Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΟΒ Ο
|/|Ας
ΕΣΤΙΑ  ··
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Αίθριος καιρός. Οἱ άνεμοι θά πνέουν ασθενείς μεταβλητοί έως 3
μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα σημειώσει
άνοδο καί θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
Πέμπτη 14 Ίουλίου 2016
Ἀκυλα αποστόλου. "ουστου μαρτυρος,
"ωσήφ αρχιεπ. Θεσ|νίκης, Νικοδήμου όσίου του Ἀγιορείτου
Σελήνη 10 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.14'- Δύσις 8.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40498 | Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, ιηίο@εετιεηεννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
Πιθανολογούμενο
εθνικό ἔγκλη μα
ΜΜ·ὡΜΜ
“ Ο Η
ή ω Μ Ο
ΜΜΟ· σ
ωΜΜΜ·Μ
Φ ΜΜΜ ΜΜ**
ὡἩΠ-· ρ
Μ” “Μ“Β”
Μ·ΜΜβὡΜΜ
ΜΜαΜπ
ΜΒὡΜΜ”
ΜΜΜ Μ .Με Μ
ηΜΜΜ ΜῶΜΒ
ώὡ|ω" ωρα
α ¦ 'Μα Μὴ·
ΜΜω=ω“*·
ΠἔἩΎΜΞ%
ω ·ᾶ=Μ#Ύἐ
ψ' ψ' Ψ 'ΝΒ ' ω
ΜΜΜωΨ
ΜΜ·Ν*Μ··ὁ
Μ·Μ6Μ σου:
β·ΜΜ μ
ω” κόβω “ή
Καθυστεοησις
μεχο τς αρνησιδικίας
“Η 8ὶεΠιε118 καίἡ αργή ελληνική Δικαιοσύνη
ΣΤΗΝ ἔκθεση «Ποίος Βυ8ἱποεε
2016», ή Παγκόσμια Τράπεζα έπισημαίνει ὅτι «γιά να έπιλυθεῖ μια
έμπορική διαφορά μέσω τής δικαστικής ὁδου χρειάζεται περισσότερος χρόνος στήν'Ελλάδα από ότι
σέ ὁποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή
χώρα - περίπου 1.580 ή μέρες», καί
συμπληρώνει: «Μόνο τρείς χώρες
στόν κόσμο ἔχουν πιό χρονοβόρο
διαδικασία; 'Η Γουινέα-Μπισσάου,
τό Σουρινάμ καί τό Ἀφγανιστάν».
'Η κατάστασις ώς πρός την άπονομή δικαιοσύνης στήν χώρα μας
εἶναι δραματική, αγγίζοντας πολλές φορές τήν άρνησιδικία. Προσφάτως, διά του αρμοδίου υπουργού κ. Παπαγγελόπουλου, πλη ροφορηθήκαμε ότι συνεχίζεται ή ανάκρισις γιά τήν περιβόητη υπόθεση
τών υποκλοπών, πού άπεκαλύφθη
τόν Φεβρουάριο του 2006! Χθές,
ή κοινή γνώμη, ἔκπληκτη, ἔμαθε
γιά τήν νέα αναβολή στήν δίκη γιά
την 8ἰοΠιει18, πού αφορα σέ σύμβαση γιά τήν πώληση ψηφιακών πα
ροχών στόν ΟΤΕ τό 1997, δηλαδή
πρίν από σχεδόν εἴκοσι χρόνια.
'Η αλήθεια εἶναι ότι τα ΜΜΕ
στήν πλειοψηφία τους ασχολιουνται -έπιδερμικά- μέ τήν μεγάλη καθυστέρηση στήν απονομή δικαιοσύνης αποσπασματικά,
έπί ευκαιρία καποιας προβεβλη μένης δίκης. Οἱ πολίτες καί οἱ έπιχειρήσεις, ώστόσο, βιώνουν καθημερινώς τίς έπιπτώσεις του φαινομένου αυτου. Αἰτή σεις πού υποβάλλονται αύτή τήν περίοδο γιά υπαγωγή
στό καθεστώς τών «ύπερχρεωμένων νοικοκυριών» παίρνουν δικασιμο ακόμη καί γιά τό 2030. Αίτησις γιά συναινετικό διαζύγιο -πού
θεωρείται από τίς ταχύτερες διαδικασίες- πού υποβάλλεται έντός του
ῦΙουλίου θα έκδικασθεῖ τό νωρίτερο
τόν Ἀπρίλιο του 2017.
