Πρωτοσέλιδο Αυγή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ία τ '3 Ϊ στο
φ . ΠΟ Κάθετη;) 
ωνΜ.ανεἰ.ετ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12632 ΤΙΜΗ: 1,5 ε
ΠΝ στα τ? ι τ κό, ,ή τ:   ῖῇ Ί Ο Ο ,ά Γ έ ι' ΠΟΤ” Ϊ Τ ς 30. ι Μ,ϊὴῖΜΤ
 Με  ι κι στη ι ε ΜΕ “τι 
ΜετωΠο των
Στη συγκρότηση Κοινού μετώΠου έναντι των αΠαιτησεων του ΔΝΤ για τα εργασιαΚα Προχωρούν οι ΚοινωνιΚοί εταίροι, όΠως
Ο , ,
κοινωνικων εται ρων
. . . για τα εργασιακα
φανηΚε στη χθεσινη συναντηση του υΠουργού
Εργασίας Γ ΚατρούγΚαλου με τις εργοδοτιΚές
οργανώσεις Και τη ΓΣΕΕ. Προαναγγέλλοντας
το Κοινό Κείμενο, ο Γ. ΚατρούγΚαλος τόνισε
7 _ , -/ ότι δεν τίθεται θέμα Περαιτέρω μείωσης των
δα<αιωματων των εργαζομένων ούτε θέμα Πεκ ραιτέρω μείωσης των μισθών, ενώ τίθεται ζη
ΕΠἶΟ ί ΪΠΩῖΟΤ αναβολη της δίκης για τις τΠς τημα να εΠιοτρέψουν οισυλλογιΚές διαΠραγ
Μ'“Μ“ ο ΚΔ | | | · Ι Ά Κ Ά δ1¦Ιλ θ | Ζ
Μ· ματευσεις. οινη ωση α ξεΚαθαριζει οτι
Μἔ$Μ αΜμ 8ιεη1εηε απο ηραξεις η παραλειψεις της Εισαγγελιας δεν ΜΝ, θέμα ΚοτἀργΠσΠς Π ενσωμάτω_
3β““ἄ"ἴ . Εφετών σης του Που Και του 14ου μισθού, ΠροανηγΡΜ,η:=^μΜ ωΜ_ γειλε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. ΚορΚίδης.
'·“Μ" “Μ "Με 2 τετ-:Ωχ ο κινδυνος οριοτικης παραγραφης των ΣΕΛ· 8
“°"' | ε ά Π Κ ω Μ`ῇ .ρ β,
_ έ·.·;=Ξ@ ¦ αδικηματων και αθωωσης των κατηγορούμενων ΔΠΕωΔ η τα
“·Μ . ¦_¦~·“ | ¦ | Ι | |
“Μι-Μ . β:  ο επικεφαλης της Εισαγγελιας Εφετων ΨηφιστΠκε επι
" ΜΒΜ ω: ΜΔ | | α | | |
έ:: κι? · Ισ. Ντογιακος μετα την τεκμηριωμενη απαντηση του της αρχης Π αΠλΠ
"ἰΐ:°;:“ γ;...ω Μ" Μ ΠΠ. Εξωτερικών στις ηροφἀσεις Περί ΡΗ μετάφρασης ζ Ψηφίστηκε εΠίττις αρχης Χθες στην αρ· " φ φ μόδια ΕΠιτροΠη της Βουλης η αΠλη αναλοσ.ημ ο ΜΝ" του βουλευΡατος για τους κατΠΥοΡο"Ρ£νους γιΚη, με τον υΠουργό ΕσωτεριΚών Π. Κουαμκ: _ ι η / μὴ , ¦ , ρουμΠλη να διαμηνύει σε ΠΑΣΟΚ Και ΠοταΑ“°ω°°""¦“ ""έ;;ὡ“Βϋ#ωὶω"” ΠΠ ερωτηματα απο τις αναλογες μι ότι με οΠοιοδηΠοτε μΠόνους, αυτοδυνα
μίες δεν υΠαρχουν, εΠισημαίνοντας ότι «Οι
Η μεθοδευσεις στη δικη της Αυγπς ΣΕΛ. 4-5 διεργασίες στην Κοινωνία είναι αΠαγορευτι
/“ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ, ΣΕΛ. 2 Κές για τέτοιου είδους σΚέψεις».
Δ . · γ Δ Π . ΣΕΛ.2-3
|'|0ῆυνεκρο η .ι  ' ι __ι ' γρ.  
