Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΝΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ ΤΟΥ
Μπι·ΜΜΜ· ΜΜΜ "Ἡ Μ: η”
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΠΗΤ0Σ
ΓΡΑΦΗ ΠΑ
το <<ΔΑΤΚΠΜΑ
ΤΗΣ... ΚΟΝΤΡΑΣ»
ΧΑ' Τ|Σ ΕΗΠΜΕΗΕΣ
ΜΕΤΑΤΡΑΦ|ΗΕΣ
Κ|ΗΗΣΕ|Σ
ΣΕΗ|ΗΕΣ Ι
Τ |Η ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΗΦΗ
ΤΗΣ ΗΡΗΗ|ΑΣ
ΣΤΗ ΕΗΗΗ|ΕΗΒΗΕ
¦Η||||||||||||||||||||Τ
__'χι...,
.....
- ~ . Σ , __ γ > ῳ·ἐῆ:_".` _:;Δ:ἐ
~ ·_ ή ς: ή μ~Τ η ·' ΜΒΜ!!! › ,  ¦ ._
 “Ρ κε? Έ Η! έ Η:: η!  Ρ Ε 5
η ς ?Δ 'ς ΓΑ :ΕΞ ΜΒ! μ Ρ ·
οΜΝΜΜΜπΜΜΜΠΜπΜω = °
. . - . ι ι . ο ι · . . ,
. . . . ι . . . . ι . . · . 
. ι . ι ο η . ι ο . . ¦ . . .
. . ι ι ι · · . · . . . . 
· · η - ι . · - . . . ¦ ,
` · · · · . · . ··
` - › · . . ι ¦.
   ~  _ 
 ΗΜΜπΜγΜΜΜΝΑκοπωωγπωΤοΝεωεΜει...ΑΜεΣπΠοΜ γ " ο   _ 
:Δ · 3 Τ Ϊ _ Π γ Α «η
ΕΜΤΠ:ΕΥΣ|·| ”Η" Ε:ΜΣ'|ἙΡΒΥ ΜΜ|]0ΥΕΜΒΒΥΣ|ΔΣΜ0Υ Σ”|'|Σ ΤΗ:Ε|Σ
ι' η Α - 4 _ - “ “
|'|Μ Π"|ΔΠΜ "ΟΥ "ΡΜΜΜ||Ζ"Μ "Μ|ΜΕΡΕΣ|Π-ΜΣ -ΜΜΜ
· - _ 'τ
Δ Ι' .ς “ Μ_1; _ ..ζ Έ; κ ώ ;Φτν·/ 1Ρ Ν- Ξ" β .::-3_Ἡ`ν _ “τ 7 .7 _ ¦ =__.;Τῖ_ζτ ;;.; χ ι.
' ' · ~ . ι _ Δ ' ^
' ' χ · ΕΠ: ι
Ψ .ΐ . . ε
Με σε, .Λ$ῆ“. η”
· 7 __ η . Η ·_-¦¦ :._ :_ - ή <
Ι: _  ξὶε Μ~ 7 Η  ν!" Χ · ό. _ . .·_·Ι. 'ρ Ή Η
¦ .Ν ζ, '-ἱ-¦ '. _· .¦ι¦. η · Τ μ χ·` ,<. Τ . -_ 
- . .. · . 
““~(= <;· '°¦;·_ϋ€ “Ι -: ν .τ- η . ' `:κ· “· = αν = .; η ~· _-“ .= 4 εκ
¦ 8 Ν α ω  ε Τ ·_ ·,·τ . _ - ; ¦“- _ Δ Τ ·:-“1· ἶ ,:ῦ¦._Τ
 Η·“› ζ Η' Ι “Ο ΔΑ. 5]“-;'¦ `<.->Α Τ 2 “α `!_ ν .'5ἶΑ
. 34 4 1 _~γ ' ¦° τ Ι: η ε
45 Ψ Ζ . ~ 7.6 ¦ · “ -.*: ` 4,(
γ γ ν : χ
Τ'ΗΑΞΕ ΤΗΗ ΜΠΑΝΤΑ ΣΤΗ" ΑΕΡΑ ΗΑ| ΕΗΤΥΣΕ ί έ
να Ρω Ο
ΣΤΑ ΗΡΑΣ|ΗΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!! ΣΕΗΤΕΡ 7 β Ρ 9
ΤΗΣΕΥΡΩΠΗΣΓ|Α2ΧΡ0Η|Α.ΥΠΠΧΡΕΠΗ0ΗΤΑΣΤ0"|` Η* τ,7€ !°'Τ°Ρίἄ9
ΝΑ πει «Μ» Πο ΜΜΕ" ΠΕΠ του Πανωθψαὰού»
η .. ΗΡΑΣ ΤΕΣΤ ΑΠΟΨΕ ΤΩ! - Η" ΜΑΤ ΜΝΗΜΗ” ΜΕ Τ" ΟΗΕ" ΠΑ ΤΗ «Μ'ΥΑΑ|». ΜΕ Το·
Η Με· Δ ΜΜΟ ΜΑ ΑΜΑΝΗΣ' ΤΗΗ ΝΗΜΑ" ΗΑ| ΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗ' ΗΜ" ΣΤΗ' Α'ΗΗΑ
ΤΑΣΟΣ Ν||(0Α0ΠΑΝΝΗΣ Η " ο Με 
7' μπΜ··ΜπΜΜΜ
“Η Η ΤΗ" ΕΜΑΕΚΑΑΑ ΤΗ" ΠΡΩΤΗ" ΕΤ"ΣΗΜΗΗ ΜΑΤΣ ΒΑ ΤΕΣΤΑΡΕ' Ο ΣΤΡΑΜΑΤΣ0Η|. ΠΛΗΝ "ΝΑΚΑΣ"
Η" ΕΜΗ" ΕΚΤΟΣ ΚΑΤ ΒΑ ΚΑΝΕ' ΗΤΕΜ'Τ0ΥΤ0 ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΟ Φ|Α|ΚΠ
- ΗΒΗ ΑΝΤ ΜΕ ΕΜ0ΧΑΗΣΕ|Σ Η ΑΣΤ" - Α"ΒΗΑΕ|ΣΜ0Σ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜ|ΤΕΗΤ @Ϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα