Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Αίθριος καιρός. Άνεμοι
βόρειοι μέτριοι, στό Αἰγαίο έως 5 μπω
φόρ. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας
στα ανατολικα. Στήν Ἀθήνα θα αγγίζει
τούς 35β.
Τετάρτη 13 Τουλἰου 2016
'Η συναξις του αρχαγγέλσυ Γαβριήλ, Στέφανου
οσίσυ του Σαββαίτσυ, μαρτυρσς Γολινδσυχ
Σελήνη 9 ημερών
Ἀνατσλή ἡλίου θ.18'- Δυσις 8.48'
Ἀριθμ. φυλ. 40497' Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ἱηίσ@εετἱεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1230ν
Στήν Βρεταννία
παραιτούνται
Δικαίωσις
για το Καστελλόριζο
Τί σημαίνει για τήν°Ελλαδα ή απόφασις τής Χαγης
ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τίς ἑλληνικές θέσεις, όσον αφορα στό Καστελλόριζο, συνιστα ή απόφασις τού Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου
τής Χαγης για τήν Νότιο Σινική
Θαλασσα. Πέρα από τήν πολυπλο
=Μ”| κότητα τών προβληματων τής πε""”||¦ ¦|_ "'_'""'. "Ψ._ ριοχής, τό σημείο πού εύρίσκει
'_ _' _ "Μ |'° " Β. "η"-·' - . ύθεία αντιστοιχία μέ τα δικα μας
ΜΜΜ-.Μ ε τ τ ¦ . . ¦
' ζητήματα ειναι αυτο που προβλε
-  "Μ- πει ρητώς καί κατηγορηματικώς
 ότι τό καθε νησί ἔχει αν ἑαυτού
δικαίωμα χωρικών ύδατων, ύφαλιοκρηπίδος καί αποκλειστικής οίκονομικής ζώνης. Προύπόθεσις εἶναι
να μπορεί να υποστηρίζει διαρκή
έγκατασταση ανθρώπων ή οίκονομική ζωή.*Ως έκ τούτου, τό Καστελλόριζο ανταποκρίνεται πλήρως πρός τα προβλεπόμενα από
τήν απόφαση, ή ὁποία έν προκειμένω επιβεβαιώνει τίς πρόνοιες
Μ Η” - . - .
ύ Μ ώ Ω * ° # του «Δικαιου της Θαλασση ς», καω η · θιστώντας ανυπόστατες τίς διεκδι·'. ω' ι Π, _¦ κήσεις τών Τούρκων. 'Η Άγκυρα,
ω Μαὁ ά ώς γνωστόν, θεωρεί ότι τό Καστελ
λόριζο δέν δικαιούται αποκλειστι
κή οἱκονομική ζώνη, καί, ώς έκ
τούτου, διεκδικεί για τόν ἑαυτό της
τό αποκλειστικό δικαίωμα να νέ μεται τήν ανατολική Μεσόγειο.
Στα διεθνή δρώμενα, ώστόσο,
δέν αρκεί μία απόφασις δικαστηρίου για να λυθούν τα προβλήματα. Στα θέματα πού μας αφορούν,
αν ἑνός ή Τουρκία δέν ἔχει έπικυρώσει τήν διεθνή σύμβαση για τό
Δίκαιο τής Θαλασσης, αν ἑτέρου
όμως καί ή Κίνα, πού τήν ἔχει αποδεχθεί, ήδη δηλώνει ότι δέν προτίθεται να εφαρμόσει τήν απόφαση. Εἶναι προφανές ότι τα ζητήματα τού διεθνούς δικαίου καί οἱ διεθνείς διαιτησίες ύποχωρούν όταν
προτασσονται έθνικα συμφέροντα
καί θέματα γεώπολιτικών ἰσορροπιών.Ἀς μήν τρέφουμε λοιπόν τήν
ψευδαίσθηση ότι εἶναι δυνατόν οἱ
τουρκικές διεκδικήσεις στό Αἰγαίο
καί τήν ανατολική Μεσόγειο να
αντιμετώπισθούν μέ νομικα μέσα
ή μέ προσφυγές σέ διεθνείς όργανισμούς καί διαιτητικα δικαστή
ρια. Ἀπό αύτα μπορεί να έζασφαλισθεί μόνον μια ήθική δικαίωσις
καί καποιες δηλώσεις συμπαθείας
από χώρες πού ἔχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. 'Η έφαρμογή έναπόκειται στήν ἰσχύ τών ένδιαφερομένων Κρατών, μέρος τής ὁποίας
εἶναι οἱ διεθνείς συνεργασίες καί
συμμαχίες.
