Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χ @Μ©
το" ῖΠ°Ρ
Δ/υτ τις: ο. Νικοῆο'ι'6ος
Διευθυντής Συντοεως: ποιου: ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 43 |0'Λ'°Υ 20" Ο το, "003
ΠΙ  “ο
¦νοο:τιιοι:ο τοο3
ασΜΖΜΏΠ©Π
ΝΑ ΜΕΙΝΩ
"ΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ»!
ο 22χρονσς νκοοιτίιιερ. σε
συνέντευξή του στους οιιεστσομὲνους
οομοσιονοσΦους στο Μονο. μίοοσε νιο
τον Μωυσή του νο φορέσει το
εουοοοοτυκο νσντιο
ΜΜΜ στο
πρωτο ος οντ|οοοος αν
οτον ΜΜΜ η· ι·οο στον οντοσο
μοορουν νο νινουν ιιοοΜ ορονι-το ο
τοοι ΜΜΜ νο Μπος τοποσ ο· νέο
ως· τον οοοιο υοοοτοΜς. ·ΠΜ
Μπα· σο ο" ντορμοι αν
νιν·τοι νο μιι σος νο
οτοο£οοις·
το" του· σωστο ο Το Ξέρουν στον" μικρος
ομουν οουμποτος ο 'του μονσοῳτι στο
οποιο ο στον ομως Μονος το των το· σος
σε μ'ο οοοο ομωσ. στον προτιμά” οσοιοτυσο στον οονσοονοΤτο. σον νινετοι νο μι·
οοοτις ισ τον ως" οσο σνυνΜσοι ο Δεν
οομσ'νττ βεροια ότι τροπο το οσρσο·ον
οσο. οοοο Μοτο νο Μο ιι ομοοο οσο “του
-'σοο ουτο
ονοτουν στο οοοτο·ον το· οσων·
νο “ΜΜΜ το Μοοον ο Ξ'μοι στον σου
οοιοοο Η· στο·
νο πινω οσοοο
που" στον οουμοιο·ο·
ΜΟΝΗ: Γιο οοιο ούν· Μωρή τον ΜΚΟ ΜΗΝ σωστο
Μο τ·Μτ·ονοοτυν. τι Με· νιο τον οίκο τος
ΜΜΜ του οουοοιονου. τι του “οτ ο ΗΜ" ΣΙΑΜ ορο
σού τον φοτο ΜΜΜ" ο· τον Αεκ Μου τον σου· οντος
οοοστοοος. ο οπο·ὶο του νιο ΜΠ°'”Π ο" ΜΚ°Π°Λ|Μ.
οι οουΜς ονοοριστος του στον ΜΜΜ το· Μου
στο” σο μὴ ονοιοοἐρουσο συνένττυΞο ο ΗΜ· ο σοσστοοΜνσς μος Μ' ΕΙΡΗΝΗ στο στοκ· 'ο
ο Στἐφσνοτ
ΚοοΙνο με τον
οοοοτσομ(νο του
«ΦΩΤΟΣ» στο στο νιο
Λοτξο ΜΜΜ
τον τιτοι·ι·τοτο 4
οοτκοοοοονοον
Π"° του Βλ"¦Μ| Μ|Ρ|"|ΚΗ
Τον Ντάκος τας το οσο' ο ιιρ“οσσς του οουμο-του. ο οιιοίος τους· το· Ποιοι' Μ στον Μαστομ·νο του Ξωτ·ιου Μονών ΜΜΜ Ντονιοτσ
Ο "ΔΟ ΠΗΡΕ
ΜΠΟΥΡ°ΥΣΗ
ο ΒΒΧρονος σέντερ
υοονοοω οιοτος
ουμ·οοοισ σνοντι 2.5
το. ευρώ συνοοιτο
-ο Μονοῖοος οινοι
ιι ο· τοιτυιυιμτνο Μ
τα τοοτυτοος τοσου·τἰος τοι Μου ΜΝ
οοου νο νῦν· μΜς οντος
τος Μος Μ ο
του· Μοο τιμο νιο
Μο νο Μο· ουτο το
Μοο ο Ἑν· Μοο
κινοτρο νο οσων” στον
οΜΜιτο το· σο το".
το Μ ν· νο τον οσοσοσυ νο στοοςι στον το
τουτο των στοπ" Μι.
Μουσε ο 'οουρουοος.
ΠΜ Μ Μ 'Η'
υΜΜο του συΜΠοιον του ισοτοι
"ΟΠΛΑ Ε"ΚΩΜ||
"Α "Ο" "ΠΥ|°:
ήτο πωπω μος Μ
Μ ωρών το· ο τ. οωοος ΤονΜοσνοος · ουν μου Νοοστ το
στους τι” Μονς. Μ στον Πονο0ονο'το' ο τόνοι ο ο· Μα Μουνοντσς στον τοῦτο. ΜτωωΜ ΜΜΜ·
ΜΜΜ τοι οι Μν- τσυ ΜΜΜ μονοοο τυο
νο ο” ο του” του Μπι τοτιμοοο νιο οικον
τσνΜ. ιουωνυΜονο οοντονΜου
Ποσα" το· κομο·οοο τοτοοουν μιο Μο
τοτσ το οποιο· ΜυΜΜ οοοοονοσο
ΗΟΜΜΕ"
ΝΕ'°"" "Η ·'ΜΜ0
Η "ΜΝΗΜΗ Ο ·οοιοτιιτ
ο τοτοινΤοσ οου τοπους στο παύουν αν ΗΜ
Γιαν- ςιτς ως οοστ·οεσμο ο σιττορ στο ΜΜΜ νο
νο σττιοτι τους οσιτττς του νυρἰττρσ ΜΜΜ"
στο οοοουτορισ ο Μις μιο ο" τοι ΗΜ
“το Μοτο σιορττστ το οοονουμοτινο ο ποιος ΜωοΝνΝυι·. Μ ο" μοοοουοο νο Μ το ομονοιεεοΜ ο πωπω" υπο τετοιες Μι τοι τον το
συν·οκτς ο ο κοτοκοιριο σον “οσο οο|Βι στο σομ·ριουσιοστιτο τον ισοονο τανιτο ο απο ο :το εννονο οροΒορ·ι τον παταω απο Ντιν· τοι
νιο το σοκ ο πο" σωμα
σνοντιτισοι
ο Βοστςροο οικω· στο τοστ τον
υοοσιροσμο στο 2ο τοτιινοριο του
στονιτου ορωτο·οομοτος Μοτετονο κο· ο :το ττοτυτοιο τυο
φοτο έτει ισοριομςς οπος οιιο τις
τουτο τοοριζ (Τ-Β) κο· Μουρ '04)
Η' 'Ρ|ῖ|"|'
Ο "-'|||¦0
Χομος στο εενοοοτο|ο Μοις
τΜω στο μ·σομτριονσ
ο Μντντινος ο 'ενος ενος οι οοἱττςς
ἑτρτξον νο τον
οντοοιοσουν το·
σκίνος τους
στον· οτι ονυιιομονοι νο
Εςοινοσει
οικου·
οτομοουτσ σοι·ρο νιο Μι.
οσους ο Βίκτορ στων" νο του
“κι Χρόνο συμμτστος
Γκευ" το· Ποτονοκον.
οι οοοιοι τοι τους τοπον
οτι Μοσον που το οροροομοτο τρουμοτιομου ο
ΜΜΜ ο κποτ ο”
Νιου· το· το" τοστ ούν·
του ηεἱμοτος στον
απο· οστ·ρι τος
ο :Μ τοιο·τιτος ΗΜ:
ΗΜΙΑΣ οου “οσο ουτο το τοοονοίρι τον
Μ Γισννινο νιο νο ΜΜΜ τον
τω του στο απορω
κονονινο συμμετο" στις οστοστις
τοιττιτος ο ΜΜΜ·
Σο. ο οποία οσ
ντως ουσ μπες
οτοοουοουσε μόνο
οτομιτο οροκόμματα
'ετοιμοι οι οι·
τετροτςοοοο
ιιοοοοοοοο “τι σε ΠΡΩΤΟ "Μ τον
ΠΟΥΜΕ ΧΛΜ. ο οοοἰος. οοντως.
Η ¦'||"¦" 'ΟΥ "ΔΟ ΚΔ'
το ·|:ΚΦ τον Μ"°'Ρ0πΝ
ο οιτονος σέντερ ουνομῶνοι τον
·οιῶνιο· οντιοοοο του οουμοιοοου. οοοο
ο 'οιος οοιρνοι το ρ'σοο νο ομοοσττι Μο
στον ςοοονιοο ορονμοτικοτοτο μττσ οοο μιο
Ι στο , Γ ι οοου ποιες το
νοουτορο μοοσοττ τος κοριορος του ο τι
ουυοσοτον οι οουμι·ιιοτο'. ο οντιοοοοο των
Πονοοονοἱτῶν το· οι ορῶτος ατοτοοροσιντςτ
οοοὑσοις του Μοουρσυσο. ο μοτσνρσσο του
σοοιου να" απο στο οροτοοοομο
ο του( ΜΗΝ είνοι στους στόχους του οουμοιοτου ο ο ομτριτονος “τι
υωοο τοσο τοι απο οομσσιτυμοτο οποσ· νο ονοτοΜρττοι νιο
ουτον το· ο ΦΞΝΕΡ ο ο 0ουμιιιοτος τοποσ· τον οοριιιτωσο του τοι
οτομτυςτοι μ· συμροοοιο στον Με ονοτοΧο το
τουρκική Τοννοτσνσο6ο τοτιτιυο τον ποιο τος
οστινος Μαιος ο :το ο"
'ΗΜ ο °Μ στο" “οι
οοοοοσίσςι νο ιιοοωτι μονοι
τςοους νιο μιο σςσο στο '48ο το·
οι ··ρυοροοτυτοι· ριτνων
μοτιτς τσι στον "οι ΓΜ'οΠΡ|Ξο τος κοροϊ
Η 'ΔΔΕ ' ΚΔ '
Η Ε ¦Τ Ο Η Ε Ρ
'Με βρει τον οοοσττο του
ο οιττορ νιο τον ομυνο ο
Φουντ· ο Ντο “στο οου
μοοοον Με· στο με.
ντινντ ιΤοομιοονσιιιι τοι
ονοιν·ι νομος νιο τον τοὐμτνο αντριτο ομυντιτο ”Μ
ιισυ οο ου· = ,πα
μοοιιρυσςι ΜΜΜ
Ποοτ·ο ου· Μωβ..
ΙΜ ως Μ ΜΜΜ τος
σιΜς τιοοονἑς "ρω
'Ι ΑΜ|¦"Π ¦'°"
¦'ΕΔ'·¦"°
Μ·'Ι|'"¦ ΚΑΙ
ΚΑΜ"'|¦°
οτν οσοι νιο σο"
·8ορι· ο σουμοιοτος στις
ΜονΜς. ΜΝ το
ν8νονος οτι Μοτο·
οποιο ο ούοοσο του
Παω κοοομι
τις" στο οοομ·νο νου"
τοι ο ιιοροτῶροσο του οιο
οουοτου ο οιον το·
τονττροοντ το
Μοτονοκον /- “η Η
~ϋ/ ~
ΓροΦει ο ΔΙΟΝΥΣΗ: ΠΕΛΛΗΣ οποιο:: Η)
ΚΡΑΤ'Κ¦¦ "ΑΡ¦ΜΒ|¦¦|¦
¦Ε 3° ¦"ΜΕ|Α!
Αυτο ιιροιτυοτοι οσο το ντο
ο·οοτικο νομοσχ€οιο κοντονο
σε στοσο με τις ομοσοονΜις
Ξ"Ν'¦Μ"Κ¦ τοιΣιιιοοτ
Η ΝΟ'0||'||Τ|ΜΠΜΜ
νοτιι0νοιον οοοιιτιΠον
ΜΚ... Μ"ΠΕΡΗΜΝ ΣΤ"
Π' ΕΜΠ" ο ΕΜΜιΦς
σον.“ νοοτοριο ετουτουσον
ως στο στυτσρο τοτονοριο
το· ετσι στν ακυρώσουν ο
8ο·μοοσνιο τος σεζον οου
οοοτοοΜονο · προΜρΜοτσν
8τοονἐς νιο τον ιιΜυο ιτεοςυτοιο Με” ιιου
οροβΜοει το τοτοστστιτο τος οιοονονὡτριοςι. οοοο
μτοοοουςτοι μοτοοοσο τος οιοοιτοοιος νιο τις Η
ιουοΙου με τον :ιι'τοοσο ονοτέρσς Μος
"ΤΜ° ο· Ποντοουσι
ποιο τινοι το ουσ Πα., Κω “ΜΜΜ
απο νιο το Δ¦"¦Μ"¦¦ς .
“σ ΜΜΟ· οοΜσιιττ ο
Μου· Ξονοο νιο το σου"
.τσιρονωνομἐνο μοτς
κυο6οοου στον Βοσυσ'νσ· ο
οσο" ο Μοοιοοονιοος νιο τον
σὲ  υοωτσο κυρτου
' Πισω· ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ"ΤΡΙ°Υ ίσ£Πίόα οι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα