Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕËÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.125- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Êáé üìùò... ðåñíÜåé óôï íôïýêïõ
Σωστή η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει τον εκλογικό νόµο προς το αναλογικότερο που σηµαίνει προς
το αντιπροσωπευτικότερο της κοινωνίας στο Κοινοβούλιο.
Πόσο µάλλον η σκέτη αναλογική µε την κατάργηση του καλπονοθευτικού µπόνους των 50 εδρών που
προτείνεται.
Όµως σε αυτή την συγκυρία η κίνηση αυτή δεν
συναντιέται µε τα ενδιαφέροντα και τις αγωνίες της
κοινωνίας τα προβλήµατα του καθενός ξεχωριστά,
όπως και συνολικά, είναι τόσο καυτά σχεδόν υπαρξιακά που η αλλαγή του εκλογικού νόµου, ένα γνήσιο
δηµοκρατικό αίτηµα, πολλών δεκαετιών, δεν αγγίζει
κανέναν στην λαϊκή βάση.
Έχουµε δύο εικόνες, δύο άξονες ενδιαφέροντος:

Η µία στη Βουλή, στα δηµοσιογραφικά και πολιτικά
γραφεία όπου διαδραµατίζονται παθιασµένες αντιπαραθέσεις όπου παίζονται συµφέροντα και βουλευτιλίκια, κόµµατα και κοµµατίδια που µε την απλή
αναλογική θα πολλαπλασιαστούν και έχει ο καθένας
από τα δηµόσια πρόσωπα το ίδιον συµφέρον.
Η άλλη όµως εικόνα, στους δρόµους, στις πλατείες,
στα καφενεία και στους εργασιακούς χώρους είναι
εντελώς αντίθετη. Ολοι νοιάζονται για την πνιγηρή
καθηµερινότητα, για τις περικοπές, τους κόφτες και
τους απανωτούς φόρους που εξοντώνουν και πολλαπλασιάζουν τα λουκέτα.
Όταν άλλοι πάνε στα συσσίτια του Δήµου, ή της Εκκλησίας, ή έχουν όλο και από κάποιον στον περίγυρό
τους να χάνει τη δουλειά του, ή να βλέπει τα παιδιά

και τα εγγόνια να παίρνουν των οµµατιών τους για τα
ξένα µε άδηλο µέλλον.
Τότε πως και γιατί, να ενδιαφερθούν για τις έστω
δοµικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα που αν ενδιαφερθούν – έστω για λίγο – θα το δουν ως αναπαλαίωση ενός συστήµατος που έφερε τη χώρα – και τον
καθέναν χωριστά – στην απόλυτη απελπισία.
Έτσι η τολµηρή αυτή πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που σε άλλες περιόδους θα είχε απήχηση, τώρα
περνάει στο ντούκου.
Την ευθύνη για τούτο την έχει συνολικά η πολιτική
τάξη που αυτονοµείται από το χωριό, την γειτονιά,
την πόλη, την πραγµατικότητα γενικά.
Για τον κόσµο τώρα πια, ισχύει η ευαγγελική ρήση
ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ και όχι
περί αυτών που έχουν χρεία οι πολίτες.

Ôá äÜíåéá ôçò äéáðëïêÞò
óå êüììáôá êáé ÌÌÅ!

ÊñåìÜóôçêå
óôï óðßôé ôïõ
áðü ôï…
áéñêïíôßóéïí

ÐñùôáèëÞôñéá óå äáíåéïäïôÞóåéò ðñïò ðïëéôéêïýò êáé ìéíôéáêïýò ïñãáíéóìïýò, üðùò áðïêáëýöèçêå
óôçí ÅîåôáóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò, ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò - ×Üèçêå ïñéóôéêÞ ç ðëåéïíüôçò ôùí ÷ñçìÜôùí

Áßãéï: 85÷ñïíïò
åðåéäÞ Ý÷áóå
ôç óýæõãü ôïõ

Σε καταγγελία η καθυστέρηση άνω
των 90 ηµερών τελεί η πλειονότητα
των δανείων που έχει χορηγήσει σε
ΜΜΕ και κόµµατα η Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αποτελεί τον αναµφίβολο «πρωταθλητή» των δανειοδοτήσεων προς πολιτικούς και µιντιακούς
οργανισµούς. Οι επισφαλείς δανειο-

δοτήσεις, συνεχίστηκαν παραδόξως,
ακόµη και κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Ο αναπληρωτής διευθύνοντας
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Γ. Πουλόπουλος, παραδέχτηκε
ότι έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους
432 εκ. ευρώ σε ΜΜΕ εκ των οποίων

έχουν καταγγελθεί συµβάσεις ύψους
202 εκ. ευρώ ενώ καθυστερούν και
δάνεια ύψους 76 εκ. ευρώ τα οποία
δεν έχουν, όµως, καταγγελθεί ακόµη.
Ιλιγγιώδες είναι, όµως, και το ύψος
των δανείων της Τράπεζας που δόθηκαν στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και έχουν
καταγγελθεί καθώς πλησιάζουν τα

240 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, όπως σηµείωσε ο κ. Πουλόπουλος το υπόλοιπο της ΝΔ φτάνει τα 131,4 εκ. ευρώ
και του ΠΑΣΟΚ σε 108 εκ. ευρώ. Ο κ.
Πουλόπουλος παραδέχτηκε, µάλιστα, ότι η δυνατότητα αποζηµίωσης
είναι εξαιρετικά δυσχερής για την
τράπεζα.

Συγκλονισµένοι οι κάτοικοι του Αιγίου, από τον τρόπο που έχασε τη ζωή του
ένας 85χρονος. Ο ηλικιωµένος βρέθηκε κρεµασµένος
µε ένα σχοινί που ήταν δεµένο στην εξωτερική µονάδα του αιρκοντίσιον από τη
νύφη του, την ώρα που επέστρεφε από την εργασία της.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο 85χρονος που καταγόταν από ορεινό χωριό της
περιοχής, δεν ήταν καλά ψυχολογικά µετά το θάνατο της
γυναίκας του.

Çñùßíç
óå êÜóùìá
ðüñôáò
ìðÜíéïõ

Με πυρετώδεις ρυθµούς προχωρούν οι εργασίες στη Μικρή Περιµετρική Πατρών, προκειµένου το µείζονος σηµασίας
αυτό έργο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιτέλους µετά από τόσα χρόνια αναβολών και επαναδηµοπρατήσεων, να παραδοθεί
λειτουργικό στους πολίτες της και έτσι να «ανασάνει» η Πάτρα από το κυκλοφοριακό πρόβληµα. Χθες το µεσηµέρι, ο Απ, Κατσιφάρας
ÓÅË.4
επισκέφθηκε το έργο, προκειµένου να διαπιστώσει την πορεία των εργασιών.

Ναρκωτικά εντοπίστηκαν
στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προχθές
στις 7.20 το πρωί. Την ηρωίνη εντόπισαν σωφρονιστικοί
υπάλληλοι στο κάσωµα της
πόρτας του µπάνιου, στη Γ
Πτέρυγα των φυλακών. Τα
ναρκωτικά είχαν βάρος 1,6
γραµµάρια

Áýñéï èá äïèïýí
ôá ðñïíïéáêÜ…

ÄçìïðñÜôçóç ôïõ
Äïõíáßéêá - Ðýñãïò

Äåí áõîÞèçêáí ïé
ìåôáíÜóôåò óôï ëéìÜíé

Áðü ôçí Áíôéäçìáñ÷ßá

Ìåéïäüôçóå ï Êáëïãñßôóáò

Óýìöùíá ìå ôïí Ôñ. ÊïñïíôæÞ

ÓÅË.5

ÓÅË.2

ÓÅË.5