Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|33| Υ ££Η.|._ΗΞΟΗ
κονιΝ ΚΟΥΚ
Γ|Α ΤΟΝ ΑΡΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
ΤΟΥ ΠΡ|ΦΤΗ
Ο ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΣ
ο ΜπιΣΕΣΕΑι· ΜοπΣνΧΑἑι
Τ · ν ΦιΑονΣ Τον πΑοκ .
πΑΕϊ ΜΕι'κΕι·
' ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΟΕ|
Ο ΚΑΜΠΕΡ|ΛΗΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΛΑΣ=ΒΕΓΚΑΣ
Ο η. . Η ο
κ 9 
Η” Ν . ΑΕιοπιεΤ
 ϊ, ΤΕΣΤ ΤιΑ οι¦ν:
ΤιΑ ΤΖΑΕΕΑΑΑ · ὅ
κΑι ΜΑΜ "` ο Ι Εκ “ εΌ«ΜοΝο ΕΡΩΤΑ ι» 'έ ί Ο Ε Ψ 
ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕ Ο έ Μ
ΤΗΝ Επο, ΑΜΑ...» / .
' Μ ι.
' Ο Πανόπουλοε μίλησε για
τι5 ενέργειε5 που έχουν γίνει
' Η πρόταση για τρει5 αρχιδιαιτπτέ5
ΑοΕΑ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΗ --ἔΜ
ΑΝΑΚΟ|ΝΟΣΕ Κ _Ἡ Ο 9  _ 
ΚΑ| ΖΑΝ ΑΚΑΣΟΥ ' Ο
Π. Το . . :η | Ξ
8! = 2 6
' ' ι Πι μΧ" :Ϊ
. “ Π κ _
και ¦ παίξ στο ΤαόμονεΛ 7
«οι αντίπαλοί μα5 πρέπει ' Σ 
να φοβούνται, όχι εμείε» ί ο
Ζ _ Η η Ϊ, _ .ο ΜΜΕ ,:ῳγριιγῳ Κ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
 -_,,ω κι.” , ή · τα = . λ εε.. .ω ἡ 7 ' ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ):
Π ΑΜΘ  · 7· .ξ - ΦΑ ΔΩΣΩ "^Ρ^Σκ"Ν'^
_ ΕΙΡ |` ,ν ·
08 "ἐ4=ἑἔἔ 7! Τον Τ2ΑΑΜΑ Απο ,ι Το Ε|ΝΑ| Μαν
 πΑΡΑεκι-ιΜιΑ τ:>ΑνΤοκιΝΤιΤο Ο Χ ω ΜΕΤΡΑ ΣΕ Μ|ΚΡΗ ε"|^ “ | η "Α ΤΟΝ ΠΑΟΚ
“- μ ιἶ 'ἶῇΠ ἶἐἶ Ψ ΠΝ? :ίζἶ)ἶ`ι `
ι, ποΑΤπκι-ι ι; Μο Ε] “ΜΜΜ Τ ΜΔ .1. τα τ ΕΧΕ. ε , πο οπερΜ"εεκ Απο ΜωΨΜ
ΕΩΣ 21 |°γ^|°γ γ - Με τον π Ζώη Ρ ΜΕ: ο ιτπΑΜοτ ΧΑΦ 
.. κτ,
_ ΜΕ ΤοΝ πΑοκ ΣΤΗΝ οΑΑΑΜΑιΑ ' : Κέ ΕΧΩ ΤΟ... ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ ΚΑΝ|ΑΣ,
ι 7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γ. ΖΑΪΡΗΣ "°γ "Ρ|ΖΕ| ΣΕ^|Μ
ΕΜΦΑΝ|ΖΕΤΑ| ΕΠ|ΛΕΚΤ|ΚΑ... ` “ “ ~ οΕ.^@γΜΕ
0 Παπαθαναοόκπε παρουσιάστηκε οτπ αυνόντποπ ΠΑΕ Π γ ι . .
τπ5 Σούπερ Λίγκα, εκπροσωπώντα5 τον Ηρακλή - 'σ ~  η ΚΜ". ' Α"^ΠἙγ^°Σ
 'ι ` _ ' Ποσό 100.000 Ευρώ - ' η - ζ γ . ο _
' επιδικόοτπκε ' ΑΗΟ|ΧΤΟ ΤΟ ΒΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΗΗΣ ΤΟΥ
Δ π π·ονποοΕτΗ Η ΕΕοοΑπτπ
στον Πουρτουλί8π
- , η | . γ 
^ν“κ°'νωθ“κε ε “ _ γ ΑΝΑΜΕατΑΝ ΜΕ Αι>ι-ι
Π μετ“Υρ“φ" , η ι = Μ· ΑονΜῖονΑον,
του Παυλου Λασκαρπ, ~ .- .Η 
μολονότι δεν υπαρχει >> Αφ', “ , “
ασφαλιστική και κ ~ | . ι
Φ°Ρ°λ°Υ'κ" ά ΤΗΝ ΠΑΡΑ|ΤΗΣΗ ΕΡΧΕΤΑ| ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ
ενπμεροτπτα - Σελ. 4,5 ο ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΡ): ΠΑ ΜΑ20ΥΛ0ΥΞΗ