Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήέΕτειήΡοτιΚι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ'ΙΡΙΚΗ
Τετάρτή 13 Ιουλίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
Η μπάλα είναι στο γήπεδο
της |σπανίας και της Πορτογαλίας
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:Ζ6.109
Η Βρετανία να ξεκαθαρίσει
γρήγορα τη θέση της
σήμερα στη Ν
«Κόκκινα» δανεια: Τον Νοέμβριο
το πρώτο τεστ των τραπεζών
Στις αρχές Νοεμβρίου, με βάση τα μεγέθη του τρίτου
τριμήνου, θα γίνει η πρώτη αξιολόγησή της επώοσης
των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τους στόχους
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το μεγαλύτερο βάρος παντως οσον αφορά τη μείωση των
ΝΡΕε, που θα φθάσει τα 41 δισ. ευρώ, «πέφτει» σαι
διετία 2018-2019. Η παράμετρος «ανάκαμψη» είναι
η πιο κρίσιμη για την επιτυχία του σχεδιασμού που
προβλέπει τη μείωση κατά 40% των «κόκκινων»
ανοιγμάτων μέσα σε διάστημα τριάμισι ετών. >Τ 3
ΕΣΠΑ: Νέα προγράμματα
ύψους θΤ 5 εκατ. ευρώ
Έξι νέα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προυπολογισμού 6Τ 5 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να προκηρύξει
στο επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Παράλληλα, έως το τέλος του
Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί και η έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολής αιτήσεων για άλλα τρία
προγράμματα. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν χθες
από τον αρμόδιο υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση με
αφορμή την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων για τα τέσσερα προγράμματα ενίσχυσης της
επιχειρημσπκότητας του νέου ΕΣΠΑ >4
«Πέντε στα πέντε»
το Χρηματιστήριο
Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση κατάφερε
χθες η χρηματιστηριακή αγορά, κινούμενη από τα
επίπεδα των 550 μονάδων, εν μέσω ανοδικσύ κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Την Βια στιγμή, όμως, ο
τάρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των πέντε
τελευταίων συνεδριάσεων καταγράφει συνολικό
κέρδη 4,7ο% >Τ 5
Συνεχίζεται η πτώση
στην οικοδομή
Πτωτικός ήταν και ο φετινός ΑπρΠιος για την οικοδομική δραστηριότητα, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή
να καταγράφει μείωση 5,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, ί Τ % στην επιφάνεια και 25,9%
στον όγκο συγκριτικό με τον αντίστοιχο μήνα του
201 5. >Τ Ο
«Χαμένη στη μετάφραση»
η δίκη για τη 5ίεηιεη5
Ουδείς γνωρΖει πότε θα διεξαχθεί η δίκη για την υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της 8ίεηιεη8, αφού,
εκτός των άλλων, παραμένει... αμετάφραστη όσον
αφορά το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στη
χώρα μας οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι. Το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων ανέβαλε χθες τη δίκη επ'
αόριστον, καθώς δεν έτει μεταφραστεί ακόμη στη
μητρική γλώσσα των αλλοδαπών κατηγορουμένων
το σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα. >24
Ο όμιλος «εγκαταλείπει» τή ΝάΠολή, τήν Πρώτή βάσή Που αΠέκτήσε στήν Ευ ρώΠή
Με φουλ τις μήχανές
ή Ωσεςσ στον Πειραιά
«Παω δυνάμει» για το λιμάνι του Πειραιά ήλέει ο κινεζικός ναυήλιακός όμιλος Οσεςο, ο σΠοίσς Προκειμένου να μετατρέψει τον ΟΛΠ σε «ιήατίήήιε ειτγ» εγκαταλείΠει μιν ήρώιιι βάοή Που αήέκτήσε σΠιν Ευρώήή, το λιμάνι τής ΝάΠσλής. Κύκλοι του κινεζικσύ
ομίλου τόνισαν στα «Ν» ότι εστιάζουν τήν Προσοχή
τους αήσκλειστικά στο μεγαλύτερο λιμάνι ήις Ελλάδας, το σήσίσ φιλοδοξούν να μετατρέψουν στο μεγαλύτερσ Πις Μεσογείου και ένα αήό τα κορυφαία τής
Ευ ρώήής. Οι ίδιοι κύκλοι υΠογράμμισαν εήίσής ότι
αυιήν τήν Περίοδο γίνεται οι<λήρή Προετοιμασία Προκειμένου στις αρχές Αυγούστου σ όμιλος να αναλάβει και εήίσήμα το «ήήδάλισ» στο λιμάνι του Πειραιά.
Η Ωοεεσ αήσΧώρήσε αήό Πι Νάήσλή Πουλώντας το
50% τιις συμμετοχής ήις στο Ωσήατεςο, στή Μεάιτει·ι·αήεαή 8ΙήΡΡίήἔ ΟσήιΡαήγ, ή οΠσία κατείχε και
το υήόλοιήσ 50%. Τήν ίδια στιγμή οι Κινέζοι δεσμεύονται να κάνουν ε1ιενδύσεις 600 εκατ. στον ΟΛΠ,
ενώ Παράλλήλα «τρέχει» το Πρόγραμμα τής ΣΕΠ αξίας
άνω των 400 εκατ. «Ο ΟΛΠ θα αήστελέσει το μοναδικό Ιιυσ λιμάνι για τους Κινέζους στιι Μεσόγειο» υήσγραμμίζσυν κύκλοι ιιις Ακτής Μιαούλή στή «Ν». >1 1
Νέο εκόρ στο ύψος
των ιπροθεσμων
0«εφάλιις›ωλιῆπρόθεσμυνχρεάΝαρΜζειναστωωΜτσοικοιωκόειττελείοΠις
ΜΚΜυΜιΕτω
μινακαταρρΠτεταπλέοντοΜ
Μάρ μετά το άλλο, μεό,ηφυσικάωτόσυνεπάγετσγήωνποράαωεισπράξεΜκαωνενερΜΜΜω
<κόφιη»δσήνιΞΝ. Τον Μάιο, οι
απλήρωτοφόρσικαιταπρόσῳά
προςηςΔ0Υέφτοσαντο 1,254
δισ. εκτινάσσοντάςτανέαληξιΜΜΜΜΜ
έτωςήδηστα5,584δσ.καιτο
σύνολσωαρειΜΝ στα
88889δισ.ευρώ >4
89.500
88.400
87300
86.200
85.100
84.000
Εξέλιξη του συνόλου των οφειλών προς το Δημόσιο (ποσά σε εκατ. ευρώ)
88.888
Μάιος
ΔεκέμιωΞισνΜΜ Φεβρουαριος κατά Μήλιος
20Τ5 20%
[Υ|'|0||(] Στο Πρώτο 10ήμε ρσ Αυγού στου ο Προσδιορισμός φορολογικών Πήγών 47-48 δισ. ευ ρώ
Π ρου Πσλσγισμός: Αρχίζουν τα δύσκολα
Τουλάχιστον 2,5 δισ. ευ ρώ τα Πρόσθετα έσοδα το 201 7 σε σχέσή με το 2016
Ερευνα]
Βι·εχΠ
και ελλήνικό
εΠιχειρείν
Η εήόμενή μέρα του ΒιεΧιτ είναι και... ελλήνική
υήόθεσή, αν λήφθεί υή· όψιν ότι ξεήερνά το 8% ο
μέσος ετήσιος ρυθμός αύξήσιις των κεφαλαίων Που
τσήοθετσύν ελλήνικές εΠιχειρήσεις σε βρετανικές
αήό τήν αρχή Πις κρίσής (2008). Το Ηνωμένο Βασίλειο αήστελεί τον 5ο μεγαλύτερο εμήσρικό εταίρο
τής Χώρας μας (ΠΣΕ), ενώ έχει τριήλασιαστεί τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Ελλήνων Που εισέρχονται σαι βρετανική αγορά εργασίας. >6 - 7
Σύνοδος στη σκιά της απόφασης της Χάγης
>_ · ί
Στή σκιά της έντασης στη θάλασσα της Νάπας Κίνας και τιις απόφασης
τουΔικαστπρίουτπςΧάγπς.τοοποίοέκρινεόπωΠεκίνοδενσει«ιστορικά δικαιώματα» που να δικαιολογούν τις αξιώσεις της για κυριαρχία,
άρχισε χθες η Τ8π Σύνοδος Κορυφής Κίνας και Ε.Ε. >22
[υπ. Εργασίας]
Βήματα
σύγκλισής με
τους εταίρους
στα εργασιακά
Το Πρώτο και ουσιαστικό βήμα για τή δήμισυ ργία «εθνικού
κοινωνικού μετώήσυ στο εργασιακό», όήως το Χαρακτήρίζει ο
υή. Εργασίας, έγινε χθες κατά
τή διάρκεια τής συνάνι:ήσής Που
είχε ο κ. Γ. Κατρσύγκαλος με
τους κοινωνικούς εταίρους (ΙΣΕΕ,
ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ). >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πρεμιέρα με πρόκριση στη Μελβούρνη για την Σάκκαρη
  Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Australian Open, έστω κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε απέναντι στη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, της οποίας επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6/2) ύστερα από περ
 • Στη Ρεάλ το Σούπερ Καπ Ισπανίας
  Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε το ισπανικό Σούπερ Καπ, επικρατώντας στον τελικό του φάιναλ-4 με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, φτάνοντας τα 12 Κύπελλα στη διοργάνωση, που φέτος διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία
 • Ισοπαλία στο Μπέργκαμο για την Ίντερ
  Με «λευκή ισοπαλία» ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την πρωτοπόρο Ίντερ, που διεξήχθη στο Μπέργκαμο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του καμπιονάτο.
 • Έντονα παράπονα του Δ. Μελισσανίδη στους παίκτες της ΑΕΚ
  Η νέα εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τον Παναιτωλικό, δεν πέρασε αβρόχοις ποσίν για τους παίκτες, καθώς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Δημήτρης Μελισσανίδης, εκνευρί&sigma
 • Το μήνυμα της ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου για τον Αλέκο Φασιανό
  «Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο» αναφέρει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά τη&sigm