Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ι 7. ..
7  ;ἐἐ.-Ξῖἐ:Κ 
Τα φακελάκια»
και όσοι ΜΜΜ
σε αοφολισπκό ταμεία
«Κλειστόν
μεχρι νεωτέρας»
Με  >
:5Σιινανιήσεις ισιπρα' με Δανώπιιοιις
  Η ¦δικτισιικοιις λειιοιιργούς
.. -ε ε:
Ω. ι.. _ - “ Με .Π '7 `· ϊ·
Ποῆιινεκρο ναυάγιο με
ιινιγμὲνα ιιαι6ιἀ
ΜασΤρεποί ι  14; 
“Μ οικω νει
σε οικο ανοχης ι `¦ ¦ ι  ἶ
ΜΔ η '   .κτ  7
Δ'ΕΡΕΥΝ()ΥΜΕΠΟΙΟΣ.ΕΥ(~)ΥΝἩ|`Α| ΓΙΑ ΤΗΝ
. .Ι“ζΜ[_Ιλ()ΗΗ .ΣΤΗ ΔΙΚΗ 8ΙΙ·ζΜΙἱ_Ν56
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|°
ΛΥΣΤΗ Ρο ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΤΖ|Λ
  ιι Τ
ΜΝ τιν
_. ε- - κι
ΜΜω,°ΜΜωΜΜ
ΜήΜ8ΜςΜ,Μεκ
ΜΜΜΜΝΜΜσε
ΜΜΜ.ΕιδιΜ,αΜΜ
ΜομιΜωΜ,ΜΜ
ΜΜΜΜδΜΜ
ΜΜΠΜΜΜ
του πίνακα Μας κρεών, Μου