σιδηροδρομικό ` · Δίωξη σε βάρος επτά
6"σἙὐχ"μ° Πρώην στελεχών
Ι Ά | ^ Ζημία Που υΠερβαίνει τα 50 εΚατ. ευρώ
.. Ένα °ι8“Ρ°δΡ°ΒΙΚό δυστυΧΠΡΟ ΟδΙΟνΟΠτΟ Και Προέρχεται αΠό ανείσΠραΚτες οφειλές
με βἀσΠ το σΠμερΙνἀ ἘεΧνΟλΟΥΙΚἀ μέσα συνέβΠ συγΚεΚριμένων Πελατών φαίνεται ότι ΠροΚαι Παλι χθες, αυτη τη φορα στη νότια Ιταλία. Δύο : ΚλῇθΠΚε στΠν ΕλλΠνιΚῇ ΒιομΠχονίο Ζάχοτρένα Που Κινούνταν Προς αντίθετες Κατευθύνσεις : μας το διἀστΠμο 2007-2015, όΠως ΠρΟΚύβρέθηΚαν στην ίδια γραμμη Και συγΚρ0ύστΠΚ0ν Πτει αΠό έρευνα Που διενηργησαν οι οιΚομετωΠιΚα έξω αΠό το ΜΠόρι: 23 νεΚροί Και 50 νομιΚές διωΚτιΚές αρχές, αΠοδίδοντας Ποιτραυματίες αποτελούν τον τραγιΚό απολογισμό. νιΚές ευθύνες σε Πρώην στελέχη της εΠιχείΣΕΛ. 21 ρησης.
ζητεί η Εισαγγελία ΕφετΨ στη ε.4.2οι 5
ΣΕΛ. 14
|·| Κίνα χανει
τη «Ναυμαχία» τη8 Χαγη8
ὲ`ἐΈὶιὡΜΊ '
[ΕΟΠΕ Ϊ" ΕΕ]-ῖ[ίΤ?[ίΞ Μι]ζΕΞΠἱΞ
Ιταλική κρίση: ,γ , , , , , Σηκωσε με σεμνότητα
¦ ¦ . ολο και Πιο ΠεριΠλοΚο γινεται το «μεγαλο Παιχνιδι» ά ό
Ευκα1ρ1α ανατροπης για τον έλεγχο των ενεργειαΚών Πόρων Και των εμΠο- το Χρε08 "ο" του αν"κε
| _ ριΚών Περασματων της Ασίας. Το διαιτητιΚό διΚαστηριο
των συσχ ετ1σμων7 του ΟΗΕ στη Χαγη αΠοφασισε χθες Πως η Κίνα δεν έχει
ιστοριΚα διΚαιώματα στα ύδατα της Νότιας ΣινιΚης Θα- . . , .
. . . . ελληνιΚης λογοτεχνιας, μεταφραστης των ομηριΚων
λασσας, ΠροΚαλωντας ετσι την οργισμενη αντιδραση
. εΠών Και αλλων σημαντιΚών αρχαίων Κειμένων φωτι:ἶ Τις τελευταίες μέρες ΠΟΡΟΚΟλΟυ· του ΠεΚινου“ ΣΕΛ. 20 σμένος δασΚαλος, διεισδυτιΚός σχολιαστης των Πε- ι
θούμε με μεγόλΠ ανΠ0υΧίσ ἙΠν ΟΠ0· Πραγμένων της εΠοχης μας, υΠηρξε ολοΚληρωμένος Ι
σταθεροΠΟίΠσΠ των ιταλιΚών τραΠε- διανοούμενος. Δεν υΠέΚυψε στη χούντα Που τον αΠέζῶν (Και όΧΙ μόνο), Οι ΟΠΟίες Πιέζ0νἙω Πεμψε αΠό το Πανεπιστημιο, τον φυλόΚισε, τον βασανισε
να Καλύψουν την αναΚεφαλαιοΠοίηση. Δεν υΠέΚυψε στην ευΚολία Και την ατολμία. «ΣηΚωσε
Πρόσφατο Παράδειγμα Π ότι Ιουλίου, με σεμνότητα το χρέος Που του ανηΚε». Η Κηδεία του
ημέρα ΚρίσΠς για το ιταλιΚό τραΠεζιΚό γίνεται αύριο, στις 11 το Πρωί, αΠό το Α, ΝεΚροταφείο
σύστημα. Αθηνών. ΣΕΛ, 30-31
ν Πέθανε χθες το Πρωί ο Δημητρης Μαρωνίτης. Κορυφαίος φιλόλογος Και μελετητης της αρχαίας Και νεο'Ι'ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΛΕΚΟΥ *
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26 _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα