Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 ΑΘΜΠιΜι
ι :~  Τον εκει αιιοῖιῖἰνιει ©ΜΠΠο Εκει ιιει Ύὲ
ΙιΒιιοισΜιιισ;ιιιν ιιιιι ιιω δεν νιιαοιιει¦ιιιινενα
προιον· η·
ποιαν. ων νέα
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
ιιιιιι ισως ΜΜΜ:
ΓραφειοΓ|ΩΡΓ0ΣΝ|κΟΛΛ0Υ κκε Η
ΤεπιρΧιπ 13 'ουλιοΟ 20Ί6 / Φυλλο "224 (2424) / ε ι 30
ΔΠΟΣΤΟΌΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Νικος Κ1ισιγ·(ιννιι8 8 ΣΕΟ'ΔΕΣ ΔΠΟΚ^Ε|ΣΤ'κΔ ΠΔ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟ'ΜΔΣ|Δ
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Πο «ΟΡ8»
Οε«μυλοε»“με τον... Μίλο στον Πολωνία και οι βαθυιερεε Προεκτασει8
Ξ  ε ε. Δ Λ η ,
 γκολ©Λαμιιροιιουλοε στο 8_8
··ΕχἩεΤιιεναλιι οιι5 καθυστεροοει8;ο Πεκχορτ
μι. ς  
- '  ι
› . ` Ξ ¦ ι ι ο ζ ' , ¦ 
 ΚαλυΙεριμο εικονα σιο ὁευτερο. αλλο αρχισε “
να.φα=νεταιιΠοιοι Παικτε5 δυσκολα μιιορουν
.- ῖ'λ "ι , . .
ανα βοηθησουν¦ο!κομιι|και σαν εναλλακΙικε8 λυσεὶε
 Β ¦ 
Σελ. 32
ΘΟ!£ϊσιι¦για δεν έκρυψε λογια
έκαιιῇροανἡγγειλε αιιοχωρἡσει8
με τ$νἱειιιοτροφἡ Με ομαδα8
Μέχρι τον Κυριακή εξελίξει8
τουλαχιστον για την μια από
πιο δύο θέσω · και· καλό
δουλεύεται για μπροστα
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΥΡΟΕ'ΔΗ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣοιιΔΝΔκιι
ΚΔ' ΣΤΗΝ <<ΟΡΛ»:
η ὲο._. /κμὲ»Β
«Σον ιο οιιιιι¦ιινν ιιλΕιιε·
ο ,Ρ ¦ ι”Τ .  
_ Η ΜΜΜ" νειξνῳ»Μ«Μν οι
ἔΒιιΤνιιονννιει ο λννεῆοιιονΜς
νινΐΕνι·οϊνν»