »
14, 27