'Η καθυστέρησις τής άπονομής δικαιοσύνης ἔχει έπιφέρει
σύν τοῖς ἄλλοις στήν χώρα μας περισσότερες από 400 σχετικές κα
ταδίκες καί πρόστιμα συνολικού
ύψους άνω τών ὁκτώ έκατομμυρίων ευρώ από τό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
'Η κρίσις τής τελευταίας έζαετίας
έπέτεινε τό φαινόμενο: Ό μέσος
απαιτούμενος χρόνος έκδικάσεως
μίας υποθέσεως, από 819 ημέρες
τό 2012, ανήλθε σέ 1.580 ημερες
τό 2014. Τήν ίδια χρονιά, ή χώρα
μας κατετάγη στήν 155η θέση σέ
σύνολο 189 χωρών ώς πρός τήν τήρηση τών συμβάσεων καί τήν προώθηση τών δικαστικών υποθέσεων
πού προκύπτουν από τήν αθέτηση
συμβατικών υποχρεώσεων.
'Η ριζική αναθεώρησις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας τό περασμένο καλοκαίρι, υπό τήν πίεση
του κουαρτέτου τών δανειστών,
αφήνει ένα παράθυρο έλπίδος γιά
έπιτάχυνση τής απονομής δικαιοσύνης.“Ενα παραθυρο πού ἔμεινε
κλειστό τό τελευταίο έζάμηνο, λόγω τής - ατελέσφορης, όπως άπεδείχθη- αποχής τών δικηγόρων.
τό νεκρό μορατόριουμ
Παπούλια-Γιλμαζ
Πώς διαμορφώνεται τακτική ῦΕρντογαν
ΔΕΝ εἶναι ή πρώτη φορά πού ή
Τουρκία παραβιάζει συμφωνίες τίς
ὁποῖες ἔχει συνομολογήσει. Καί
δέν εἶναι ή πρώτη φορα πού παραβιάζει τό περίφημο μορατόριουμ
Παπούλια-Γιλμάζ, πού προβλέπει
αναστολή στρατιωτικών ασκήσεων γιά τήν περίοδο από 15 °Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους.
Εἶναι ένα από τά όλίγα Μέτρα
Οἰκοδομή σεωςῦΕμπιστοσύνης πού
είδαν μιά κάποια έφαρμογή - στόν
βαθμό πού αυτό έζυπη ρετουσε τήν
Τουρκία. Φαίνεται ὅμως ότι σήμεραή αποφυγή τών έντάσεων μέ τήν
Ἑλλάδα δέν περιλαμβάνεται στά
σχέδια του νεοσουλτάνου ῦΕρντογάν. Εἶναι γεγονός ότι τήν τελευ
νά κλείσει «πληγές». Ἀποκαθιστα
διπλωματικές σχέσεις μέ τόῦΙσραήλ, έπαναπροσεγγίζει τήν Ρωσία,
ένώ στό ΝΑΤΟ σταματά νά διατυπώνει απαιτήσεις καί γίνεται πάλι
υπακουος σύμμαχος.
“Ομως ὁῦΕρντογάν ἔχει καί έσωτερικό μέτωπο.“Εχει ένα σκλη ρό
πυρήνα υποστηρικτών στούς ὁποίους στηρίζεται γιά τήν έφαρμογή
τών σχεδίων του. Καί αυτοί οἱ ύποστηρικτές, από τίς μικρασιατικές
ακτές μέχρι τά βάθη τής Ἀνατολίας, ποτίζονται όλα αυτά τά χρόνια μέ τό ποτό τής αδιαλλαξίας
ένός νεοθωμανικου μεγαλοῖδεατισμου σέ στενή συμπόρευση μέ τόν
ευχαριστημένοι μέ τήν διαλλακτική στροφή του Προέδρου τους.
Σέ αυτούς λοιπόν απευθύνεται ὅταν κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἔναντι τής 'Ελλάδος. Διότι
πρέπει μέ κάποιον τρόπο νά δείζει ότι ὁ μεγαλοῖδεατισμός του
δέν έχει αλλοιωθεί ές αἰτίας τών
εύκαιριακών έλιγμών πού έπιβάλλιουν οἱ πολιτικές σκοπιμότητες. Καί ὁ εύκολος στόχος εἶναι ή
°Ελλάς.Ἀλλωστε, τούς προηγουμένους μήνες οἱ χλιαρές των Ἀθη νών
αντιδράσεις στίς προκλήσεις του
ἔδειζαν μία ἔλλειψη αποφασιστικότητος, στήν ὁποία ποντάρει σήμερα προκειμένου νά έπιδεικνύει
Μια ἄλλη αποψη
για τήν Βαστίλλη
Γράφει ὁ Ηθανάσιος Κοσμύπουλος*
ΣΑΝ σήμερα, τό 1789, στή Γαλλία κατελαμβανετο ή Βαστίλλη καί έκκινουσε ή Γαλλική 'Επαναστασις. Μια μεγαλη ανατροπή στήν έξελικτική
πορεία της Ευρώπης, οί συνέπειες της οποίας
ταλανίζουν ακόμα σήμερα τήν Ευρώπη.
Γραφει ο Ζοζέφ ντε Μαίστρ: <<'Ο Γαλλος, απολιθωμένος από τόν τρόμο καί απογοητευμένος
από λαθη της έεωτερικής πολιτικής, κλείστηκε
σέ έναν έγωισμό που δεν του έπιτρέπει να βλέπει παρα τόν έαυτό του, μόνον τόν συγκεκριμένο τόπο καί τή χρονική στιγμή όπου υπαρχει.
'Ἀς διαπραττονταιχιλιαδες δολοφονίες στή Γαλλία, του είναι αδιαφορο, αφου δέν λήστεψαν ή
δέν έσφαξαν τόν ίδιο. Κι αν είναι δίπλα στό σπίτι του ή στόν δρόμο του που διαπραχθηκαν καποια από αυτα τα έγκλήματα, καί παλι τί σημασία έχει; 'Η στιγμή πέρασε, τώρα είναι όλα ήσυχα, θα κλειδωθεί καί δέν θα σκεφθεί παραπέρα.
'Εν όλίγοις, ο καθε Γαλλος είναι ευτυχής καθε
ήμερα που δέν τόν σκοτώνουν».
'Ο έπαναστατικός δαίμονας τίναζε αποτρόπαια τό κεφαλι έχοντας ὡς ίστό τής αραχνης τό
περιβόητο <<Συνταγμα» καθώς ή <<έξουσία» έπιδιδόταν σέ τρομερα έγκλή ματα. 'Η προοδευτική
πορεία τής Γαλλίας ανεκόπη βιαίως τήν ἐποχή
έκείνη. 'Ο λαός διεφθαρη μέ έναν αποκρουστικό τρόπο, καί ή καταργηοη της θρησκείας, συνδεδεμένη μέ τήν ολική καταπτωση τής Δημόσιας έκπαίδευσης, προετοίμασε μια γενια ανατριχιαστική για τήν Γαλλία.
Συνέχεια στήν σελ. 8
νικές Ἀρχές στην Καλαματα όπου καί εᾶε κρατηθεί
έπί τέσσερεις μήνες.
ο Θα μας τρελλανει ο...
υδραρ7υρος. Μία πανωΙ
μία κατω. Δέν μας φθανει μέσα στό κατακαλό
Ζ ταίαπερίοδοήἈγκυραπροσπαθεῖ ἰσλαμισμό.Αύτοίδέν είναιδιόλιου τήν αλαζονεία του άνωδύνως.
Σ ί Τ “ ε ί
ημερα ης ημερας
Μ .. , ¦
(Ι γ μεση «Πειραικος Συνδεσμος» 505
Οσοι ειχαν τόκους ΤΟΠλ. 300 . . ._
ν2)ι3:7ἱήύ ἑκηἶέἔἶέἔο ωω··Μ~ Μ·ΜΜ *-·ὴΜ Μ_·Μωῷ
ιεΝοιΑ, συμφωνα'μέ δι- [email protected]μ·Μ“ η·Μ“ω* ηΜω·Μ“ *Μωβ
σἘςΕη Που προῳθησε ””ψωω ··”*·Μ ·Μ“ὡΜ ·**ὐ'ἡΜ
_ΒΐωΐωργΜ Οικονο- “Ώ ή ἡ Ό "·”_ Μ =ὡὴ"· 
Μ ΒΜΗ·Μ ω Μ'_ ”·ΜΜ
"Μ“·“ ΜἩ·ὺϋ·Μ 'ΜὺΜ”·
Μ εμ· _·Μ·Μ Μ“““ ·*“··“
Τό Μέ ο ο Μαξίμου Μ” ω  
έπιτίθείαΡστ'ν Είσα - ”'__· · °Μ* ·Μωω“_ κ .ΜΝ
γελία 'ΕφετώΓύ για τιἴν  “ΜΒ  ω
δίκη 8ίθΓΠθΠ$- Β' ”_"ΜΜ|π. ' η". Β   
*Μ ηΜαωψ  α“”·α·“
·”ωαΜω ακομη* · ·Μ·
Μ(_Μ··“ ΜΜΜ
Ἡ Τερέζα Μαίη ὸρκί- "Μ.____ η "ω" ”ὡΜ·
Η . ¦ ·ηΜ“η· ·ηω·ωςΜ Ρ ἀ··*·ὡ*
σθ κε και επι νέα Μ Μ Μ
ΠρώθυπουργόἙηἱ1ήἔΒρε- Μ -_*”°“ Μ “Μ ΌΜΜ_
ταννίας. Δευτεἔγγυνσί- Μ" '- "Ἑ*ὴΜ *”·” "*· ἔ
Μι ΝΤΟ Την "σεβ Όὴ*ὑ“ ”*“·"Ψ· - *
Μ' κ*”Μ·  ΜΜΜΜ .- _· Β
ω ΜΜΜ* Μ“”““' *”¦ΜΡ”·
  σε ὴΜ_Μ“ ΜΜΜϋ*
φ ηπ·*·ω η·*·Μω Μ··Μω“
,  Μωω_ω» ω'“ΜΜϋ Η* "Μ
ο :η στιο·
· Σέ τί σημείο έχει φθασει ή Κυβέρνησις; Ἀνίκανη να αντιμετωπίσει την
«ἐκροη» χρηματων στό
έξωτερικόΙ θα «προσλαβει» τώρα 4 σκύλους στό
αεροδρόμιο για να ανιχνεύουν ευρω στίς αποσκευές των έπιβατῶν.