°Ενώ, δέ, μέ τήν Κίνα έχουμε
μία ἑζαιρετικώς έπωφελή οἱκονομική συνεργασία, στήν συγκεκριμένη υπόθεση τα συμφέροντα μας
ἔρχονται σέ αντίθεση. Εἶναι, ώς
έκ τούτου, ακατανόητο τό πώς στό
πρόσφατο ταζίδι τού κ. Τσίπρα στό
Πεκίνο ύπεστηρίχθη, από ἑλληνικής πλευρας, ότι θα μπορούσε
να υπαρξει συνεργασία μέ τήν Κίνα σέ θέματα πού αφορουν στό διεθνές δίκαιο, καί, ἰδιαιτέρώς, στό
Δίκαιο τής Θαλασσης. Εἶναι προφανές ότι τα συμφέροντα μας εἶναι
διαφορετικα.
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
εΗ ΕΒΖ καί διαχείρισις
κρατικών ἑταιρειών
Ζημία 50 εκατ. ευρώ από πρώην στελέχη τής βιομηχανίας
Ι-Ι «ΕΣΤΙΑ» ἔχει πολλακις ασκήσει κριτική στα κυβερνητικα πεπραγμένα σχετικώς μέ τήν διοίκηση, αλλα καί τήν ένίσχυση, κρατικών ἑταιρειών, είτε στόν καιρό
τής λεγομένης «αφθονίας», είτε
στήν περίοδο τής κρίσεως. ῦΕντός
αυτού τού τελευταίου χρονικού διαστήματος ήταν πού ή προβλη μα
”Μωω Μ τική Έλληνική Βιομηχανία Ζαχα
” ρης έπιδοτήθηκε ούσιαστικώς από
η  τό κράτος μέ 30 ἑκατομμὐρια εῦρώΜ ή Μη”
Χθές ἔγινε γνωστό ότι ή ἔρευνα πού διενήργησαν οἱ οἱκονομικές διώκτικές Ἀρχές οδήγησε
στήν απόδοση ποινικών ευθυνών
σέ πρώην στελέχη τής ΕΒΖ. Ἀνεί
μένους πελατες της φαίνεται ότι
προκαλεσαν ζημία στήν έπιχείρηση τό διαστημα 2007-2015, ή
οποία υπερβαίνει τα 50 ἑκατομμύρια εύρώ.
Ἀξιολογώντας τα αποτελέσματα τής διενεργηθείσας ἔρευνας, ὁ
Ἀντεισαγγελέας °Εφετών Ἀχιλλέας Ζήσης παρήγγειλε κακουργηματική δίωξη έναντίον ἑπτα στελεχών τής ΕΒΖ έκείνης τής περιόδου, όπως έπίσης έναντίον τριών
έπιχειρηματιών πού κατα τό ίδιο
διαστημα εἶχαν συναλλαγές μέ τήν
βορειοελλαδίτικη βιομηχανία.
Στήν πολυσέλιδη αναφορα κατηγγέλθη ότι οἱ προηγούμενες δι
ζαχαρη έπί πιστώσει σέ τρείς ἑταιρείες, παρ, ότι αυτές δέν τηρούσαν
τούς όρους πού προεβλέποντο στίς
σχετικές συμβασεις, καί παρα τό
γεγονός ότι οἱ οφειλές ανή ρχοντο σέ ύπέρογκα ποσα. Χαρακτηριστικό εἶναι ότι τα καταγγελλόμενα στελέχη τής ΕΒΖ ρυμφώνώς
πρός τήν αναφορα4 προχωρούσαν
σέ αυξήσεις πιστωτικών ορίων χωρίς να τηρούνται οἱ έγγυήσεις πού
προεβλέποντο στήν σύμβαση.
'Η δικογραφία αναμένεται τό
ἑπόμενο διαστημα να διαβιβασθεί στήν Ἀνακρίτρια Διαφθορας
Θεσσαλονίκης, πού θα καλέσει τα
δέκα έμπλεκόμενα πρόσωπα σέ
απολογία.
©ΜΟ'Μη
Ζ σπρακτες οφειλές από συγκεκρι- οικήσεις συνέχιζαν να χορηγούν
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
 ε 2 ν 2
μπω* , Ιστοριες (πιθανον) φαντασια;
Υφεση 0,7% προβλεπει
για το 2018 ἡ Μοοι3γ,ε,
ή οποία εντοπίζει κιν- °ΜΜΜ' Η Μ ' _#
δυνους στήν εφαρμογή ω ψ Ψ Μ ”ο ·ὐ·”ω_ ω*ωω Ο”
των νομοθετημένων μέ- ωωηψ* ϋΨὑῆ
τρων. Μ
Μ Με ~·ω”Μω
το” *·η”ω ὐ_““·Μ 
ως” Μ@·Μ*· _·_·Μ ”*”Μ“_
Κινδυνεύει να μήν ολο- -·“_ Μ' ω * * Μ
κληρωθεί ή κατασκευή  *ὑ·Μ“·“ Μ Μ
ἑλληνικου σχολείου στο _ Ό.” ο· “Μόνοχο. Μ· ”*Μ Μ | | | ¦ Μω·Μ·
εε· *ή* ώ _”·Μ· __ “ΜύΜ ω·_ω Μ ·_··“-κ“ -*ἀΜ“
Μεταβείτε “““““ ·Μ·*ω ·““““
δΒδχῶρεςγιατήνμή δι-  Μ οω"ωΜ
. _ .Μ . _
περιπέτεια- Μ”ωωω= “ “ΜΝ ω ω· “.“““ΜΜ““.
βαίνουν το 0,2% του ή -.Μ“_. ὑ“ω·”“ 
ΑΕΠ τους.    
“Μ ω·ὴ”ω ο Μ ω ω..
7 :Ο Π*ΜΜ ηκηω“··· Μ· “ΝΟ
φ | | ωὐ”ὴ“ “ὡ“'”'· ωΜ·-ω_ρ
9 'ί" 0 '3,  ή · Β ή
Δημοκρατίας
γκρέμισμα
Γραφει ὁ Γ εώργισςΚ Στεφανάκης*
|. οικοΥΜΕΝ|κοΣ ο ορισμος του Θουκυδίδη:
<<Δη μσκρατία κέκληται (το πολίτευμα) δια το
μή ές ολίγσυς αλλ' ές πλείσνας σίκεῖν». (Βιβλίσν Β-87 σέ Ν.Μ. Σκουτεροπσυλσ. Μολις» 2011.
σελ. 258).
'Η δυσοίωνσς 1η Νοεμβρίου 1920 απομακρυνε τον 'Ελευθέριο Βενιζέλο έξ 'Ελλαδος. Κατα
τίς ώρες της (υποχρεωτικής) σχολης έπιδοθη κε
στήν μεταφραση των <<'|στσριών Θουκυδίδσυ».
Το έργο έκδοθηκε αρχικα το 1940 στήν 'Οξφορδη (επιμέλεια Δημ. Κακλαμανσυ).'Ήδη κυκλοφορεί, από του 2004, μέ χορηγία '|ωαννσυ Φικιὡρη, απο το"|δρυμα. 'Εκεί, βιβλίον -ομσίως- Β
υπο <<20» ο Βενιζέλος επισημαίνει πως δέσν ο
<< . .. πολίτης να προτιμαται είς τα δημοσια αξιώματα, οχι διοτι ανήκει είς ὡρισμένην κοινωνικήν ταξιν, αλλα δια τήν προσωπικήν του αξίαν,
έφ' οσον διακρίνεταιείς καποιον (έπαγγελματικον) κλαδσν ...».
Είναι αυτονοητσ. 'Η ακτινοβολία της κλαδικής διακρισης απορρέει -κυρίως- απο τήν
έκτίμηση των ομστέχνων.
"Οταν ο Βενιζέλος μετέφραζε ήταν ήδη έξοτιλισμένσς απο τήν εμπειρία του δραστηριστατου δικηγορσυ (αντίπσλλων Σπ. Παλλη <<'Ο Βενιζέλος ως Δικηγορσς» Νο Β 10 550 έπ.). 'Ηταν έπίσης έμφσρτσς απο τήν αίγλη του παγκοσμίως κορυφαίου πολιτικου. Αυτσυ που δια της Συνθήκης
του Βουκουρεστίου ('|συλ. 1918) είχε καταστήσει τήν πατρίδα τσυ βιώσιμη. Τήν είχε, δηλαδή,
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Τήν ὁρνή χρηστών
δημιουργήθηκε ένα ακόμη
πολύ σοβαρό: Τί θά γίνει ό ΛάρρυΙ ο γάτος τής
Ντάουνινγκ Στρήτ. Θά
φύγει μέ τον Κάμερον ή θά
μείνει; Ἡ αγωνία ευτυχώς
δέν κράτησε πολύ διότι ό
εκπρόσωπος τής Ντάου
του Διαδικτύοιη )|ταλών ν! ί ΣΤρηΤ¦Το @Θίασ¦ τ ¦ . . σε: «Εἶναι γατα δημοστος
και μηΙ προκαλεσε η κινη- ὑπάΜηλΟΞ καί 5. , .ΚΗ
στς τριών γυναικών πιθανόν τουριστριώη νά βάλουν τά μαγιώ τους καί
νά βουτήξουν σέ ένα σιντριβάνι τής Ρώμης. Οί
γυναίκες μπήκαν γιά νά
δροσισθούν στήν Φοντάνα ντέλ Ἀκουα Πάολα, πού δημιουργήθηκε τό Ι6ΙΖ Μία περαστική τίς φωτογράφισε καί
Ματσε τίς φωτογραφίες στά κοινωνικά δίκτυα.
Ἡ Ρώμη έχει πολλά ίστορικά συντριβάνιαΙ κυρίως
μπαρόκ αλλά)|ταλοί καί
τουρίστες δέν μπαίνουν σέ
στούς Κάμερον. Θά παραμείνει»! Ευτυχώς διότι τί
φταίει τό ζωάκι; Ό Λάρριι πού πήγε στην Με
θυπουργική κατοικία τό
20] Ι. έχει ώς καθήκον νά
κυνηγάει τά ποντίκια.
'Όμως μέχρι σήμερα δέν
έχει πιάσει κανένα.. Χαζός είναι; Ἀφού έχει έτοιμο καλό φαγητό.
Ο Ἀς μιλήσουμε καί γιά
σκυλιά τώρα Πού πάνε
σινεμά Ό δήμος τού Τέλ
Ἀβίβ διοργάνωσε στήν
ταράτσα ένός κινηματογράφου είδική προβολή
γιά τετράποδα Πρόκειται
γιά τήν ταινία «Ἡ μυστική ζωή τών κατοικίδιων
· Ό πρωθυπουργός
τής Σερβίας Ἀλεξάνταρ
ΒούτσιτςΙ γιά νά δώσει τό παράδειγμα στούς
υπουργούς του πού
αργούν στά γραφεία τους
ή περιφρονούν τούς πολίτες άνοιξε τίς πύλες τού
γραφείου τους σέ όσους
ἐτπθυμούσαν νά τόν δούν.
'Όμως έμφανίσθηκαν εκατοντάδες οί οποίοι μάλιστα κατασκήνωσαν έξω
από τό γραφείοΙ έλπίζοντας νά πούν τό πρόβλημά τους στόν Βούτσιτς
ώστε αυτό νά λυθεί Τελικώς ό πρωθυπουργός
ζώων». μεγάλη έττιτυχία
τού έφεττνού καλοκαιριού
πού έχουν παρακολουθήσει περίπου 200 000 άτομα. Μία απορία έχουμε:
Τί κατάλαβαν οί σκύλοι
από τήν ταινία καί πόσο
γάβγισαν όταν είδαν τούς
«πρωταγωνιστές»;
· Έπαινος αξίζει σέ έναν
Κινέζο πιλότο. Κατά
τήν διάρκεια έσωτερικής
πτήσεως έτεα σέ χαλάζιΙ μέ αποτέλεσμα νά καταστραφούν τά τζάμια
είδε σέ ένα πρωί 40 πο- τού πιλοτηρίου, καί νά
λίτες. μήν βλεπει σχεδόν τίποτε. 'Όμως κατόρθωσε νά
Ο Ἐκτός από τά άλλα προσγειώσει τό αεροσκάπροβλήματα πού προ- φος κυριολεκτικώς «στά
έκυψαν από τό ΒτεΧἰτ, τυφλά».
ξ | |
Ιστορικα ντοκουμεντα
ά'Οταν ί°ἔφευγε” ή Σοφία
Τρικούπη, πρίν από έναν αἰώνα»
ω Ἐλευθερἰσυ Ε Σκιαδά (σελ. 4)