Στό Ύπουρχείο Οίκονομικῶν συγκροτείται ὁλόκληρη έπιτροπη για να
αξιολογήσει τούς σκύλους! Είδοποιοι7με τούς...
υποψηφίους ότι πρέπει
να είναι έως 12-24 μηνών
υγιείς, να έχουν καί βιβλιαριο υγείαςΙ να φέρουν
μικροτσίπ να είναι ανιχνευτές γερμανικοί ποιμενικοί λαμπραντόρ ή
μαλινουα κοινωνικοποιημένοιΙ μέ ένστικτο προστασίαςΙ καί, κυρίως. να
μην έχουν... νεύρω
ο Τσιγαρα από την Βοσνία καπνίζουν οί τζιχαντιστές. Αυτό αποδεικνύεται από τίς αλλεπαλληλες κατασχέσεις τσιγαρων
της έταιρείας ΡΒ$ (Καπνερ7οσταστο του Σεραγεβο) στίς περιοχές πού
έλέχχει τό Ι$Ι$ στην Λιβύη. Πρόκειται για πολλές δεκαδες χιλιαδες τσιγαρων πού διεκινηθησαν
λαθραίως μέσω ΜαυροβουνίουΙ από έταιρείες
για τίς οποίες ανακαλ ύπτονται διασυνδέσεις μέ
Ἀλβανούς του Κοσσυφοπεδίου. "Ενα από τα
πλοία πού είχαν χρησιμοποιηθεί εᾶε έντοπισθεί
πρό έτους από τίς έλλη
καιρο ή αγωνία για τούς
φόρους καί τόν ί:”|`|Φ|ΑΙ
έχουμε καί τό θερμόμετρο μέ τα σκαμπανεβασματα του να μας ταλαιπωρεί Καί τό αστείο είναι
ότι μας λένε πως οί 38β.
δέν είναι καύσων! Όμως
όταν ή θερμοκρασία έξω
ξεπερνα αυτην του σωματος, δηλαδη τούς 36β., ο
ανθρωπος νιωθει ότι έχει
πυρετό...
Ο Άλλοι αγωνίζονται
να βγαλουν τόν έπιούσιο, αλλοι λαμβανουν
παχυλούς μισθούς για...
τρίχες! Ό λόγος για τόν
κομμωτη του Φρανσουά
επτά" -για ποια μαλλια- ο οποίος λαμβανειΙ
κατα τό σατιρικό έντυπο
Με Θαύμα ΜΜΜ»,
10.000 ευρω τόν μηνω Ό
Ολιβιέ Μπ. διορίσθη ώ;
«προσωπικός κομμωτης
του αρχηγού του κρατους» τό 2012Ι μέ 5ετές
συμβόλαιο για 593. 700
ευρω ακαθαριστα, ήτοι
9.895 ευρώ μηνιαίως σύν
«ένδεχόμενα έπιδόματα
διαμονής καί αλλες οίκοχενειακές παροχές».
ο "Ε να αναπαντεχο
δωρο δέχθηκε ό Ναμτζεούτζι, μία πολικη αρκούδα σέ παρκο στην Νότιο Κορέα. Ἐπειδη καί
έκεί ή ζέστη είναι αφόρητηΙ τόν κέρασαν ένα τεραστιο κομματι παχοιλ διανθισμένο μέ φρούτω Τό
οποίο έτίμησε δεόντως...
Ίστοοικά ντοκουμέντα
ΕΛΜΜΜΜ
ω Ἐλευθεοἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)